آزمون متون اسلامی(یزدان بخش)تیر88

تذكر : از 22سئوال تستی فقط به 20سئوال پاسخ دهيد                     

    با گزینه مناسبتر تکمیل کنید : در مرحله شناخت .......... پژوهشگر بر آن است تا به مطالب و محتوای کتابی که در اختیار دارد ، آگاهی یابد و نسبت به هدف ، پیام ، سبک بیان و شیوه برخورد این اثر با مسائل بنیادین جهان ، انسان و جامعه به شناخت درستی برسد .

الف )  سندی               ب) تحلیلی                  ج ) ریشه ای                د )بنیادی

2- کدام گزینه از عوامل عدم تردید در سندیت آیات قرآن نمی باشد ؟

الف ) دریافت وحی بصورت علم حصولی              ب ) نزول تدریجی

 ج )فصاحت و بلاغت                                        د ) عدم وجود کتب و منابع دیگر برای حفظ کردن    

3-کدام گزینه در رابطه با وحیانی بودن الفاظ قرآن صحیح نمی باشد ؟

الف )ساختار ظاهری متن قرآن با سخنان پیامبر (ص) تمایزی آشکار دارد.

ب ) اعتقاد به الهی بود ن الفاظ و ساختار ظاهری متن قرآن در میان مسلمانان به مثابه ضروری دین مورد قبول گرفته است.

ج ) محتوای قرآن چنان عظمتی دارد که قرار دادن آنها در قالب الفاظ عبارات فراتر از توان انسان است .

د )پیامبر اکرم (ص) در اثر شرح صدر و ......... قادر است لباس الفاظ و عبارات را بر حقایق آسمانی بپوشاند .

4- در ارتباط با حوز ه های روابط انسان ، کدام گزینه به حوزه متاثراز تحولات زمان اشاره می کند ؟

الف)  رابطه انسان با خدا                         ب) رابطه انسان با خویشتن

 ج ) رابطه انسان با طبیعت                       د ) رابطه انسان با اعتقادات

5- با گزینه مناسبتر تکمیل کنید : امام باقر (ع) در رابطه با روایت « ما مِن القرآنِ آیه إلاّ وَلَها ظَهرٌ وَ بَطنٌ »    می فرمایند ظاهر قرآن همان .......... آن و باطن قرآن ....... آن است .

الف ) ابتدا ی – انتها ی         ب)نزول – تاویل          ج )تاویل – نزول          د )انتهای – ابتدای

6 – کدام گزینه از عوامل و رازهای ماندگاری قرآن در بستر زمان نمی باشد ؟

الف ) ژرفای نامحدود قرآن    ب) پیوند قرآن و عترت     ج) فصاحت و بلاغت    د ) اجتهاد روشمند در قرآن

7- کدام گزینه از ثمرات مهم و ارزشمند پیوند جاودانه قرآن و عترت نمی باشد ؟

الف ) تبیین و تفسیر صحیح آیات قرآن                               ب)  بر آورد کردن نیازهای مسلمانان

ج)  رهبری سیاسی جامعه اسلامی                               د)  تأمین حضور همیشگی انسان کامل

8- کدام گزینه از معانی کلمه «تفسیر» نمی باشد ؟

الف ) بلند کردن            ب) پرده برداشتن               ج) بیان کردن                د) روشن نمودن

9- کدام گزینه از شیوه های عمده نگارش تفسیر قرآن می باشد ؟

الف ) نقلی – اجتهادی     ب)نقلی -  ترتیبی       ج) ترتیبی – موضوعی      د ) اجتهادی – موضوعی

10- کدام گزینه از دلایل نیازمندی قرآن به تفسیر نمی باشد ؟

الف ) بیان اصول و کلیات – به کار گیری سبک خاص در بیان مطالب

ب) روشمند بودن آیات   - معرفی جهان های فرا طبیعی .

ج) ژرفای نامحدود    -   جهان شمولی و ابدیت

د) فصاحت و بلاغت بی نظیر – اشارات تاریخی به سر گذشت امت های پیشین.

11- آیه « وَ ما هُوَ إلاّ ذِکرٌ لِلعَالَمِینَ » به کدام ویژگی مهم تعالیم اسلام دلالت می کند؟

الف ) جهان شمولی و ابدیت                            ب) ژرفای نامحدود    

ج) کلیت تعالیم اسلام                                     د ) ظاهر و بطن داشتن آیات

12 – کدام گزینه تعریف دقیق و کامل « سنت » ا ز نظر ما شیعیان می باشد ؟

الف ) قول فعل و تقریر پیامبر (ص)                       ب) قول فعل و تقریر معصوم

ج) فرمایشات نقل شده از پیامبر (ص)                  د ) فرمایشات نقل شده از معصوم

13 – کدام گزینه از شرایط اصلی یک مفسر نمی باشد ؟     
الف ) پرهیز از پیش داوری – جامع نگری – رعایت احتیاط معقول

ب)شناخت علوم قرآنی – اطلاع از آثار پیشینیان – آگاهی از سنت و سیره پیامبر (ص)

ج) شناخت اسباب نزول – آگاهی از علم منطق – رعایت مصلحت اندیشی

د) آشنایی با زبان و ادبیات عرب – آگاهی از سایر علوم – آگاهی از سنت و سیره معصومین

14 – کدا م گزینه بیانگر تعداد سوره هایی در قرآن کریم است که با حروف مقطعه آغاز شده اند؟

الف) 19                     ب) 29                          ج) 30                          د) 45

15 – کدام گزینه ترجمه دقیق این آیه است : « وَ الَّذینَ یُومِنونَ بِما اُنزِلَ إِلیکَ وَ ما اُنزِلَ مِن قَبلِکَ و بِالآخِرَهِ هُم یُوقِنونَ »

الف ) آنان بر آنچه ما نازل کردیم و آنچه از پیش ما نازل گردیده ایمان دارند و بالاخره آنان یقین می کنند.

ب) آنان بر آنچه ما نازل کردیم و آنچه پیش از تو نازل گردیده یقین می آورند و آنان یقیناً در آخرت رستگارند .

ج) آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان دارند و هم آنان به آخرت یقین دارند .

د) آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه از  پیش ما نازل گردیده یقین می آورند و در آخرت آنان جزو یقین کنندگانند .

16- کدام گزینه از پیامهای آیه « إنَّ الذینَ کَفَروا سَواءٌ عَلَیهم ءَأنذَرتَهُم أم لَم تُنذِرهُم لا یُومِنُونَ »

 نمی باشد ؟

الف) لجاجت و تعصب جاهلانه انسان را جماد گونه می کند. 

ب) اگر اندرز در انسان اثر نکند بشارت نیز اثر نخواهد کرد .

ج) انتظار ایمان آوردن همه مردم را نداشته باشیم .

د) افراد کافر هموار ه نیت سوء دارند.

17 – کدام گزینه بیانگرترتیب آیات وسوره های قرآن کریم می باشد؟

الف )به ترتیب نزول     ب) به ترتیب موضوع         ج) براساس اجتهاد           د)براساس شأن نزول 

 18– کدام گزینه بیانگر نوع تواتر حدیث ثقلین (إنّی تارِکٌ فِیکُم الثَقَلَینِ کِتابُ اللهِ وَ عِترتی...) می باشد؟

الف ) متواترلفظی               ب) متواتر معنوی              ج) متواتر اجمالی           د) متواتر موثق 

19- « خبری که سلسله راویان آن به معصوم (ع) برسد و همه آنان در جمیع طبقات عادل و ضابط باشند » چه نام دارد ؟

الف) خبر صحیح                 ب) خبر حسن                  ج)خبر موثق                  د) خبر ضعیف

20- کدام گزینه معنای « اجماع » از نظر شیعه می باشد ؟

الف) اتفاق همه اهل حلً و عقد                 ب) اتفاق اهل مکه و مدینه 

 ج)مسأله ای که مخالفی نداشته باشد      د )اتفاق کسانی که قول آنان در میان امت ، معتبر است

21- کدام گزینه از اقوال مختلف در چگونگی کاشفیت اجماع از قول معصوم نمی باشد ؟

الف ) لطفی                     ب) تقریری                        ج) حدسی                    د) یقینی

22- کدام گزینه بیانگر نوع اجماع در این عبارت است : « اتفاق نظر علماء وجود دلیل معتبری را اثبات می کند که آنان به آن دلیل معتبر دسترسی داشته اند ولی اینک آن دلیل در دسترس ما نیست »

الف)کشفی                     ب) حدسی                       ج) یقینی                      د)  دخولی

به دوسئوال ذیل بصورت تشریحی ومبسوط پاسخ دهید.

الف -   منظورازخبرواحد و خبرمتواتر چیست؟ توضیح دهید                                                           

ب  -    منظورازناسخ  و منسوخ چیست؟ باذکرمثال توضیح دهید

 

  پاسخ پرسشهای تستی

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

د

ج

ب

الف

شماره

 

 

 

 ×

19

 

 ×

 

 

13

 

 

 ×

 

7

 

 

 ×

 

1

 ×

 

 

 

20

 

 

 ×

 

14

 

 

 

 ×

8

 

 

 

 ×

2

 ×

 

 

 

21

 

 ×

 

 

15

 

 ×

 

 

9

 ×

 

 

 

3

 

 

 

 ×

22

× 

 

 

 

16

 

 

 ×

 

10

 

 ×

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 ×

 

 

17

 

 

 

 ×

11

 

 

 ×

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 ×

18

 

 

 ×

 

12

 

 ×

 

 

6

 

نمره كل

 

نمره تحقيق عملي

نمره آزمون كتبي

 

تعداد پاسخ  غلط

تعداد پاسخ صحيح

 

                                 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت