آزمون اخلاق اسلامی (یزدان بخش)دی 87

آزمون اخلاق اسلامی - دی ماه 87

1ـ عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعداد ها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود) تعریف کدام گزینه است؟

    الف ـ تعلیم            ب ـ تربیت             ج ـ اخلاق               د ـ تهذیب

2ـ عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی و استعداد های ذهنی انسان) تعریف کدام گزینه است؟

    الف ـ تعلیم            ب ـ تربیت             ج ـ اخلاق               د ـ تهذیب

3ـ در رابطه با تربیت معنوی و اخلاقی کدام واژه در قرآن به کار برده شده است؟

    الف ـ تزکیه           ب ـ تهذیب            ج ـ تنزیه                 د ـ تطهیر

4 ـ عبارت (چیزی که به شکلِ محسوس و قابل درک با چشم ظاهر است) تعریف کدام گزینه است؟

    الف ـ خُلُق            ب ـ خُلْق               ج ـ خَلق                 د ـ خَلَق

5 ـ کدام گزینه از اقوال مطرح شده در رابطه با ( منشأ صفات راسخ نفسانی) نمی باشد؟

    الف ـ ذات            ب ـ فطرت             ج ـ اکتساب             د ـ دوست

6ـ کدام گزینه موضوع علم اخلاق است؟

 الف ـ اعمال خوب و بد   ب ـ اعمال غریزی انسان    ج ـ نفس انسانی    د ـ فطرت انسانی

7 ـ عبارت (ملاک صدق و کذب در قضایای اخلاقی چیست) در کدام گزینه مورد بحث قرار می گیرد؟

  الف ـ علم اخلاق       ب ـ فلسفه اخلاق        ج ـ اخلاق اجتماعی       د ـ اخلاق انسانی

8 ـ کدام گزینه به توصیف خوبی و بدی و شناخت مصادیق آن دو می پردازد؟

الف ـ اخلاق نظری       ب ـ اخلاق عملی          ج ـ اخلاق علمی             د ـ اخلاق فلسفی

9 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (... قواعد کلی و الزام آور اجتماعی است و فقط به زندگی دنیوی توجه دارد ولی ... هم اجتماعی است هم فردی)

    الف ـ اخلاق ـ حقوق       ب ـ حقوق ـ اخلاق       ج ـ عرفان ـ فقه         د ـ فقه ـ عرفان

10 ـ کدام گزینه بیانگر (کلیه ارزش هایی است که ارضاء کننده حس حقیقت جویی انسان است)

    الف ـ اجتماعی                 ب ـ عاطفی             ج ـ زیستی                 د ـ عقلانی

11 ـ کدام گزینه از ارزش های اجتماعی است؟

الف ـ میل به مالکیت                     ب ـ میل به آسایش                                                   

ج ـ تمایل به محبت دیگران              د ـ میل به شهرت طلبی

12 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید : (اخلاق..........کارش تجزیه و تحلیل نظریات اخلاقی است

 نه پند دادن)

    الف ـ نقلی                     ب ـ عارفانه          ج ـ مذهبی                   د ـ نوین

13 ـ عبارت (حقیقتی به جز زور و قدرت وجود ندارد و دو اخلاق داریم اخلاق آزادگان و اخلاق بردگان) بیانگر نظریات چه شخصی است؟

    الف ـ افلاطون            ب ـ ارسطو              ج ـ نیچه                  د ـ سقراط

14 ـ کدام گزینه از شیوه های گوناگون اخلاقی نمی باشد؟

الف ـ اخلاق فیلسوفانه       ب ـ اخلاق عارفانه        ج ـ اخلاق نقلی         د ـ اخلاق علمی

15 ـ استفاده از رمز و سمبل از ویژگی های کدام شیوه اخلاقی است؟

 الف ـ اخلاق فیلسوفانه    ب ـ اخلاق عارفانه        ج ـ اخلاق نقلی         د ـ اخلاق علمی

16 ـ کدام گزینه از مراحل تهذیب مطابق کتاب چهل حدیث امام خمینی نمی باشد؟

    الف ـ یقظه، تفکر             ب ـ عزم، مشارطه           ج ـ مراقبه، محاسبه      د ـ تذکر، تعبد

17 ـ کدام گزینه از شاخصه های روش اخلاقی مطلوب نمی باشد؟

الف ـ تبیین دیدگاه اسلام در حوزه های مختلف رفتاری       ب ـ رعایت اصل اعتدال

ج ـ تفسیر هماهنگ از عقل و فطرت                         د ـ توجه به عزت و کرامت نفس انسان

18 ـ در تزاحم ارزش ها در نهایت معیار ترجیح کدام گزینه است؟

    الف ـ عقل          ب ـ فطرت           ج ـ آیات و احادیث          د ـ فضیلت و رذیلت

19 ـ کدام گزینه بیانگر اموری است که ذاتاً و به خاطر خودشان ارزش دارند ؟

 (مانند زیبایی یک منظره)

    الف ـ خارجی      ب ـ ذاتی            ج ـ ابزاری                       د ـ ارزش

20 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (اصول اخلاقی در همه زمان ها و مکان ها یکسان است مگر اینکه تغییر شرایط موجب ... شود)

    الف ـ سخت شدن موقعیت                               ب ـ تغییر در ماهیت عمل

    ج ـ دگرگون شدن ارزش ها                              د ـ تباهی افکار

21 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: معتقدین به ... اخلاق می گویند خوب و بد یک صفت وابسته به عناصری متغیر و خارج از ذات موضوع و آثار واقعی مترتب بر اصول اخلاقی می باشد.

    الف ـ مطلق بودن        ب ـ نسبی بودن         ج ـ ذهنی بودن          د ـ عینی بودن

22 ـ کدام گروه معتقدند اتفاق نظرها درباره ارزش یک چیز مربوط به جنبه عینی و خارجی آن و اختلاف نظرها به جنبه ذهنی آن باز می گردد؟

    الف ـ ذهن گرایان       ب ـ عین گرایان       ج ـ رابطه گرایان         د ـ عمل گرایان

23 ـ کدام گروه معتقدند ارزش ها وابسته به خصوصیاتی هستند که در اشیاء یا اعمال وجود خارجی دارند؟

    الف ـ ذهن گرایان       ب ـ عین گرایان       ج ـ رابطه گرایان         د ـ عمل گرایان

24 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (نسبت گرایان ... معتقدند اصول اخلاقی تابعی از آداب و رسوم جامعه است)

    الف ـ جامعه شناختی       ب ـ زیست شناختی         ج ـ فرهنگی           د ـ ماتریالیستی

25 ـ کدام گزینه از پیامدهای نسبیت گرایی اخلاقی نمی باشد؟

    الف ـ سلب مسئولیت                                                  ب ـ شکاکیت اخلاقی

    ج ـ برابری خدمتکاران و خیانتکاران                                د ـ نفی مطلق دین

26 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: از نظر علامه طباطبایی فعل اختیاری انسان بمنزله ... است برای کمال نفسانی او.

    الف ـ علت            ب ـ معلول               ج ـ فضیلت                       د ـ رذیلت

27 ـ کدام گزینه از مهمترین شرایط پذیرش مسئولیت اخلاقی در فرد نمی باشد؟

    الف ـ بلوغ                   ب ـ عقل                       ج ـ اضطرار                          د ـ قصد

28 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (حالتی نفسانی که بدون نیاز به تفکر و تأمل آدمی را به سمت انجام کار حرکت می دهد ... نامیده می شود)

    الف ـ تعصب                   ب ـ علم                         ج ـ تعبد                        د ـ اخلاق

29 ـ کدام گزینه در مورد ترتیب وجود صحیح است؟

    الف ـ لفظی، کتبی، ذهنی، خارجی             ب ـ ذهنی، خارجی، لفظی، کتبی

    ج ـ کتبی، ذهنی، خارجی، لفظی                د ـ خارجی، لفظی، کتبی، ذهنی

30 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: اخلاق کاربردی در حقیقت زیرمجموعه ... است.

    الف ـ اخلاق هنجاری        ب ـ اخلاق توصیفی         ج ـ فرا اخلاق          د ـ اخلاق نوینی

31 ـ کدام گزینه از ویژگی های تحقیقات اقدام پژوهی نمی باشد؟

    الف ـ تعداد کم صفحات                                           ب ـ نتایج سریع و صریح

    ج ـ استدلال های بنیادی                                         د ـ کاملاً کاربردی بودن

32 ـ کدام گزینه از دلایل اهمیت علم اخلاق نمی باشد؟

    الف ـ تبیین راه های رسیدن به فضایل و رذایل         ب ـ توجه به تزکیه و تهذیب

    ج ـ ایجاد جامعه ای سالم                                       د ـ تقویت قوای نفسانی

33 ـ کدام گزینه از موانع دستیابی به علم حقیقی نمی باشد؟

    الف ـ پیروی از حدس و گمان ـ تقلید کورکورانه            ب ـ شتابزدگی ـ تمایلات نفسانی

    ج ـ اصرار ورزیدن بر پیش فرضها ـ وجود تعصب ها    د ـ تنبلی ـ عدم رعایت قواعد استدلال

34 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: پیامبر اکرم (ص) در توصیه به ابوذر می فرماید:

بدترین مردمان در نزد خداوند در روز قیامت ...

الف ـ فرد حسود است                        ب ـ عالم بی عمل است    

ج ـ انسان ترسو است                          د ـ فرد عجول است

35 ـ در آیه «قُلْ کلٌّ یَعمَل علی شاکِلَتِهِ» منظور از شاکله چیست؟

    الف ـ عمل           ب ـ نیت             ج ـ استعداد             د ـ تکلیف

36 ـ تأثیر نیت روی کار و تأثیر کار در تکامل نفس انسان و رسیدن او به سعادت ابدی چگونه تأثیری است؟

    الف ـ قراردادی      ب ـ اخلاقی         ج ـ تکوینی             د ـ تدریجی

37 ـ منظور از طعام در آیه «فَلْیَنْظُرِ الإنسانُ إلی طَعامِهِ» با توجه به فرمایش امام باقر (ع) چیست؟

    الف ـ ایمان           ب ـ رزق            ج ـ علم                 د ـ عمل

38 ـ کدام گزینه صحیح نیست؟

    الف ـ نیت برتر از عمل است                 ب ـ نیت عین عمل است

    ج ـ نیت فصل محصّل عمل است            د ـ نیت حُسن فعلی عمل است

39 ـ با گزینه مناسب تکمیل کنید: (همه دانش هایی که در خدمت اسلام و مسلمانان باشند و به رشد و پیشرفت علمی و دینی و فرهنگی جامعه اسلامی کمک کنند علوم ........... به شمار می آیند)

    الف ـ دینی           ب ـ انسانی                ج ـ سببی                 د ـ عینی

40 ـ کدام گزینه در مورد معنای «انتحال» صحیح نیست؟

    الف ـ خودکشی کردن                          ب ـ خود را به مذهبی بستن   

ج ـ خود را به کسی بازخواندن                   د ـ سرقت ادبی

شماره

الف

ب

ج

د

شماره

الف

ب

ج

د

۱

.

×

.

.

۲۱

.

×

.

.

۲

×

.

.

.

۲۲

.

 

×

.

۳

×

.

.

.

۲۳

.

×

.

.

۴

.

.

×

.

۲۴

.

.

×

.

۵

.

.

.

×

۲۵

.

.

.

×

۶

.

.

×

.

۲۶

×

.

.

.

۷

.

×

.

.

۲۷

 

.

×

.

۸

×

.

.

.

۲۸

.

.

.

×

۹

.

×

.

.

۲۹

×

.

.

.

۱۰

.

.

.

×

۳۰

×

.

.

.

۱۱

.

.

.

×

۳۱

.

.

×

.

۱۲

.

.

.

×

۳۲

.

.

.

×

۱۳

.

 

×

.

۳۳

.

.

×

.

۱۴

.

.

.

×

۳۴

.

×

.

.

۱۵

.

×

.

.

۳۵

.

×

.

.

۱۶

.

.

.

×

۳۶

.

.

×

.

۱۷

.

.

×

.

۳۷

.

.

×

.

۱۸

.

.

×

.

۳۸

.

.

.

×

۱۹

.

×

.

.

۳۹

×

.

.

.

۲۰

.

×

.

.

۴۰

×

.

.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

+1 # بنیامین طیب 1392-10-23 19:17
باسلام
سوال 13 جوابش اشتباه است و جواب صحیح گزینه ج است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-10-26 01:48
سلام
ممنون تصحیح شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت