پرسش های چهارگزینه ای درس متون اسلامی(تفسیرنهج البلاغه)استادیزدان بخش-فصل5و6-فاطمه شیری-بهار94

ضمن تشکرازتهیه این پرسش ها

باتوجه به عدم بررسی دقیق خالی ازاشکال نخواهدبود،خواهشمنداست اشکال ها راارسال بفرمایید


سوالات 4 گزینه ای فصل 5 و 6 از کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

استاد محترم:آقای یزدان بخش

فاطمه شیری-بهار 94

فصل 5

1-      رکن اساسی سیاست های امام علی(ع) که آن حضرت کارگزاران خود را بدان سفارش می نمود، کدام است؟

الف.زمانه شناسی                 ب.اخلاق                   ج.صداقت ورزی                     د.آینده نگری

2-      گزیده ترین اشخاص در حکومت و مدیریت چه کسانی هستند؟

الف.صادقانه حقایق را بیان می کنند                                                                     ب.شجاعانه کار کنند

ج.آینده نگر باشند                                                                                    د.عدالت را رعایت کنند

3-   هرچه ........... درست تر و همه جانبه تر باشد، میزان فریب خوردگی در سیاست و تصمیمات نادرست کمتر خواهد بود.

الف.صداقت                         ب.شجاعت                           ج.زمانه شناسی                       د.اعتدال

4-      نداشتن چه چیزی در عصر سیاست باعث گرفتاری تصمیمات نابخردانه می گردد؟

الف.عدالت خواهی                   ب.آینه نگری                       ج.میانه روی                   د.زمانه شناسی

5-      چه کسانی پیوسته گرفتار روز مرگ و اسیر اشتباه و پشیمانی می شوند؟

الف.بدون توجه به زمانه شناسی                                                               ب.بدون توجه به آینده نگری

ج.بدون توجه به عدالت خواهی                                                                   د.بدون توجه به مشورت

6- امیرالمومنین(ع) بر منبر کوفه به مردم فرمود:"در دنیایی که در آن ........... نباشد، خیری نیست."

الف.صداقت                          ب.زمانه شناسی                         ج.عدالت                            د.تدبیر

7-      کدام یک از گزینه های زیر بهترین دلیل زیادی عقل است؟

الف.حسن تدبیر                           ب.عدالت                           ج.قدرت                            د.اعتدال

8-      از جمله شاخصه های برجسته در سیاست علوی کدام است؟

الف.قدرت                           ب.افراط                               ج.تفریط                         د.میانه روی

9-      در سیاست عقلانی باید با دوست و دشمن و موافق و مخالف چگونه رفتار کرد؟

الف.باقدرت                       ب.باصداقت                        ج.باخشونت                             د.معتدل

10-  برترین معیار در عرصه سیاست کدام است؟

الف.شجاعت                       ب.قدرت                       ج.عدالت خواهی                           د.صداقت

11-  به بیان امیرالمومنین(ع):" ............. جمال زمامداران و بهترین سیاست هاست."

الف.زمانه شناسی                       ب.استبداد                           ج.صداقت                            د.عدالت

12-  خردمندی اقتضا می کند که ادمی در تصمیم گیری ها و اقدامات سیاسی اهل ............ باشد.

الف.صداقت                         ب.مشورت                            ج.عدالت                         د.شجاعت

13-  کدام یک از آفات سیاست نیست؟

الف.قدرت طلبی                       ب.تزویر                           ج.میانه روی                            د.استبداد

14-  چه چیزی این امکان را به افراد می دهد که تمایلات خود را هرگونه که بخواهند ارضا نمایند؟

الف.استبداد                          ب.خشونت                        ج.قدرت                              د.سازش کاری

15-  کدام یک از عوارض قدرت طلبی است؟

الف.سرکشی                         ب.تندی                       ج.خرد گریزی                            د.تنگ نظری

16-  قدرت، بستر مهیاسازی چه چیزی است؟

الف.خشونت                        ب.سرکشی                            ج.استبداد                                  د.ریا

17-  در اواخر حکومت امیرالمومنین(ع) کدام گروه های غارتگر تهاجم کردند تا امنیت را از مردم سلب سازند؟

الف.خوارج                         ب.قاسطین                            ج.انصار                            د.ناکثان

18-  .............. هر نوع هتک به حرمت و کرامت انسان است.

الف.تزویر                             ب.سرکشی                         ج.خشونت                                د.قدرت

19-  در اندیشه سیاسی امام علی(ع) چه چیزی زشت ترین چیزها و بدترین خصلت های سیاسی است؟

الف.قدرت طلبی                     ب.خشونت ورزی                     ج.استبداد                       د.تزویر و ریا

20-  چه چیزی در عرصه سیاست منجر به پیداش گروه های قدرت گرای خودخواه می شود که منافع عمومی را به انحصار خود در می آورند؟

الف.دنیا زدگی                      ب.تنگ نظری                         ج.دروغ گویی                        د.استبداد

21-  چه چیزی در عرصه سیاست منشا فساد سیاسی، تجاوز و خیانت است؟

الف.خودکامگی                 ب.تزویر و ریا                        ج.دنیا زدگی                      د.انحصار طلبی

22-  ............. آدمی را به جایی می رساند که برای کسب قدرت سیاسی، همه چیز خود حتی دین خویش را بفروشد.

الف.قدرت                      ب.دنیا زدگی                           ج.انحصار طلبی                        د.ریا کاری

23-  کالای رایج بازار سیاست های غیر اخلاقی کدام است؟

الف.دنیا زدگی                 ب.قدرت طلبی                           ج.ریا کاری                      د.دروغ گویی

24-  کدام مورد در سیاست، روابط سیاسی را غیر امن و پایه اعتمادهای سیاسی را سست می کند؟

الف.تزویر و ریاکاری                                                                           ب.دروغ گویی و فریب کاری               ج.استبداد و خودکامگی                                                                         د.انحصار طلبی

25-  پا گذاشتن بر اصول اخلاقی و تعدی به موازین انسانی، پشت کردن به ارزش های دینی برای رسیدن به آرزوهای نفسانی را ............. می گویند.

الف.ریا کاری                       ب.فریب کاری                       ج.استبداد                          د.سازش کاری

فصل 6

1-      فقدان چه چیزی مسبب هر شر و بدی است؟

الف.حکمت                               ب.حریت                              ج.ادب                             د.استقام

2-      نقطه مقابل حریت کدام است؟

الف.بندگی                        ب.بردگی                              ج.رقیت                            د.همه موارد

3-      اخلاق فارغ از ........... خودبینی می آورد.

الف.حکمت                        ب.ادب                             ج.حریت                               د.صداقت

4-      گروهی که خدا را باچشم داشت پاداش پرستش کردند، کدامند؟

الف.آزادگان                      ب.بردگان                          ج.بازرگانان                           د.قدرت طلبان

5-      ............. اساس زندگی متعالی و حقیقت زندگی معنوی است.

الف.حریت                           ب.حکمت                               ج.ادب                           د.نزاهت

6-      رسیدن انسان به درجه ای از انسانیت که دیگران را مورد عطوفت و بخشش قرار دهد؟

الف.نزاهت                           ب.حریت                             ج.حکمت                         د.رحمت

7-      امام علی(ع) محور اداره امور مردم را چه می داند؟

الف.عدالت                           ب.سماحت                            ج.رحمت                             د.قدرت

8-      کدام یک از جمله کمالات انسانی است که گذشته از ارزش ذاتی آن، خود بستر دیگر کمالات محسوب می شود؟

الف.عدالت                          ب.رحمت                               ج.سماحت                              د.نزاهت

9-      از مهم ترین نقش های پنج وعده نماز واجب ایجاد چه چیزی است؟

الف.نزاهت                            ب.سماحت                           ج.رحمت                           د.عبودیت

10-  چه چیزی از مهم ترین کمالات انسانی و شاخصه های والایی آدمی است؟

الف.عدالت                             ب.عبودیت                           ج.صداقت                           د.نزاهت

11-  با فروختن حریم های ........... در آدمی، تمام ارزش های انسانی فرو می ریزد.

الف.قناعت                             ب.عبودیت                             ج.عدالت                             د.صداقت

12-  برترین بندگان باچه چیزی برترین می شوند؟

الف.عبودیت                          ب.صداقت                               ج.عدالت                           د.رحمت

13-  امیرالمومنین(ع) راه سلوک به خدا را ملزم نمودن خویش به چه می دانست؟

الف.عدالت                         ب.صداقت                               ج.سماحت                          د.نزاهت

14-  اصلی ترین دعوت پیام آوران الهی دعوت به ............ است.

الف.عدالت                          ب.صداقت                             ج.عبودیت                           د.نزاهت

15-  کدام لغت به معنای بخشندگی و گذشت و آسان گرفتن امور است؟

الف.نزاهت                       ب.سماحت                               ج.رحمت                               د.عدالت

16-  علی(ع) می فرمایند: " .............. ، مرگ بزرگ تراست."

الف.قناعت                        ب.تنگدستی                             ج.سماحت                            د.نزاهت

17-  از جمله کمالات انسانی که بدون ان زندگی قوام نمی یابد، چیست؟

الف.صداقت                       ب.عدالت                               ج.شجاعت                           د.قناعت

18-  از جمله مرزهای شاخص میان انسان و حیوان چیست؟

الف.صداقت                         ب.عدالت                               ج.همت                             د.شجاعت

19-  انسانیت انسان به میزان ............. اوست.

الف.صداقت                       ب.شجاعت                       ج.پایبندی به عهد                              د.عدالت

20-  هرچه انسان از رشد بیشتری برخوردار باشد، ایستادگی بر چه چیزی در او محکم تر است؟

الف.عدالت                       ب.عهد و پیمان                        ج.صداقت                             د.شجاعت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت