آزمون اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)-با پاسخنامه(دی ماه93)

عنوان درس :  انقلاب اسلامی(اندیشه سیاسی امام خمینی ره)

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  931030

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 50 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                 شماره دانشجویی :                         تذکر : پاسخ به پرسش های چهارگزینه ای فقط درپاسخنامه

                                                                  به نام خدا                                                                  

1-امام خمینی(ره)بعداز نجف درمهرماه سال 57 به کجارفتند؟

الف-کویت                      ب-پاریس                       ج-لبنان               د-سوریه

2- کدام یک از گزینه های زیربیانگر مراتب هستی ازدیدگاه امام خمینی(ره)است؟

الف- ملک،ملائکه، لاهوت         ب- ملک،ملکوت،برهوت   ج- ملک، ملکوت،لاهوت         د- ملک،ملائکه،برهوت

3- کدام یک از گزینه های زیر بیانگر مفهوم اجتهاد است؟

الف- نوعی توانایی علمی که شخص احکام فرعی را از احکام اصلی شرع استنباط می کند.

ب- نوعی توانایی که شخص احکام شرعی را از احکام فرعی استنباط میکند.

ج- رویارویی با مسائل جهان معاصر بدون توجه به نقش زمان و مکان

د- رویارویی با مسائل جدید جهان معاصر با اتکا بر اجتهاد مصطلح

4- کدام یک از موارد زیر از احکام ثانویه نمی توان استفاده کرد؟

الف- عهد- برائت   ب- اضطرار- عهدوپیمان   ج- ضرر و ضرار-حفظ نظام   د- مقدمه واجب -عسروحرج        

5- اصل استصحاب یعنی چه؟

الف- ذمه ی ما بری است و ما تکلیفی نداریم   ب- آنچه بوده بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

ج- ما باید عمل به احتیاط کنیم.           د- ما اختیار داریم که یکی از دوتا را به میل خود انتخاب کنیم.

6- از نظر امام خمینی (ره) معارف چهارگانه کلی که سبب ایجاد یقین و آشنا ساختن با حقیقت هستی می شوند

کدام گزینه است؟

الف- حسی عقلی عرفانی وحیانی                           ب- حسی تجربی برهانی استدلالی

ج- وحیانی عرفانی شهودی استدلالی                       د- تجربی برهانی شهودی عرفانی

7- اصولیین شیعه احکام را به چند دسته تقسیم میکنند؟

الف- واجب و مستحب   ب- مباح و حرام    ج- اولیه و ثانویه و احکام حکومتی    د- احکام حکومتی واجب

8- جهنم و بهشت از دیدگاه امام خمینی (ره) در کدام عالم ظاهر میشوند؟

الف- عالم ملکوت        ب- عالم ناسوت              ج- عالم لاهوت           د- عالم جبروت

9- کدام گزینه پیچیده ترین جنبه شخصیت وزندگی امام است؟

الف- سیاسی         ب- فقهی             ج- فلسفی           د- عرفانی

10- کدام گزینه ازدلایل امام درنفی تفکیک دین ازسیاست نیست؟

الف- ماهیت سیاسی بسیاری ازاحکام اسلام                               ب- جدابودن دنیاازآخرت

ج- یکسان بودن هدف دین وهدف سیاست                             د- جامعیت دین اسلام      

 11- کدام گزینه ازمراحل طرح حکومت اسلامی دراندیشه سیاسی امام نیست؟                                                       

 الف- درکتاب کشف الاسرار                       ب- درکتاب های البیع وولایت فقیه      

 ج- درحوزه علمیه قم                               د- دردوران انقلاب ودررفراندوم پس ازپیروزی انقلاب

 12- کدام گزینه تبعیدگاهی است که امام درآن تدوین کتاب تحریرالوسیله راآغازکرد؟

 الف- ترکیه               ب- عراق               ج- کویت                 د- فرانسه

 13- کدام گزینه ازنظرامام ازویژگی های حاکم اسلامی نیست؟

 الف- عالم وقانون دان           ب- عادل             ج- کفایت سیاسی وصلاحیت دار        د- مرجع دینی

 14- امام خمینی (ره) در دوران غیبت برپایی نظام سیاسی توسط حاکمان مشروع فقهای عادل را بر اساس

چه دلایلی می داند؟

 الف- عقلی محض و عرفی     ب- شرعی و نقلی محض    ج- عرفی و نقلی     د- عقلی و نقلی

 15- کدام گزینه ازویژگی های رهبری براساس اصل 101 قانون اساسی نیست؟

 الف- بینش صحیح سیاسی واجتماعی       ب- تدبیر وقدرت کافی         

ج- شجاعت ومدیریت       د- فقاهت واعلم بودن

 16- کدام گزینه پاسخ امام صادق(ع) به عمربن حنظله دررابطه بارجوع به حاکمان طاغوت درمواردمنازعه

درقرض ومیراث است؟

 الف- رجوع واجب است    ب- رجوع حرام است    ج- رجوع مستحب است     د- رجوع مکروه است

 17- کدام گزینه ازدیدگاه های عمده دربحث نقش مردم درتعیین حاکم سیاسی دردوران غیبت نیست؟

 الف- نصب عام           ب- انتخاب             ج- نصب باواسطه           د- نصب خاص

 18- کدام گزینه منشامشروعیت ولی فقیه ازدیدگاه امام است؟

 الف- مشروعیت نصب عنوانی     ب- مشروعیت انتخاب عنوانی    

ج- مشروعیت انتخاب مردم     د- مشروعیت نصب مردم

 19- کدام گزینه به معنی ولایت مطلقه درمباحث نظام سیاسی اجتماعی است؟

 الف- ولایت معنوی       ب- ولایت تکوینی           ج- ولایت حقیقی       د- ولایت حکومتی

 20- با گزینه مناسب تکمیل کنید:

 «تشخیص مصلحت دراحکام ... ناشی ازجعل الهی برعهده شارع است ودراحکام ... برعهده حاکم است»

 الف- اولیه حکومتی       ب- ثانویه حکومتی       ج- اولیه - ثانویه         د- ثانویه - اولیه

 21- با گزینه مناسب تکمیل کنید:«ازنظرامام :اگرفردی ازفقهاتوفیق تشکیل حکومتی رایافت، برفقهای دیگر ... است

ازاوپیروی کنند.

 الف- واجب       ب- مستحب           ج- حرام             د- مکروه

 22- کدام گزینه ازاحکام حکومتی درطول تاریخ تشیع نیست؟

 الف- حکم میرزای شیرازی درتحریم تنباکو                    ب- حکم علمای نجف درحمایت ازمشروطه    

 ج- حکم سیدمحمدکاظم یزدی درتحریم پارچه لباس های خارجی           د- حکم علمای قم درمبارزه باشاه

 23- ازنظرامام خمینی(ره)دلیل عمده شکست نهضت مشروطه چه بود؟

 الف- عدم استمراررهبری جنبش توسط روحانیون                  ب- عدم همراهی مردم باسران مشروطه

 ج-سرکوب مشروطه توسط مخالفان                                     د-تغییر اهداف مشروطه

 24- کدام گزینه ازعلومی است که دانستن آن برای یک مجتهدیافقیه لازم وضروری نیست؟

 الف- عربی         ب- رجال         ج- منطق           د- فلسفه

 25-کدام گزینه مربوط به اصول عملیه درفقه می باشد؟

 الف- توحید،برائت،احتیاط،تخییر                       ب- برائت،احتیاط،تخییر،استصحاب

 ج- احتیاط،استصحاب،توحید،برائت                     د- برائت،تخییر،استصحاب،توحید

 26- کدام گزینه بزرگ ترین وابستگی ازنظرامام است؟

 الف- سیاسی واجتماعی       ب- فکری وفرهنگی         ج- علمی واقتصادی         د- اداری ونظامی

 27- کدام گزینه محوری ترین جهت گیری سیاسی-اجتماعی درنظام سیاسی ازدیدگاه امام است؟

 الف- عبادت         ب- امامت           ج- حاکمیت           د- عدالت

 28- کدام گزینه رمزاستقلال وقدرت وعظمت کشورازنظرامام نیست؟

 الف- شناخت واحیای هویت      ب- خودباوری       ج- بازگشت به خویشتن خویش      د- تجددگرایی معنوی

 29- با گزینه مناسب تکمیل کنید:«امام درکتابهای کشف الاسراروولایت فقیه والبیع درمورداینکه یک عالم عادل در

جایگاه ولی فقیه چگونه به قدرت می رسد ... است».

 الف- تصریح نموده         ب- سخنی نگفته           ج- استدلال کرده           د- پرسش نموده

 30- کدام گزینه ازدلایل اهمیت مفهوم عدالت نیست؟

 الف- هدف ارسال پیامبران است                           ب- امری شهودی وعرفانی است      

 ج- برجسته ترین صفت پروردگاراست                   د- زمینه سازتوسعه معنوی است

 31- کدام گزینه ازمهم ترین شاخص های موردنظرامام درحوزه سیاسی واجتماعی نیست؟

 الف- برابری درمقابل قانون     ب- برابری فرصتها      ج- لزوم قضاوت عادلانه      د- رفع نیازهای اساسی

 32- کدام گزینه ازامورفطری نیست؟

 الف- نقص گریزی         ب- عدالت خواهی         ج- عشق به سعادت           د- عشق به حکومت

پاسخنامه

ش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

پاسخ

الف

ج

الف

الف

ب

الف

ج

ج

د

ب

ج

الف

د

د

د

ب

ش

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

پاسخ

د

الف

د

ج

الف

د

الف

د

ب

ب

د

د

ب

د

د

د

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت