پرسش های کتاب دانش خانواده وجمعیت، فصل چهارم: ایمن سازی خانواده(استادیزدان بخش)تنظیم احمدحسن زاده-بهار94

چاپ

ضمن تشکرازتهیه این پرسش ها

باتوجه به عدم بررسی دقیق خالی ازاشکال نخواهدبود،خواهشمنداست اشکال ها راارسال بفرمایید

 

سوالات تستی فصل چهارم: ایمن سازی خانواده (کتاب دانش خانواده و جمعیت)

 

1- کدام گزینه از عوامل افزایش سن ازدواج و مجرد زیستی به حساب می آید؟

 

الف- اشتغال به تحصیل                                             ب- فراهم نبودن اوضاع مناسب اقتصادی

 

ج- شیوه زندگی مدرن و سیطره تفکر مادی گرایی             د- همه موارد

 

2- تضعیف خانواده، محصول عوامل فراوانی است که برخی از آنها .......... و برخی .......... هستند.

 

الف- فردی - اجتماعی                                            ب- شناختی - اجتماعی

 

ج- شناختی - رفتاری                                                 د- رفتاری - اجتماعی

 

3- یکی از عوامل تضعیف خانواده، عوامل شناختی است که باید آن را با ........... برطرف نمود.

 

الف- کسب مهارتهای رفتاری جدید                              ب- اصلاح نگرش ها و باورها

 

ج- کسب دانش جدید                                               د- گزینه الف و ب

 

4- از عوامل تضعیف خانواده، عوامل رفتاری می باشد که باید آن را با .......... برطرف نمود.

 

الف- با کسب مهارتهای رفتاری جدید                             ب- با اصلاح نگرش ها و باورها

 

ج- با اصلاح خود و سپس دیگران                                د- همه موارد                    

 

5- از عوامل تضعیف خانواده، کدام گزینه جزوه عوامل شناختی می باشد؟

 

الف- فقدان اطلاعات مورد نیاز                                   ب- انحرافات شناختی

 

ج- ضعف سواد رسانه ای                                           د- همه موارد      

 

6- از عوامل تضعیف خانواده، کدام مورد جزوه عوامل شناختی نمی باشد؟

 

الف- فقدان اطلاعات مورد نیاز                                   ب- انحرافات شناختی

 

ج- رفتارهای اقتصادی نامناسب                                   د- ضعف سواد رسانه ای  

 

7- از عوامل تضعیف خانواده، کدام مورد جزوه عوامل رفتاری نمی باشد؟

 

الف- ارتباط کلامی نامناسب                                       ب- اعتیاد

 

ج- رفتارهای اقتصادی نامناسب                                    د- انحرافات شناختی  

 

8- از عوامل تضعیف خانواده، کدام گزینه جزوه عوامل رفتاری می باشد؟

 

الف- ارتباط کلامی نامناسب                                       ب- رفتارهای اقتصادی نامناسب

 

ج- فقدان اطلاعات مورد نیاز                                       د- گزینه الف و ب      

 

9- یکی از عوامل مهم ایجاد اختلاف در خانواده ها، استفاده از روش های غیرعقلانی و غیرشرعی برای برقراری روابط گرم و صمیمی بین همسران است. رایج ترین این روش ها که امروزه در عرف مردم استفاده می شود، استفاده از فال، سحر و جادو می باشد. این متن معرف کدام مورد از عوامل تضعیف خانواده می باشد؟

 

الف- شناختی- فقدان اطلاعات مورد نیاز                       ب- شناختی- انحرافات شناختی

 

ج- رفتاری- فقدان اطلاعات مورد نیاز                          د- رفتاری- انحرافات شناختی  

 

10- یکی از عوامل مؤثر در سردی روابط عاطفی همسران « بدگمانی » است که شامل نگرش منفی به پندار، گفتار یا کردار همسر می باشد. این جمله بیانگر کدام یک از عوامل تضعیف خانواده می باشد؟

 

الف- عوامل رفتاری                                                  ب- عوامل اجتماعی

 

ج- عوامل شناختی                                                     د- عوامل فردی

 

11- از عوامل تضعیف خانواده، کدام گزینه جزوه عوامل رفتاری می باشد؟

 

الف- ضعف سواد رسانه ای                                         ب- تکبر

 

ج- فقدان اطلاعات مورد نیاز                                       د- انحرافات شناختی

 

12- برای ایمن ساختن خانواده از آسیب ها، همسران باید چه مهارت یا مهارتهای ویژه ای را کسب کنند؟

 

الف- مدیریت خشم و غضب                                        ب- پرهیز از بدگمانی نسبت به همسر

 

ج- مواجهه صحیح با عیوب همسر                              د- همه موارد

 

13- کدام گزینه از عوامل جهانی طلاق محسوب نمی شود؟

 

الف- تغییر ارزش ها                                                 ب- تغییر ساختار خانواده

 

ج- عوامل اقتصادی                                                   د- تغییر نگرش نسبت به ازدواج

 

14- از عوامل طلاق در ایران کدام مورد نمی باشد؟

 

الف- عوامل اقتصادی                                              ب- عوامل اخلاقی

 

ب- عوامل فرهنگی- اجتماعی                                    د- تغییر ساختار خانواده

 

15- از پیامدهای منفی طلاق کدام گزینه می باشد؟

 

الف- پیامدهای فردی                                                 ب- پیامدهای خانوادگی

 

ج- پیامدهای اجتماعی                                               د- همه موارد

 

16- از راهکارهای کاهش طلاق می توان به کدام گزینه اشاره کرد؟

 

الف- محدودیت زمانی خاص برای طلاق                       ب- لزوم حضور در مراکز مشاوره

 

ج- توجه به مشکلات فرزندان                                     د- همه موارد

 

 

17- کدام گزینه از راهکارهای کاهش طلاق نمی باشد؟

 

الف- توجه به مشکلات فرزندان                                   ب- ایجاد زمینه آشتی مجدد

 

ب- ازدواج مجدد                                                     د- محدودیت زمانی خاص برای طلاق

 

18- برای کاهش طلاق چه تدابیری را می توان در نظر گرفت؟

 

الف- لزوم حضور دو شاهد عادل                                 ب- وساطت داوران

 

ج- محدودیت زمانی خاص برای طلاق                           د- همه موارد

 

19- از شیوه های خاص ترمیم خانواده های آسیب دیده از طلاق، کدام گزینه است؟

 

الف- تقویت فضایل اخلاقی                                         ب- پذیرش موقعیت جدید

 

ب- تقویت پیوندهای اجتماعی                                       د- همه موارد

 

20- یکی از راهکارهای اساسی اسلام برای کاهش پیامدهای منفی طلاق .......... افراد طلاق گرفته است.

 

الف- تقویت فضایل اخلاقی                                         ب- ازدواج مجدد

 

ج- تقویت پیوندهای اجتماعی                                      د- توجه به نیازهای فرزندان

 

21- از شیوه های خاص ترمیم خانواده های آسب دیده از طلاق کدام گزینه نمی باشد؟

 

الف- پذیرش موقعیت جدید                                         ب- تقویت پیوندهای اجتماعی

 

ج- ازدواج مجدد                                                         د- لزوم حضور دو شاهد عادل

 

 

 

 

پاسخ ها

 

1- د

7- د

13- ج

19- د

2- ج

8- د

14- د

20- ب

3- ب

9- ب

15- د

21- د

4- الف

10- ج

16- د

5- ج

11- ب

17- ج

6- ج

12- د

18- د