درس کلیات فلسفه-پرسش چهارگزینه ای، محمد مرادیان و علی قرنجیک

تذکر:باتوجه به نوع کارودانشجویی بودن آن وعدم فرصت بررسی

 

متن ذیل خالی ازاشکال نخواهدبود.

کلیات فلسفه

پرسش و پاسخ چهارگزینه ای

محمد مرادیان و علی قرنجیک

فصل اول:علم اخلاق

1 -وقتی فلسفه درباره ی علم اخلاق سخن می گویند منظور آنان از این لفظ . . . . . .است. در کدام گزینه به درستی آمده است؟و آنچه در اخلاق مورد مطالعه و تحقیق قرار میگیرد چیست؟

1) مطالعه ی عقلی – انتقادها    2)مطالعه ی نظری – نظریه ها

3) مطالعه ی عملی – نظریه ها   4) مطالعه نظری – انتقاد ها

 2 -در طبقه بندی نظریات تاریخی سادهترین و روشن ترین نوع طبقه بندی کدام است؟ و بر این اساس به کدام نوع ها تقسیم می شوند؟

1) تاریخی – کلاسیک و جدید   2) اجتماعی – کلاسیک و جدید

3) فرهنگی - غرب و شرق     4) تاریخی - قدیم و معاصر

 3 -دومین رکن اساسی در فلسفه افلاطون کدام است؟ و بنابر این نظر افلاطون اساسا چند نحو زندگی خوب وجود دارد؟ و کدام مورد درباره ی آن درست است؟

1) منطق انگاری - دو نحو - خیر به نمایلات و خواست ها یا عقاید ما بستگی دارد.

2) مطلق انگاری - دو نحو - خیر به تمایلات و خواست ها یا عقاید ما بستگی ندارد.

3) منطق انگاری - یک نحو - خیر به تمایلات و خواست ها یا عقاید ما بستگی دارد.

4) مطلق انگاری - یک نحو - خیر به تمایلات و خواست ها یا عقاید ما بستگی ندارد.

 4 -نظریه اعتدال از کیست و خصوصیت مشترکی که در زندگی مردم به عنوان خوب یاد می شود چیست؟

1) ارسطو – سخاوت   2) سقراط – سخاوت   3) ارسطو – سعادت   4) سقراط سعادت

5 -انتقاد دوم و شاید مهمتری که به نظریه ارسطویی وارد شده است چیست؟ و نظر خود او این است که . . . . . . . . جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید.

1) ارسطو اصولا یک فلسفه میانه روی را پیشنهاد می کند - سعادت از رفتار تند نتیجه می شود.

2) ارسطو اصولا یک فلسفه میانه روی را پیشنهاد می کند - سعادت از رفتار میانه نتیجه می شود.

3) ارسطو اصولا یک فلسفه تند روی را پیشنهاد می کند - سعادت از رفتار تند نتیجه می شود.

4) ارسطو اصولا یک فلسفه تند روی را پیشنهاد می کند - سعادت از رفتار میانه نتیجه می شود.

 6 - جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: فلسفه اخلاقی اپیکوروس اصولا شامل . . . . . . . . . . . . . است، و معتقد بود . . . . . . . . ..

1) امر و دستورات برای زیستن معتدلانه - جست و جوی لذت ، رنج به دنبال دارد

2) پند و اندرز برای زیستن معتدلانه - جست و جوی لذت ، رنج به دنبال دارد

3) امر و دستورات برای زیستن معتدلانه - جست و جوی سخت ، لذت به دنبال دارد

4) پند و اندرز برای زیستن معتدلانه - جست و جوی سخت لذت ، رنج به دنبال دارد

 7 -کلبیان معتقد بودند عالم اساسا . . . . . . است. و کدام گزینه درباره ی نظر آنان درست می‌باشد؟

1) شر - اگر کسی در عالم در پی رستگاری است باید آن را در درون خود جست و جوی کند.

2) خیر - اگر کسی در عالم در پی رستگاری است باید آن را در درون خود جست و جوی کند.

3) شر - اگر کسی در عالم در پی رستگاری است باید آن را در بیرون از خود جست و جوی کند.

4) خیر - اگر کسی در عالم در پی رستگاری است باید آن را در بیرون از خود جست و جوی کند.

 8 -موسس رواقی که بود؟ و در کدام گزینه اعتقاد آنان به درستی آمده است؟

1) اپیکتتوس - خیر یا شر به جامعه بستگی دارد،اتفاقات جهان از روی تصادف است

2) اپیکتتوس - خیر یا شر به خود شخص بستگی دارد و جهان دارای نظم و ترتیب الهی است

3) زنون - خیر یا شر به خود شخص بستگی دارد و جهان دارای نظم و ترتیب الهی است.

4) زنون - خیر یا شر به جامعه بستگی دارد و اتفاقات جهان از روی تصادف است

 9 -شاهکار اسپینوزا کدام کتاب است؟ و انتقادات وارده بر این کتاب در کدام گزینه به درستی آمده است؟

1) فلسفه - حل نکردن اختلافی که در جبر و اختیار وجود دارد

2) اخلاق - حل نکردن اختلافی که درجبر و اختیار وجود دارد و اتخاذ نظر وسیع درباره ی حیات انسان

3) اخلاق - رفع مشکلات خیر و شر مربوط به جامعه و اتخاذ نظر وسیع درباره ی حیات انسان

4) فلسفه - حل نکردن اختلافی که درجبر و اختیار وجود دارد و اتخاذ نظر وسیع درباره ی حیات انسان

 10 -در کدام مذهب سعادت و لذت یکی گرفته می‌شود؟و نتیجه اصلی این مذهب چیست؟

1) سودانگاری - هر حادثه ای که رخ می‌دهد بر طبق یک طرح الهی مقدر شده است

2) رواقی - هر حادثه ای که رخ می‌دهد بر طبق یک طرح الهی مقدر شده است

3) رواقی - جدا کردن درستی یا نادرستی یک عمل از خوبی یا بدی فاعل آن عمل

4) سودانگاری - جدا کردن درستی یا نادرستی یک عمل از خوبی یا بدی فاعل آن عمل

 11 -بنابر کدام نظریه درستی یا نادرستی یک عمل منوط به انگیزه ای است که به واسطه آن انجام شده است؟و نمونه ای از این نظریه کدام است؟

1) نظریه اخلاقی اصالت انگیزه - اخلاق کانت     2) نظریه اخلاقی اصالت فعلی - اخلاق کانت

3) نظریه اخلاقی اصالت انگیزه - اخلاق افلاطون 4) نظریه اخلاقی اصالت فعلی - اخلاق افلاطون

 12 -در کدام گزینه هر دو تعریف درست نیستند؟

1) نظریه ای که در آن درستی یا نادرستی اعمال تماما وابسته است به آثار و نتایج آن اعمال ((نظریه اصالت نتیجه)) نامیده می‌شود - نظریه ای که در آن درستی و نادرستی به اینکه چه نوع عمل (تکلیف است یا خیر) بوده است بستگی دارد ((نظریه اصالت وظیفه)) نامیده می‌شود.

2) نظریه ای که بنابر آن آثار و نتایج تماما وابسته به درستی یا نادرستی آن عمل است نظریه اصالت نتیجه نتیجه نامیده می‌شود - نظریه ای که در آن درستی و نادرستی به اینکه وظیفه ای کلی است یا جزیی بستگی دارد که ((نظریه اصالت وظیفه)) نامیده می‌شود.

3) نظریه ای که بنابر آن آثار و نتایج تماما وابسته به درستی یا نادرستی آن عمل است نظریه اصالت نتیجه نامیده می‌شود - نظریه ای که در آن درستی و نادرستی به اینکه چه نوع عمل ((تکلیف است یا خیر)) بوده است بستگی دارد نظریه اصالت وظیفه نامیده می‌شود.

4) نظریه ای که بنابر آن درستی یا نادرستی اعمال تماما وابسته است به آثار و نتایج آن اعمال نظریه اصالت نتیجه نامیده می‌شود - نظریه ای که در آن درستی یا نادرستی عمل به اینکه وظیفه ای کلی است یا جزیی وابسته است نظریه اصالت وظیفه نامیده می‌شود.

 13 -مسئله ی اصلی که نظریه اخلاقی کانت به پاسخ به آن اختصاص یافته بود این است که:

1) آیا تبین اخلاقی دشوار است؟                 2) اخلاق چیست؟

3) ذات و ماهیت امور اخلاقی چیست؟ (4           اخلاق ثابت است یا متغیر؟

14 -مهمترین موضوع فلسفه از نظر کانت . . . . . . . است، و مسئله ای که کانت در این علم رد می کند چیست؟

1) اخلاق - آدمی از روی تمایلات خود عمل می کند.     2) سیاست - آدمی از روی تمایلات خود عمل می کند.

3) اخلاق - آدمی از روی خواست دیگران عمل می کند. 4) سیاست - آدمی از روی خواست دیگران عمل می کند.

 15 -چند اشکال عمده از نظریه کانت گرفته شده است ؟ و اشکال آخر آن در کدام گزینه آمده است ؟

1) دو - مطالبه و پافشاری و درخواست مصرانه           2) سه - مطالبه و پافشاری و درخواست مصرانه

3) دو - جزیی بودن نظریه و عدم اعمال آن به امور کلی 4) سه - جزیی بودن نظریه و عدم اعمال آن به امور کلی

 16 -نام کتاب ج.ا.مور در دست یابی به فلسفه اخلاقی چه نام دارد؟ و آیا الفاظ و اصولی مانند خوب یا خیر از نظر وی قابل تعریف هستند یا نه؟

1) فلسفه اخلاق - قابل تعریف       2) فلسفه اخلاق - غیر قابل تعریف

3) اصول اخلاق - قابل تعریف     4) اصول اخلاق - غیر قابل تعریف

 17 - جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: نظریات اخلاقی جدید اصولا با . . . . . . سروکار دارد؛و در ادامه یک نظریه بسته به اینکه زبان اخلاقی را چگونه تجزیه و تحلیل می کند،کدام مورد درست نیست؟

1) تجزیه و تحلیل زبان اخلاقیات - می تواند هم به عنوان اصالت فاعل هم اصالت عین طبقه بندی شود.

2) تجزیه و تحلیل زبان اخلاقیات - می تواند به عنوان اصالت فاعل طبقه بندی شود.

3) چگونگی رفع ابهامات اخلاقی - می تواند به عنوان اصالت عین طبقه بندی شود.

4) چگونگی رفع ابهامات اخلاقی - می تواند هم به عنوان اصالت فاعل هم اصالت عین طبقه بندی شود.

18 - جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: اگر بنابر نظریه ای آنچه معمولا احکام اخلاقی نامیده می‌شود،مانند (دزدی خطا است).نه درست باشد و نه نادرست آن نظریه . . . . . . . است،و مذهب افلاطونی و هم مذهب اصالت نفع بیشتر بر طبق کدام یک هستند؟

1) اصالت عین - اصالت عین     2) اصالت فاعلی - اصالت فاعلی

3) اصالت عین - اصالت فاعلی   4) اصالت فاعلی -اصالت عین

 19 -این گفته که ((گفته های عملی به بیانات علمی شبیه نیست زیرا که عنصر اخلاقی در آنها اثبات یا توصیف چیزی نیست)) مربوط به اصالت طبیعت است یا اصالت انفعال؟ و در ادامه نظریه انفعالی طبق این گفته :((احکام اخلاقی را نمی توان به وسیله ی روش ها و عملیات علمی ، صواب یا خطا شمرد)) با کدام اصل موافق است؟

1) انفعال - اصالت طبیعت         2) طبیعت - اصالت غیر طبیعت

3) انفعال - اصالت غیر طبیعت   4) طبیعت - اصالت طبیعت

 20 -سر چشمه اخلاق در چه چیزی نهفته است؟و تفاوت میان تفکرات انسان عادی و تفکرات انسان فیلسوف در چیست؟

1) درک هستی - غالبا منظم تر و معمولا جزیی تر     2) زندگی روزانه - غالبا منظم تر و معمولا جزیی تر

3) زندگی روزانه - غالبا منظم تر و معمولا کلی تر     4) درک هستی - غالبا منظم تر و معمولا کلی تر

21 -گزینه درست کدام می باشد؟

1) فیلسوف مانند انسان عادی مطالعه و توجه خود را درباره ی علم اخلاق با تفکر در باره اوضاع و احوالی که برای مردم مشترک است آغاز می کند.

2) فیلسوف برخلاف انسان عادی مطالعه و توجه خود را درباره ی علم اخلاق با تفکر در باره اوضاع و احوالی که برای مردم مشترک است آغاز می کند.

3) فیلسوف برخلاف انسان عادی مطالعه و توجه خود را درباره ی علم اخلاق با تفکر در باره اوضاع و احوالی که برای مردم مشترک است آغاز نمی کند.

4) فیلسوف برخلاف انسان عادی مطالعه و توجه خود را درباره ی علم اخلاق با تفکر در باره ی حرکات و رفتارات خاص و غیر طبیعی که برای مردم مشترک نیست آغاز می کند.

22 -در فلسفه اخلاق به طور کلی در نظریات متعارف فرض بر چیست؟ و کدام یک از گزینه های زیر از اولین مذهب های ای این نظریات می باشد؟

1) فرض بر این است که اگر بدانیم که زندگانی خوب چیست طبیعتا چنان رفتار خواهیم کرد که گویی برای نیل به آن می کوشیم - ارسطو

2) فرض بر این است که ما ذاتا زندگانی خوب را شناخته ایم و در تلاش برای رسیدن به آن می‌باشیم - افلاطون

3) فرض بر این است که اگر بدانیم زندگانی خوب چیست طبیعتا چنان رفتار خواهیم کرد که گویی برای نیل به آن می کوشیم - افلاطون

4) فرض بر این است که ما ذاتا زندگانی خوب را شناخته ایم و در تلاش برای رسیدن به آن می باشیم - ارسطو

23 -انتقاد از مذهب افلاطونی بیشتر از چه جنبه ای بوده است؟

1) انسان شناختی   2) روان شناختی   3) خود شناختی     4) جامعه شناختی

 24 -پاسخ جاهای خالی زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟

((. . . . . . . . را، که عنوان اثر عمده و اصلی . . . . . . . درباره ی علم اخلاق است می توان به منزله ی یکی از قدیمی ترین مقالات تحقیقی در آنچه اکنون . . . . . . . . نامیده می شود تلفی کرد.))

1) اخلاق تربیتی - افلاطون - فلسفه سعادت   2) اخلاق نیکوماخوس - افلاطون - فلسفه تحلیلی

3) اخلاق تربیتی - ارسطو - فلسفه سعادت     4) اخلاق نیکوماخوس - ارسطو - فلسفه تحلیلی

 25 -از نظر فلسفه اپیکوس کدام یک از تصورات زیر خوب و کدام بد است؟گزینه صحیح را انتخاب کنید.

ارضا شهوت جنسی - شراب خواری - زناشویی - دوستی

1) خوب - بد - خوب – خوب   2) بد - بد - بد – خوب   3) خوب - خوب - بد – بد   4) بد - خوب - خوب - بد

 26 -کدام یک از مذاهب را می توان به عنوان موثرترین نظریه اخلاقی در دنیای قدیم مغرب زمین پیش از مسیحیت وصف کرد؟و موسس آن کیست ؟ گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1) کلبی - زنون الیاىی   2) کلبی – زنون   3) رواقی – زنون   4) رواقی - زنون الیایی

 27 -مهمترین رکن اخلاق مسیحی در کدام گزینه به درستی آمده است؟

1) حجیت داشتن و لازم الاجرا بودن                     2) دستورات بر حسب نوع مردم بودن

3) به صورت کامال الهی بودن و عدم دخالت در آن   4) مقبول بودن در بین همه مردم

28 -در کدام گزینه اصول اعتقادی اسپینوزا به صورت کاملا درست آمده است؟

1) اسپینوزا قاىل به اصل موجبیت مطلق است - اسپینوزا قاىل به مطلقیت و ابدی بودن امور است

2) اسپینوزا قاىل به اصل موجبیت نسبی است - اسپینوزا قاىل به نسبیت و اعتباری بودن امور است

3) اسپینوزا قاىل به اصل موجبیت نسبی است - اسپینوزا قاىل به مطلقیت و ابدی بودن امور است

4) اسپینوزا قاىل به اصل موجبیت مطلق است - اسپینوزا قاىل به نسبیت و اعتباری بودن امور است

 29 -در کدام نظام اخلاقی انسان دارای دو خود است و آن ها کدام اند؟

1) اسلام - خود الهی - خود روحانی                       2) اخلاق کانت - خود نفسانی - خود روحانی

3) اخلاق کانت - خود اجتماعی - خود غیر اجتماعی     4) اسلام - خود الهی - خود خاکی

 30 -((در اسلام . . . . . یکی از ارکان مهم زندگی و رفتار بشر(اخلاق) چه از نظر اجتماعی و چه از نظر فردی است و هیچ چیز نمی تواند جای آن را بگیرد.و از دیگر اصول اخلاقی اسلام . . . . . و . . . . . است))گزینه مناسب کدام است؟

1) اعتدال - کرامت – ایمان       2) تقوا - استقامت - اعتدال

3) استقامت - اعتدال کرامت     4) تقوا - استقامت - ایمان

 31 -((اگر در عملی آثار و نتایج سودمند بیش از آثار و نتایج زیان آور باشد درست است)) و ((گفته های اخلاقی به بیانات علمی شبیه نیست زیرا که عنصر اخلاقی در آنها اثبات یا توصیف چیزی نیست)) به ترتیب بیان کننده اصول کدام مذاهب می باشد؟

1) اصالت لذت - اصالت فاعل       2) اصالت لذت - اصالت انفعالی

3) اصالت نفع - اصالت انفعالی       4) اصالت نفع - اصالت فاعل

32 -در اخلاق اسلامی در رساىل کدام گروه یا شخص یا مذهب نشانه های اخلاقی حاکی از جمع دو نظر گاه عقلی و نقلی است؟و قسمت دوم کدام گزینه درباره (اخلاق غزالی) درست می‌باشد؟

1) اخوان الصفا - نیل به فضیلت حد وسط را جز به وسیله فهم و عقل نمی داند.

2) ابن مسکویه - نیل به فضیلت حد وسط را جز به وسیله فهم و عقل نمی داند.

3) ابن مسکویه - در نظر وی فضیلتی که دین به آن امر می کند با اخلاق نیکو یکی است.

4) اخوان الصفا - در نظر وی فضیلتی که دین به آن امر می کند با اخلاق نیکو یکی است.

فصل دوم: فلسفه سیاسی

1 -کدام گزینه اغراض عمده و اصلی فلسفه سیاسی را به درستی بیان کرده است؟

1) چگونگی قانون مندی جهان انسانی و از طرفی مشخص کردن نوع آن

2) شرح و وصف سازمان های اجتماعی گذشته و کنونی و از طرفی تعیین ارزش آنها

3) توصیف سیاست و پیوند آن با خالق هستی

4) بررسی و حل مشکلات سیاست و از طرفی ایجاد سیاستی الهی

 2 -نظریه های متعارف و جدید در فلسفه سیاسی را به ترتیب با کدام عناوین و تعاریف می توان شناخت؟ و کدام مسئله تقریبا در همه ی نظریات متعارف درباره ی آن بحث شده است؟

1) نیل به یک جامعه فاضله / تحلیل فلسفی - چه کسی باید حکومت کند؟

2) تحلیل فلسفی / نیل به یک جامعه فاضله - چه کسی باید حکومت کند؟

3) نیل به یک جامعه فاضله / تحلیل فلسفی - تحلیل صحیح کلمه دولت چیست؟

4) تحلیل فلسفی / نیل به یک جامعه فاضله - تحلیل صحیح کلمه دولت چیست؟

 3 -افلاطون ((. . . . . . . . . . . . . . .))

کدام گزینه با توجه به فلسفه سیاسی افلاطون صحیح می باشد؟گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) مدافع واگذاری اقتدار به گروهی همگانی به منظور حکومت بر جامعه است.

2) مخالف واگذاری اقتدار مطلق به گروهی خاص به منظور حکومت بر جامعه است.

3) مدافع واگذاری اقتدار مطلق به گروهی خاص به منظور حکومت بر جامعه است.

4) مخالف واگذاری اقتدار مطلق به گروهی همگانی به منظور حکومت بر جامعه نیست.

 4 -کدام گزینه برای پر کردن جاهای خالی متن زیر مناسب تر است؟

((. . . . . . . . . . . که افلاطون آن را . . . . . . یا . . . . . . می نامید،بالاترین و بهترین وسیله برای قبول مسئولیت حکومت است زیرا . . . . . . . .)).

1) تحصیل و مطالعه فلسفه - مجادله یا جدال نقلی - زیرا ایشان سرانجام به معرفت کامل خیر رهنمون خواهد کرد.

2) تحصیل و مطالعه علوم انسانی - مناظره یا جدال عقلی - زیرا شرط رسیدن به سعادت می باشد.

3) تحصیل و مطالعه علوم انسانی - مجادله و جدال نقلی - زیرا شرط رسیدن به سعادت می باشد.

4) تحصیل و مطالعه فلسفه - مناظره یا جدال عقلی - زیرا ایشان را سرانجام به معرفت کامل خیر رهنمون خواهد کرد.

 5 -فلسفه سیاسی افلاطون تمایل به حکومت دموکراسی دارد یا غیر دموکراسی؟و اینکه این جمله ((حکومت کردن مانند پزشکی نوعی مهارت و تخصص نیست)) انتقاد از نظریه ای اوست یا در موافقت با نظریه ی وی؟گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1) دموکراسی – انتقاد   2) دموکراسی – موافقت   3) غیر دموکراسی – انتقاد   4) غیر دموکراسی - موافقت

6 - جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: ((. . . . . . . . . یکی از مهمترین نظریه پردازان سیاسی است که نظریه . . . . . . . را برای تبیین جامعه بنیاد الزامات و تکالیف آدمی در جامعه به کار برده است.))و بر اساس فلسفه سیاسی وی هوا خواه چه نوع حکومتی است؟

1) هابز - قرارداد اجتماعی - حکومت پادشاه     2) دکارت - قرارداد اجتماعی - حکومت اقلیت

3) هابز - دلیل معارض - حکومت پادشاهی       4) دکارت - دلیل معارض - حکومت اقلیت

 7 -کدام یک از گزینه های زیر درباره ی فلسفه سیاسی هابز درست نیست؟

1) هابز در صدد آن است که بیان دقیق و درست تاریخی یا انسانشناسانه ای از ظهور و تکامل جوامع بدهد.

2) هابز در صدد آن نیست که بیان دقیق و درست تاریخی یا انسانشناسانه ای از ظهور و تکامل جوامع بدهد.

3) هابز می کوشد تا یک توجیه فلسفی برای وجود نوع معینی از حکومت ارائه نماید.

4) هابز معتقد بود قدرت پادشاه باید مطلق باشد ولی در عین حال می خواست برخی اختیارات و آزادی ها به مردم داده شود.

 8 - جای خالی را با گزینه مناسب پر کنید: اندیشه های بیان شده جان لاک در کدام کتاب در تشکیل فلسفه سیاسی پایه گذاران جمهوری های آمریکا و فرانسه موثر بوده است؟و بنا به نظر جان لاک بعضی از قلمروهای رفتار انسانی از دخالت حکومت مصون است که آن را . . . . . . . . . می نامد.

1) دومین طراح نامه در باب حکومت مدنی – سیاست       2) لویاتان - حقوق

3) دومین طراح نامه در باب حکومت مدنی – حقوق         4) لویاتان - سیاست

 9 -حق عمده و اصلی که جان لاک مورد تاکید قرار می داد چه بود؟ و کدام اشخاص با نظر وی در این زمینه مخالف بودند؟

1) حق اختیار در انتخاب دین - جان استوارت و مارکس   2) حق مالکیت خصوصی - هابز و رسو

3) حق اختیار در انتخاب دین - هابز و رسو                 4) حق مالکیت خصوصی - جان استوارت و مارکس

 10 -مهمترین عنصر دموکراتیک نظریه جان لاک . . . . . . . . . است.و در ادامه جان لاک به منظور صیانت مردم در برابر تمرکز قدرت حکومتی که در نظر داشت منقسم به چند بخش بود؟

1) طرز تلقی او نسبت به حکومت - سه شعبه     2) قانون طبیعت - سه شعبه

3) طرز تلقی او نسبت به حکومت - دو شعبه       4) قانون طبیعت - دو شعبه

11 -دو انتقاد عمده علیه نظریات لاک بر کدام مفاهیم وی وارد شده است؟و انتقاد اصلی تر بر کدام یک وارد می باشد؟

1) حقوق/مقابل مفهوم حکومت اکثریت - مقابل مفهوم حکومت اکثریت

2) سیاست/مقابل مفهوم حکومت اکثریت - سیاست

3) حقوق/مقابل مفهوم حکومت اکثریت - حقوق

2) سیاست/مقابل مفهوم حکومت اقلیت - مقابل مفهوم حکومت اقلیت

 12 -در متن زیر گزینه مناسب برای پر کردن جاهای خالی کدام است؟

((لاک در طرح این سوال که (چه کسی باید حکومت کند؟). . . . . . . . . . . . . . بود؟))

1) در موافقت با افلاطون و هابز طرفدار حکومت مردم بود.

2) در موافقت با افلاطون و هابز طرفدار حکومت مردم نبود.

3) بر خلاف افلاطون و هابز طرفدار حکومت مردم نبود.

4) بر خلاف افلاطون و هابز طرفدار حکومت مردم بود.

13 -میل محدودیت های قدرت اکثریت را سعی نمود بر اساس کدام مذهب توجیه کند؟((و به طور کلی دلیل او این است که . . . . . . . . . .))

1) مذهب اصالت نفع - مداخله در امور شخصی برای یک جامعه دموکراتیک زیان آور است.

2) مذهب اصالت فرد - مداخله در امور شخصی برای یک جامعه دموکراتیک زیان آور است.

3) مذهب اصالت نفع - مداخله در امور شخصی برای یک جامعه دموکراتیک برای پیشرفت حکومت لازم است.

4) مذهب اصالت فرد - مداخله در امور شخصی برای یک جامعه دموکراتیک برای پیشرفت حکومت لازم است.

 14 -سه رکن متمایز فلسفه سیاسی مارکس به درستی در کدام گزینه آمده است؟

1) ماوراالطبیعه - اقتصادی – خداشناسی   2) متافیزیک - اقتصادی - اخلاقی

3) ماوراالطبیعه - اجتماعی – خداشناسی.   4) متافیزیک - اجتماعی - اخلاقی

 15 -متافیزیک مارکس تحت تاثیر چه کسی بود؟ و قانون کلی تاریخی که مارکس معتقد بود چه نام داشت؟

1) هگل – دیالکتیک         2) افلاطون - دیالکتیک

3) هگل - منشور حقوق       4) افلاطون - منشور حقوق

16 -جاهای خالی متن زیر را پر کنید و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

((هگل معتقد است یک دولت (جامعه) به سوی تحقیق آنچه . . . . . . . . . . آن می نامد ترقی می کند. غایت یا هدف پیشرفت طبیعت اساس هر دولت را وی اندیشه یا . . . . . . . . می نامد.بدین سان در نظر هگل سیر دیالکتیکی همان سیر روح یا . . . . . . . . است)).

1) روح - اندیشه نسبی – ماوراالطبیعی         2) غایت - اندیشه مطلق - مابعدالطبیعی

3) غایت - اندیشه نسبی – ماوراالطبیعی         4) روح - اندیشه مطلق - مابعدالطبیعی

 17 -کدام گزینه درباره ی عقیده مارکس درست است؟

1) وضع جامع = تز - وضع = آنتی تز - وضع مقابل = سنتز

2) وضع = تز - وضع مقابل = آنتی تز - وضع جامع = سنتز

3) وضع = تز - وضع مقابل = سنتز - وضع جامع = آنتی تز

4) وضع جامع = تز - وضع = سنتز - وضع مقابل = آنتی تز

 18 -نظریه اقتصادی مارکس ، در اعتراض به سرمایه داری است یا حمایت از آن؟ و ظهور سوسیالیسم نتیجه چیست؟

1) در حمایت از آن - ارزش کار             2) در حمایت از آن - تمرکز سرمایه

3) در اعتراض به آن - ارزش کار           4) در اعتراض به آن - تمرکز سرمایه

پاسخ نامه

1-2*2-1*3-3*4-4*5-1*6-4*7-1*8-3*9-2*10-4*11-1*12-2*13-3*14-1*15-2*16-4*17-2*18-4*19-3*20-3*21-1*22-3*23-2*24-4*25-2*26-3*27-1*28-4*29-4*30-2*31-3*32-4.

1-2*2-1*3-3*4-1*5-3*6-1*7-1*8-3*9-2*10-1*11-3*12-4*13-1*14-2*15-1*16-4*17-2*18-4.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت