آزمون درس انقلاب اسلامی ایران(دی92)

عنوان درس :  انقلاب اسلامی

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  921015

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 30 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :                                                                شماره دانشجویی :                                                                                         تذکر : پاسخ به پرسش هافقط درپاسخنامه

 

به نام خدا

1- کدام گزینه بیانگر حرکتی مقطعی دراعتراض به موضوعی خاص است؟

   الف) كودتا                      ب) نهضت                       ج) شورش                    د) اصلاح                                                      

2- کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب فرانسه اشاره دارد؟

الف) فرد                      ب)  تشکل                        ج) فرد و تشکل                        د) هر مرحله یک فرد

3- كدام گزينه از نقشهاي مهم رهبري درراه پیروزی انقلاب نمي­ باشد؟                                                                                                              

الف) مطرح کردن ایدئولوژی جایگزین      ب) فعال­سازي نارضايتي ها        ج) هدایت روحیه انقلابی     د) انجام اصلاحات        

4- در كدام گزينه ايدئولوژي يك انقلاب نقشي ندارد؟                                                                                                            

 الف) چگونگي پيروزي      ب) نوع حكومت جايگزين     ج) چالش های اجتماعی       د) تحولات پس از پيروزي

5-کدام گزینه آخرین نظریه « تدا اسکاچ پل » در رابطه با انقلاب اسلامی ایران است؟

الف) انقلاب ایران تنها انقلاب آگاهانه دنیا است.                                        ب) انقلاب ایران غیر ارادی بود

ج) انقلاب ایران مبتنی بر عوامل از پیش تعیین شده بود                               د) انقلاب ایران انقلابی مدرنیسم بود

6-کدام گزینه از شرایط اجتماعی وبسترهای روان شناختی پیدایی  انقلاب نمی باشد.

الف) نارضایتی عمیق از وضع موجود                    ب) گسترش ایدئولوژی  حاکم 

ج) گسترش روحیه انقلابی                                     د) رهبری و نهادهای بسیج گر

7-کدام گزینه بیان کننده نظریه« میشل فوکو» فیلسوف مشهور فرانسوی در مورد انقلاب اسلامی ایران می باشد؟

الف) مدرن                    ب)‌عقل گرا                     ج) فرامدرن                       د) اخلاقی

8- كدام گزينه نقطه ضعف تحليل انقلاب اسلامي ايران توسط جيمز ديويس (نظریه توقعات فزاینده) مي­باشد؟

الف) عدم توجه به وضعيت اقتصادي                                       ب) بي­ توجهي به توده مردم

ج) بي­ توجهي به ركود جامعه                                                  د) مدرنیزاسیون راعامل اصلی انقلاب دانستن

9- كدام گزينه از ریشه های انقلاب ازنظراستادمطهری  نمي­ باشد؟                                                                                                               

الف) نارضایتی ازوضع موجود     ب) خشم ازوضع موجود        ج) آرمان یک وضع مطلوب       د) تغییرارزشها        

10- كدام گزينه ازمراحل انقلاب نمي­ باشد؟                                                                                                               

الف) انتقال قدرت      ب) براندازی          ج) تثبیت نظام          د) پاک سازی مهره های اصلی حکومت قبلی       

11- باتوجه به تحلیل شعارهای انقلاب، كدام گزينه موجبنارضایتی بیشتری بوده است؟                                                                                                              

الف) ارزش های فرهنگی     ب) ارزش های مذهبی        ج) ارزش های سیاسی       د) ارزش های اجتماعی         

12- كدام گزينه ازدستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی نمي­ باشد؟                                                                                                               

الف) استقرارحاکمیت الهی                                   ب) استقلال ودگرگونی اصول سیاست خارجی       

ج)   ارتقای جایگاه زن دراجتماع                                   د) افزایش بینش ومشارکت سیاسی مردم        

13- كدام گزينه ازدستاوردهای اجتماعی انقلاب اسلامی درسطح داخلی است؟                                                                                                              

الف) مقابله بااستحاله فرهنگی                                   ب) عمومی شدن آموزش       

ج) ارتقای جایگاه مردم دراجتماع                                   د) ترویج فرهنگ مردم سالاری دینی        

14- كدام گزينه درتقابل سیاسی بافرهنگ مردم سالاری دینی نمي­ باشد؟                                                                                                               

الف) لیبرالیسم-اومانیسم     ب) سکولاریسم-سوسیالیسم        ج) مارکسیسم-لائیک     د) دموکراسی-ناسیونالیسم

 

       

15- كدام گزينه جنبش آزادی بخشی است که برمبنای الگوبرداری ازانقلاب اسلامی ایران تنها راه حل مبارزه وپیروزی راایجاد حکومت براساس

الگوی جمهوری اسلامی ایران می داند؟                                                                                                              

الف)  مجلس اعلای انقلاب عراق                                              ب) الیسارالاسلامی مصر      

 ج) نهضت اجرای فقه جعفری پاکستان                                          د) جبهه نجات اسلامی الجزایر        

16- كدام گزينه ازدلایل محدودشدن هژمونی امریکانمي­ باشد؟                                                                                                               

الف) افول نسبی اقتصاداین کشور                                      ب)  رقابت وکشمکش های داخلی این کشور       

ج) نگرانی های سایرقدرتهای بزرگ                                   د) تقویت موقعیت نومحافظه کاران درمقابل نئولیبرال ها        

17- كدام گزينه ازمنابع عمده قدرت نرم ایران نمي­ باشد؟                                                                                                              

الف) ارزش هاوهنجارهای اسلامی، انقلابی وایرانی                            ب) ثروت های ملی

ج) مشروعیت ومقبولیت                                                                 د) فرهنگ وایدئولوژی اسلامی       

18- كدام گزينه احتمالااصلی ترین چالش برای اهداف سیاسی وفرهنگی انقلاب اسلامی خواهدبود؟                                                                                                              

الف)  مشکلات اقتصادی     ب)  تحریم های بین المللی       ج) علوم انسانی       د) نابرابری اجتماعی         

19- كدام گزينه به تاسیس مرکزی اشاره می کند که پس ازشروع جنگ سرد، درآن به بررسی علمی جنگ نرم پرداختند؟                                                                                                              

الف) کمیته خطرجاری     ب) کمیته صلح جاری        ج)  کنوانسیون صلح        د) بنیادراکفلر        

20- كدام گزينه بیانگریکی ازتاکتیکهای جنگ نرم است که بی حس سازی مغزی نیزنامیده می شود؟                                                                                                              

الف) مبالغه ومغالطه       ب) جاذبه های جنسی          ج) پاره حقیقت گویی          د) کلی گویی            

 

پاسخنامه:

20الف--19الف--18د--17ب--16د--15د--14د--13ج--12ج--11الف--10ج--9د--8د--7ج--6ب--5الف--4ج--3د--2د--1ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید