آزمون درس دانش خانواده وجمعیت(خرداد93) باپاسخنامه ازکتاب اخلاق خانواده

عنوان درس :  دانش خانواده وجمعیت

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  930409

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 50 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                         شماره دانشجویی :                                    تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

1- باگزینه مناسب تکمیل کنید: حضرت علی(ع):بهترین حیا، حیای تواز ........ است.

1) خدا                       2)  خودت                     3)  دیگران                       4)   خودوخدا

2-کدام گزینه مترادف کلمه « تکفل » است؟

1) صداق                    2)   سرپرست                 3)  همراهی                     4)  نفقه

3- باگزینه مناسب تکمیل کنید:اگربعداز عقد وقبل ازنزدیکی طلاق صورت بگیرد زن مستحق ........ مهریه است؟

1) یک سوم                       2)  دو سوم                    3)  نصف                         4)  تمام

4-کدام گزینه معنی کلمه «مقتر» است؟

1) مقترکسی است که علاقه خودرابه همسرش اعلام میکند.2)مقترکسی است که دیدگاه خودرابردیگران تحمیل میکند.

3)  مقتر به معنی کسی است که وسعت وتوان مالی دارد.4) مقتربه کسی میگویندکه دچارتنگدستی است.

5- باگزینه مناسب تکمیل کنید:«کسیکه ازترس فقر ازدواج راترک کند به خداوند ........ شده است»

1) کافر  2)  مومن   3)  بدهکار  4)  بدگمان

6- درگفتار امام سجاد(ع) اساسی ترین حق زنان بر مردان چیست؟

1) مهرورزی                 2)  آراستگی ظاهر                3)  مسکن                         4)  نفقه

7-کدام مورد از رویکرد های مهم در مواجهه با نیاز جنسی نیست؟

1)تقدس تجرد و توصیه به پرهیز از روابط جنسی                              2) اصالت لذت و ارضای آن در قالب ضابطه قانونی

3)تعدیل غریزه و ارضای آن در قالب ضابطه قانونی              4)اصالت لذت و توصیه به آزادی در رفتار های جنسی

8)باگزینه مناسب تکمیل کنید:«در ارزیابی و نقد اصول اخلاقی نوین جنسی ،آزادی بشر تا آنجا محترم است که ...»

1)با آزادی دیگران درتعارض نباشد                                               2)تقدس تجرد و توصیه به پرهیز از روابط جنسی

3)علاوه بر آزادی دیگران ، مصالح عالی فرد باید مد نظر قرار بگیرد             4)آزادی باید مطلق باشد

9)کدام یک جزء ازدواج موقت «صیغه»نیست؟

1)مدت              2)مهریه                         3)نفقه               4)شرط مشروع

10) کدام گزینه سد محکم برای انسان در مقابله با وسوسه های شیطانی  است ؟

1)ازدواج                       2)کنترل عواطف             3)حیا                4)کنترل ادرکات حسی

11)کدام مورد جزء موانع فردی ازدواج است؟

1) تکفل خانواده             2)ترویج فردگرایی                 3)باورهای اشتباه     4)مشکلات اقتصادی

12)تأکید بر ازدواج فرزندان بزرگتر جزء کدام موانع ازدواج است؟

1)فرهنگی –افزایش سطح نظارت            2)فردی –تکفل خانواده

3)فرهنگی-باورهای اشتباه4)خانوادگی –مقایسه با دیگران

13) کدام گزینه « به حفظ تعادل هرم (نیاز ها) اشاره» دارد؟

1) نیازهای حیاتی وزیستی بالای همه نیازها قرار بگیرد               2) نیازها برروی قاعده خود استوارباشد

3) نیازها براساس ویژگی‌های ساختاری هرفرد قراربگیرد             4) به همه نیازها به یک اندازه اهمیت داده شود

14) نیازهای عاطفی از چه زمانی نمایان می‌شود و تا چه زمانی ادامه دارد؟

1) هفته یا روزهای اول زندگی بصورت پراکنده تا پایان  عمر   2) از هنگام بلوغ جسمی تا پایان عمر

3) از کودکی تا بزرگسالی                                              4) قبل تولد تا زمان  مرگ

15- کدام گزینه «از پیامدهای فردی تشکیل خانواده» است؟

1) آرامش روانی           2)انتقال تمدن و فرهنگ    3)بهبود روابط  خانوادگی   4)گسترش امنیت اجتماعی

16-  هدف ازدواج در آیه ذیل چیست؟ «و مِن آیاتِه أنخَلَق لَکُم مِن أنفسِکم أزواجاًلِتَسکنوا إلیها»

1) ارضای نیازهای جسمی            2)رفع خستگی               3)آرامش بخشی روح و روان             4)تداوم نسل انسان

17-  کدام  گزینه « بهترین زمان پیشنهادی برای دوران عقد» می‌باشد ؟

1)شش ماه تا دو سال 2)شش ماه تا یکسال    3)یک تا دو سال              4)دو تا هشت ماه

18- کدام  گزینه از«مهمترین ملاک های گزینش همسر » نیست؟

1)همسانی             2)فرهنگی    3)اقتصادی      4)اعتقادی

19- مهم‌ترین « خصوصیت یک مرد و زن خوب برای  ازدواج » چیست؟

1) سلامت جسمانی  2)شناخت کافی   3) تحصیلات   4) پاکیزگی و آراستگی

20-کدام گزینه از« مهم‌ترین پیامدهای کنترل احساس‌ها و هیجان ‌ها » است؟

1)تصمیم‌گیری صحیح وارتباط درست و پایدار      2)قدرت مقابله با زشتی‌ها3)تخلیه مناسب عواطف  4)امیدوارشدن

21)کدام  گزینه از« موانع خانوادگی  ازدواج  جوانان »نیست ؟

1)بیمار ی والدین             2)تکفل خانواده              3) سوابق ناپسند والدین    4) باورهای اشتباه

22-کدام گزینه از« موانع فرهنگی  ازدواج  جوانان » است ؟

1) سربازی                     2)سن      3)افزایش سطح انتظارات  4) نیافتن فرد مناسب در جامعه

23) کدام گزینه «از اساسی ترین مبانی اندیشه غربی موثر بر ازدواج » می‌باشد؟

1) آرامش روانی          2)انتقال تمدن و فرهنگ          3)بهبود روابط  خانوادگی          4)گسترش امنیت اجتماعی

24- باگزینه مناسب تکمیل کنید:حد متناسب جمعیت مفهومی کاملا ... است؟

1)ثابت                  2)تغییرپذیر                      3)طبیعی                   4)بالقوه

25-کدام گزینه اشاره به شخصیتی دارد که  « معتقد به  کنترل موالید یا کاهش جمعیت» است ؟

1) ویل دورانت             2)مالتوس                3)کنفوسیوس                 4)زرتشت

26-کدام گزینه « ازراه‌های انتقال ایدز» نیست ؟

1)تماس جنسی با افرادآلوده به ایدز                          2)انتقال  از مادر به جنین

3)استفاده از سرنگ                                       4)تزریق خون و فرآوردهای  الوده به این بیماری

27- کدام گزینه به سطح کاهش باروری در سطح جانشینی اشاره می کند ؟

1)1/2 فرزند برای هر زوج            2)2/1 برا ی هر زوج           3) 1/2  برای هر فرد       4) 2/1 برای هر فرد

28- یکی ازکسانی که دیدگاه های اودرپایه ریزی اخلاق نوین جنسی تاثیربسزایی داشت چه کسی بود؟

1)  ریدزردایجست               2)   اندرامیشل              3)  زیگموندفروید               4)   اندری بنت

29-کدام گزینه ازمفاهیم موردنظردر«کفوبودن» همسران نیست؟

1)موجب آرامش یکدیگرشوند                                    2)تاحد زیادی مشابه ومانندیکدیگرباشند.

3) ازنظر روحی بین آنان فاصله زیادی نباشد                 4) تفاوت سن وسال درازدواج ملاک نیست.

30- کدام گزینه ترجمه صحیح  آیه «قُل لِلمومناتِ یَغضُضنَ مِن أبصارِهنّ»است؟

1)به زنان مومن بگودیدگان خود را تنهابه همسران خود بدوزند      2)به زنان بگودیدگان خودرافروگیرند

3)به زنان مومن بگودیدگان خودراازنامحرمان بدوزند               4)به زنان مومن بگودیدگان خودرافروگیرند

31-کدام دسته بندی از نیازهای زیر با طول عمر رابطه مستقیم دارد؟

1) نیازهای فیزیکی و مادی              2) نیاز های امنیتی            3) نیاز های اجتماعی   4) عزت واعتبار

32- این گفته مازلو: «آنچه انسان می تواندباشد، بایدباشد» به کدام نیازانسان اشاره می کند؟

1)محبت                2) درک متقابل                 3) زیبایی                  4)خود شکوفایی

33- کدام گزینه بیانگرنرخ رشدجمعیت کشور مطابق آخرین سرشماری نفوس ومسکن است؟

1)      3/1درصد             2)  6/1درصد                3) 7/2درصد                  4) 9/2درصد

34- کدام گزینه دررابطه باتنظیم خانواده موردنظراست؟

1)تحدیدموالید               2) کاهش اولاد                     3) افزایش اولاد                4) تعادل بین جمعیت وتولید

پرسش هاي تشريحي :

35- به ترتیب اهمیت چهاردلیل بالارفتن سن ازدواج رانام برده ودرموردهرکدامبطورکامل توضيح دهيد.

36–چهارپیشنهادعملی یاراهکاراجتماعی رادررابطه باتسریع وافزایش ازدواج نام برده وبطوردقیق توضیح دهید.

پاسخنامه

شماره پرسش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
گزینه صحیح 2 2 3 4 4 1 2 3 3 3
شماره پرسش 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
گزینه صحیح 4 3 2 1 1 3 1 1 1 1
شماره پرسش 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
گزینه صحیح 4 3 2 2 2 3 1 3 4 4
شماره پرسش 31 32 33 34            
گزینه صحیح 1 4 1 4            

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ها   

+2 # مجتبی وظیفه دان 1393-06-08 17:35
سلام استاد
مجتبی وظیفه دان هستم از دانشگاه سما،در نظر قبلی هم با نام mojtaba ،خواستم به استحضار برسانم در مورد سوال ۷ و۱۱ که در پاسخنامه جواب اشتباه درج شده است.

در سوال ۷ گزینه صحیح بر اساس کتاب گزینه ۲ می باشد.

در سوال ۱۱ گزینه صحیح بر اساس کتاب گزینه ۴ می باشد.

اگه اینجا جاش باشه استاد میخواستم از نحوه تدریستون هم تشکر کنم ،فضای کلاس به برکت وجود شما بسیار آزاد و جذاب بود.
با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما
خدانگهدار
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
+1 # yazdanbakhsh 1393-06-14 18:11
سلام ممنون ... مواردی که فرموده بودید اصلاح شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت