آزمون اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) با پاسخنامه(خرداد94)

عنوان درس :  انقلاب اسلامی(اندبیشه سیاسی امام خمینی ره)

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  940320

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 50 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                 شماره دانشجویی :                         تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

                                                                  به نام خدا                                                                  

1- ولایت دراصطلاح فقه سیاسی به چه معناست؟

الف-سرپرستی       ب-سرپرستی امر         ج-تصرف       د-تصرف کردن

2- کدام یک از گزینه های زیربیانگر مراتب هستی ازدیدگاه امام خمینی(ره)است؟

الف- ملک،ملائکه، لاهوت         ب- ملک،ملکوت،برهوت   ج- ملک، ملکوت،لاهوت         د- ملک،ملائکه،برهوت

3- درطی اقامت اجباری امام درترکیه تدوین کدام کتاب به پایان رسید؟

الف-تهذیب الاصول        ب- کشف الاسرار        ج- صحیف نور   د-تحریرالوسیله

4- درکدام یک از موارد زیر از احکام ثانویه نمی توان استفاده کرد؟

الف- عهد- برائت          ب- اضطرار- عهدوپیمان          ج- ضرر و ضرار-حفظ نظام         د- مقدمه واجب -عسروحرج        

5- امام خمینی کدام گزینه را یکی از حقوق اولیه بشر می داند؟

الف- استقلال     ب- آزادی دینی       ج- نظام دینی     د- نظام سیاسی

6- از نظر امام خمینی (ره) معارف چهارگانه کلی که سبب ایجاد یقین و آشنا ساختن با حقیقت هستی می شوند کدام گزینه است؟

الف- حسی عقلی عرفانی وحیانی                           ب- حسی تجربی برهانی استدلالی

ج- وحیانی عرفانی شهودی استدلالی                       د- تجربی برهانی شهودی عرفانی

7- محوری ترین جهت گیری سیاسی-اجتماعی نظام سیاسی از دیدگاه امام خمینی چیست؟

الف- عدالت       ب- استقلال         ج- جامعه ای غیر وابسته           د- جامعه بی طبقه

8- جهنم و بهشت از دیدگاه امام خمینی (ره) در کدام عالم ظاهر میشوند؟

الف- عالم ملکوت        ب- عالم ناسوت              ج- عالم لاهوت           د- عالم جبروت

9- امام کدام یکی از صفت های زیر را برجسته ترین صفت پروردگار معرفی کرده است؟

الف- یکتا بودن       ب- آگاه بودن         ج- عدالت           د- بخشنده بودن

10- کدام گزینه ازدلایل امام درنفی تفکیک دین ازسیاست نیست؟

الف- ماهیت سیاسی بسیاری ازاحکام اسلام                              ب- جدابودن دنیاازآخرت

ج- یکسان بودن هدف دین وهدف سیاست                             د- جامعیت دین اسلام

11- کدام گزینه ازمراحل طرح حکومت اسلامی دراندیشه سیاسی امام نیست؟                                                  

الف- درکتاب کشف الاسرار                       ب- درکتاب های البیع وولایت فقیه      

ج- درحوزه علمیه قم                               د- دردوران انقلاب ودررفراندوم پس ازپیروزی انقلابم      

12- امام تمایل به آزادی را ناشی از چه چیزی می دانند؟

الف- سرکشی هوای نفس          ب- حقوق نسبی انسان           ج- میل به اختلاط زن و مرد       د- حقوق فطری انسان

13- کدام گزینه ازنظرامام ازویژگی های حاکم اسلامی نیست؟                                                                   

الف- عالم وقانون دان           ب- عادل             ج- کفایت سیاسی وصلاحیت دار        د- مرجع دینی

14- از آیه " لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا " کدام یک از قواعد مهم فقه اسلام استنباط می شود؟

الف- نفی سلطه بیگانگان    ب- اصل نفی ظلم و ظلم پذیری       ج- حفظ استقلال کشور      د- اصل پایبندی به روابط

15- کدام گزینه ازویژگی های رهبری براساس اصل 101 قانون اساسی نیست؟

الف- بینش صحیح سیاسی واجتماعی    ب- تدبیر وقدرت کافی     ج- شجاعت ومدیریت      د- فقاهت واعلم بودن

16- از آیه ی «اوفو بالعقود» و «اوفو بالعهد» کدام یک از اصول اعتقادی و فقهی امام در سیاست خارجی استخراج می شود؟

الف- پایبندی به قراردادها                  ب- دفاع از مظلومان و مستضعفان 

ج-تقویت روابط با مسلمین                   د-پایبندی به اصل احترام متقابل

17- کدام گزینه ازدیدگاه های عمده دربحث نقش مردم درتعیین حاکم سیاسی دردوران غیبت نیست؟

الف- نصب عام           ب- انتخاب             ج- نصب باواسطه           د- نصب خاص

18- کدام گزینه منشامشروعیت ولی فقیه ازدیدگاه امام است؟

الف- مشروعیت نصب عنوانی     ب- مشروعیت انتخاب عنوانی    ج- مشروعیت انتخاب مردم     د- مشروعیت نصب مردم

19- کدام گزینه به معنی ولایت مطلقه درمباحث نظام سیاسی اجتماعی است؟

الف- ولایت معنوی       ب- ولایت تکوینی           ج- ولایت حقیقی       د- ولایت حکومتی

20- با گزینه مناسب تکمیل کنید:

«تشخیص مصلحت دراحکام ... ناشی ازجعل الهی برعهده شارع است ودراحکام ... برعهده حاکم است»

الف- اولیه حکومتی       ب- ثانویه حکومتی       ج- اولیه - ثانویه         د- ثانویه - اولیه

21- با گزینه مناسب تکمیل کنید: ازنظرامام :«اگرفردی ازفقهاتوفیق تشکیل حکومتی رایافت، برفقهای دیگر ... است

ازاوپیروی کنند.

الف- واجب       ب- مستحب           ج- حرام             د- مکروه

22- کدام گزینه ازاحکام حکومتی درطول تاریخ تشیع نیست؟

الف- حکم میرزای شیرازی درتحریم تنباکو                                     ب- حکم علمای نجف درحمایت ازمشروطه    

ج- حکم سیدمحمدکاظم یزدی درتحریم پارچه لباس های خارجی           د- حکم علمای قم درمبارزه باشاه

23- کدام یک از موارد زیر جزو اصول و بنیادهای اعتقادی و فقهی امام در سیاست خارجی نیست؟

الف-اصل نفی ظلم و ظلم پذیری   ب-حفظ تمامیت ارضی کشور     ج-دفاع از مظلومان و مستضعفان      د-بهبود ترازتجاری

24- کدام گزینه از مبانی نظری امام در دفاع از نقش مردم در حکومت اسلامی نمی باشد؟

الف- وجوب امر به معروف ونهی از منکر         ب- نا صالح بودن حکم اکثر مردم

ج- ضرورت عدم تحمیل بر مردم                           د- تکلیف مسلمانان در مشارکت سیاسی

25-کدام گزینه مربوط به اصول عملیه درفقه می باشد؟

الف- توحید،برائت،احتیاط،تخییر                       ب- برائت،احتیاط،تخییر،استصحاب

ج- احتیاط،استصحاب،توحید،برائت                     د- برائت،تخییر،استصحاب،توحید

26- کدام گزینه بزرگ ترین وابستگی ازنظرامام است؟

الف- سیاسی واجتماعی       ب- فکری وفرهنگی         ج- علمی واقتصادی         د- اداری ونظامی

27- کدام گزینه ازمهم ترین شاخص های موردنظرامام درحوزه سیاسی واجتماعی نیست؟

الف- برابری درمقابل قانون         ب- برابری فرصتها          ج- لزوم قضاوت عادلانه           د- رفع نیازهای اساسی

28- کدام گزینه از نظر امام خمینی تئوری واقعی وکامل اداره انسان وجامعه از گهواره تا گور است؟

الف- قانون           ب- فقه              ج- اجتهاد                د- سیاست

29- کدام گزینه به معنای « سکولاریسم» است ؟

الف- نظریه جدایی دین از سیاست     ب- مصونیت اتباع آمریکایی       ج- نگاه عرفانی سیاستمداران       د- آخوند سیاسی

30- کدام گزینه به مهمترین علت جدائی دین از سیاست در غرب اشاره می کند ؟

الف- دیدگاه انحرافی کلیسا نسبت به دین              ب- نداشتن دلیل عقلی و شرعی مناسب              

ج- تفکر در دوران مشروطه                      د- بنیان های تفکرغرب

 

پاسخنامه

ش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

پاسخ

ب ج د الف الف الف الف ج ج ب ج د د الف د  

ش

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30  

پاسخ

الف د الف د ج الف د د ب ب ب د د الف الف  
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت