انقلاب اسلامی ایران(بانک پرسش های استادیزدان بخش)آزمونهای برگزارشده تادی90

 عنوان درس : انقلاب  اسلامي ايران  نام مدرس :  يزدان بخش - دی ماه 95

با گزینه مناسب تکمیل کنید: برای درک ماهیت انقلاب نیازمند تاملات نظری دقيق در کلیت آن هستیم و این همان وظیفه ای

است که ........... مربوط به انقلاب عهده دار آن می باشد.

الف) ایدئولوژی های             ب) تحليل هاي              ج) نظريه هاي                  د) ماهیت های

2- کدام گزینه معنای انقلاب در یونان باستان می باشد.

الف) تغییر حکومت                                           ب) دگرگونی شدید و ناگهانی   

ج) پیدایش عصر نو همراه با آزادی                      د) انقلابهای اجتماعی

3- کدام گزینه بیانگر انقلابی است که پس از پیروزی بی ثباتی های بسیاری داشته است؟

الف) انقلاب فرانسه                   ب) انقلاب الجزایر                   ج) انقلاب روسیه                     د) انقلاب کوبا

4- کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب الجزایر اشاره دارد؟

الف) فرد                      ب)  تشکل                        ج) فرد و تشکل                        د) هر مرحله یک فرد

5- عبارت «اقدام سریع گروهی نظامی علیه یک رژیم سیاسی همراه با خشونت» تعریف کدام گزینه است؟

الف) شورش                     ب)‌کودتا                        ج) جنگ داخلی                         د) نهضت

6- کدام گزینه آخرین نظریه خانم « تدا اسکاچ پل » در رابطه با انقلاب اسلامی ایران است؟

الف) انقلاب ایران تنها انقلاب آگاهانه دنیا است.                      ب) انقلاب ایران غیر ارادی بود

ج) نظام بين المللي باوقوع انقلاب ایران موافق بوده  است         د) انقلاب ایران انقلابی مدرنیسم بود 

7- کدام گزینه بیان کننده نظريه « میشل فوکو» فیلسوف مشهور فرانسوی در مورد انقلاب اسلامی ایران می باشد؟

الف) مدرن                    ب)‌عقل گرا                      ج) فرامدرن                        د) اخلاقی 

۸- با گزینه مناسب تکمیل کنید:از اشکالات نظریه شکاف هانتینگتون دراین است که ......... حکومت در آن در نظر گرفته نشده است.

الف) محبوبیت             ب) نهادهای سیاسی         ج) نهادهای اقتصادی           د) مشروعيت

9- با گزینه مناسب تکمیل کنید: قیام تنباکو در رابطه با واگذاری امتیاز انحصار توتون و تنباکو به شرکت ....... بود.

الف )رژی                          ب) رویتر                           ج) تالبوت                              د) لاتاری

10- کدام گزینه از ضعفهای روشنفکران نمی باشد؟

الف) مطرح کردن فرامدرنیسم بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی              ب) نداشتن پایگاه مردمی

ج) بی اعتنایی به سنتهای مذهبی جامعه ایران                      د) برخورد غیر نقادانه با فرهنگ غرب

11- کدام گزینه از اهداف طرح لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط دولت عَلَم نمی باشد؟                          

الف) حق رأی داشتن زنان                                      ب) ایجاد زمینه برای حضور بهائیان در قدرت  

ج) حذف واژه دین از شرایط انتخاب شوندگان                     د) انتقال مرجعیت از قم به نجف

12- کدام گزینه از مهم ترین تأثیرات قیام 15 خرداد است؟

الف) ناامیدی مخالفان از اصلاح رژیم                                  ب) آغاز مبارزات مسلحانه

ج) افزایش رشد سیاسی در حوزه های علمیه    

د) ظهور گفتمان دینی در حوزه دگرگونیهای اجتماعی

13- كدام گزينه مهم ترين اشكال سياست هاي اقتصادي دردوره محمدرضاشاه ازمنظرجامعه شناختي بود؟

الف )فسادگسترده درميان مديران رده بالا                 ب) تكيه بيش ازحد به درآمدهاي نفتي         

ج) تأكيدصرف بررشداقتصادي وناديده گرفتن ساختارسياسي          د)استفاده از صنايع سرمايه بر

14- کدام گزینه از عوامل انقلاب نمی باشد.

الف) نارضایتی عمیق از وضع موجود                                ب) گسترش ایدئولوژی حاكم  

ج) گسترش روحیه انقلابی                                               د) رهبری و نهادهای بسیج کننده

15-کدام گزینه از اهداف شاه در طرح برنامه انقلاب سفید (انقلاب شاه وملت ) نبود؟

 الف) جلب حمایت امریکا                                           ب ) سنجش میزان انسجام حوزه علمیه    

 ج ) تلاش برای مشروعیت بخشی به رژیم                           د ) خلع سلاح مخالفان خارجی

16 - با گزينه ي مناسب تكميل كنيد:« لایحه کاپیتولاسیون توسط.....تقدیم مجلس شد وچند ماه پس از تصویب این لایحه وتبعیدامام وی توسط محمد بخارایی از اعضای ....به قتل رسید»

الف ) حسنعلی منصور – فدائیان اسلام                                 ب )  امینی – فدائیان اسلام   

ج ) حسنعلی منصور – هیأتهای مؤتلفه اسلامی                        د ) امینی– هیأتهای مؤتلفه اسلامی

17- کدام گزینه ازاهداف عمده انتخاب جمشیدآموزگار به نخست وزیری نمی باشد؟

الف ) سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی                              ب ) کاستن از رکود وتورم 

ج ) ادامه سیاست فضای باز سیاسی                                       د ) سازش بامخالفان مذهبي 

18– به شهادت رساندن تظاهرکنندگان وبرگزاركنندگان مراسم چهلم(در19دي و29بهمن56 و...)بترتیب درکدام شهرها اتفاق افتاد؟

الف )قم – تبریز - یزد       ب ) تبریز- اصفهان – قم     ج ) یزد – قم - تبریز      د ) قم – مشهد - تبریز 

19- کدام گزینه دررابطه با« انتشار مقاله توهین آمیز به شخصیت امام در17دی 1356 در  روزنامه اطلاعات» صحیح نمی باشد؟

 الف ) سنجش محبوبیت امام نزدمردم                ب ) آغاز طوفان انقلاب

 ج ) بزرگترین اشتباه رژیم                                  د ) عامل شعله ور ساختن خشم روحانيت ومردم 

20- با گزينه ي مناسب تكميل كنيد: « در اواسط دی ماه 1357 سران کشورهای ..... در جزیره گوادلوپ گردآمدند وبه این

 نتیجه رسیدند که خروج شاه از کشور می تواند بحران را کاهش دهد.»

 الف ) امریکا – آلمان – فرانسه - انگلستان                     ب ) امریکا – شوروی - انگلستان - فرانسه

 ج ) امریکا – شوروی - انگلستان                                   د )  امریکا – آلمان - فرانسه 

                                         پرسش هاي تشريحي :

21 – دوموردازبحرانها وآسيب هاي حكومت پهلوي رانام برده وبه تفصيل توضيح دهيد.

22–  منظورازايدئولوژي مشروعيت بخش نظام پهلوي (ناسيوناليسم شاهنشاهي)چيست كاملاً توضيح دهيد.

23- ازعوامل تهديد كننده انقلاب اسلامي بترتيب اولويت سه مورد رانام برده وتوضيح دهيد. 

خرداد 88

1- کدام گزینه در مورد واژه Revolutionصحیح نمی باشد؟

الف) از اصطلاحات علم اختر شناسی        ب) چرخش دَوَرانی افلاک و بازگشت سیارگان به جای اول

ج) دگرگونی شدید و ناگهانی                     د) انقلاب فرهنگی و علمی

2- ظهور نارضایتی انقلابی باید باعث تغییر در کدام گزینه گردد؟

الف) اعتقادات مردم         ب) نگرشهای عمیق        ج) عملکرد اقتصادی       د) کُنش و رفتار افراد

3- کدام گزینه از عناصر (ویژگیهای) انقلاب نمی باشد؟

الف) تغییر هِرَم قدرت                            ب) تغییر ارزش ها و نگرش های سیاسی جامعه     

ج) وجود عنصر خشونت                          د) نارضایتی عمیق مردم

4- کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب کوبا اشاره دارد؟

الف) فرد                 ب) تشکل             ج) فردو تشکل               د) هر مرحله یک فرد

5- محمد رضا شاه در زمان وقوع انقلاب اسلامی برای کوتاه آمدن و فریب انقلابیون به اقدامات

متعدد رفُرمیستی دست زد کدام گزینه از این موارد نمی باشد؟

الف) عوض کردن پیاپی نخست وزیر        ب) آزادی بسیاری از زندانیان سیاسی

ج) رفع سانسور از مطبوعات                  د) به زندان انداختن مهره های کلیدی رژیم مانند هویدا

6- با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: «حرکت انقلابی حرکتی از ........... و تحولات اساسی

 حرکتی از ........... می باشد.

الف) بالا به پایین- پایین به بالا                 ب) پایین به بالا – بالا به پایین

ج) داخل به خارج – خارج به داخل               د) خارج به داخل – داخل به خارج

7-کدام گزینه به شکل و نحوه رهبری در انقلاب فرانسه کوبا اشاره دارد؟

الف) فرد                 ب) تشکل             ج) فردو تشکل               د) هر مرحله یک فرد

8- از نظر« ماروین زونیس » عواملی به محمد رضا شاه قدرت روانی لازم را تجویز می کردند،‌کدام گزینه

از این عوامل نمی باشد؟

الف) ارنست پرون                                ب) اعتقاد شاه به حمایت الهی        

ج) تصور پشتیبانی جدی امریکا               د) جمشید آموزگار

9- طبق نظریه سیاسی« جیمز دیویس» در تحلیل انقلابها،‌کدام گزینه عامل وقوع انقلاب است؟

الف) رشد طولانی و افزایش انتظارات                  ب) فاصله تحمل ناپذیر بین انتظارات و دریافتها

ج) رکود کوتاه مدت                                           د) تضاد عناصر اساسی جامعه

10- کدام گزینه درمورد مکتب فکری« میشل فوکو» فیلسوف مشهور فرانسوی صحیح است؟

الف) مدرنیسم             ب) پسامدرنیسم              ج) کمونیسم                   د) رئالیسم  

11- کدام گزینه ازنظر« چالمرزجانسون » جزوعوامل وقوع انقلاب نمی باشد؟  

الف) ازبین رفتن تعادل                  ب) ناسازگاری نخبگان حکومتی             

ج) عوامل شتاب زا                       د) نافرمانی مدنی

12- کدام گزینه از عوامل تضعیف قاجار نمی باشد؟

الف) شکستهای متوالی از روس و انگلیس   ب) نارضایتی علما و توده های مذهبی از نفوذ بیگانگان

ج) پراکندگی نیروهای اجتماعی و سیاسی   د) تزلزل مشروعیت قاجارها از بُعد نظری

13- کدام گزینه از پیامدهای قیام تنباکو نمی باشد؟

الف) ظهور سیاسی روحانیت به عنوان رهبر جنبشهای اجتماعی    

ب) خود باوری مردم در به پایان رسیدن عصر سکوت   

ج) اولین مقاومت و پیروزی همگانی مردم علیه استعمار خارجی      

د) تاکید بر مبارزه با جنبه ضد استعماری و حکومت

14- باگزینه مناسبتر تکمیل کنید: «بی اعتنایی و بعضاً مخالفت با عقاید دینی و مقدسات از عوامل ناکامی ........ آغاز جنگ جهانی اول از عوامل ناکامی ........ مشروطه می باشد.

الف) درونی – درونی      ب) بیرونی- بیرونی       ج) درونی – بیرونی       د ) بیرونی - درونی

15- کدام گزینه از اصول انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفید) در دوره محمد رضا شاه پهلوی نمی باشد؟

الف) عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم                        ب) ملی کردن کارخانه ها

ج) ایجاد سپاه دانش                                                      د) اعطای حق رای مجلس به زنان

16- کدام گزینه مهمترین هدف تشکیل حزب رستاخیز می باشد؟

الف) ایجاد پیوند بین دولت و مردم                                     

ب) جلب رضایت با مشارکت کنترل شده

ج ) بسیج توده های متوسط و پایین با اعطای امتیازات حزبی  

د) تلاش برای آموزش سیاسی مردم درراستای منافع رژیم پهلوی

17- کدام گزینه از دلایل توجه امریکا به ایران نبود؟

الف) آغاز جنگ سرد در اواخر دهه بیست بین امریکا و شوروی    

ب) قرار گرفتن ایران در حوزه نفوذ سنتی انگلیسیها

ج) وجود منابع غنی انرژی مانند نفت و گاز و ....                       

د)  موقعیت استراتژیک ایران در خاورمیانه

18- کدام گزینه از عوامل و دلایل « بازده کم صنعت » با توجه به میزان سرمایه گذاری در آن، در دوره پهلوی نمی باشد؟

الف) سوء مدیریت                                                   ب) نبودِ نیروی کار ماهر  

ج) ماهیت صنایع وارداتی وابسته                                 د) تقسیم مناطق شهری به شمال و جنوب

19- با گزینه مناسبتر تکمیل کنید: بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از اعضاء و هواداران ..... بوده و به مبارزه مسلحانه تأکید می کردند و می کوشیدند تا تلفیقی از اسلام و .... را ارائه دهند.

الف) ملیون- مارکسیسم                                               ب) نهضت آزادی – مارکسیسم             

ج) نهضت آزادی – مسیحیت                                            د) ملیون – لنینیسم

20- کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار در مشروعیت نظامهای سیاسی نمی باشد؟

الف) پذیرش آزادانه حاکمین                                            ب) اعتقاد به حقانیت ساختار سیاسی

ج) رضایت مردم از دولت                                                  د) میزان نفوذ آگاهی های سیاسی

به دوسئوال ذیل بصورت تشریحی ومبسوط پاسخ دهید:

الف – دوگروه از مخالفان دولت پهلوی رانام برده ودر مورد هرکدام مختصراً توضیح دهید.  

ب  - هانتینگتون در تحلیل انقلاب اسلامی ایران نظریه ای به نام شکاف رامطرح نموده است در مورد آن توضیح دهید.

دی ماه 87

1-كدام گزينه­ معناي Revolutionرا به عنوان يكي از اصطلاحات اخترشناسي بيان مي­كند.

الف) دگرگوني شديد و ناگهاني                   ب) چرخش دَوَراني افلاك و بازگشت سياره­ها به جاي اول

ج) پيدايش عصري نو در تاريخ كشورها           د) تغيير حكومت

2- كدام گزينه از عوامل انقلاب نمي­باشد؟

 الف) تغييردهنده بودن                                          ب) گسترش روحيه انقلابي

ج) رهبري و نهادهاي بسيج كننده                           د) پيدايش ايدئولوژي­هاي جديد جايگزين

3- كدام گزينه از شروط نارضايتي انقلابي ­نمي­باشد؟

الف) ايجاد خشم انقلابي                                ب) پديدار شدن در بين گروه قابل توجهي از نخبگان

ج) در برگرفتن يك يا چند جنبه اجتماعي سياسي و ....        د) نااميدي از بهبود اوضاع

4- كدام گزينه از اهداف ايدئولوژي نمي­باشد؟

 الف) شكل دادن راهكارها                                      ب) هدايت نحوه اعتراض به ديگران

ج) دخالت درامور اصلي و مهم                                 د) سازماندهي و توجيه اشكال خاص و راهكارها

5- كدام انقلاب پس از پيروزي، بي­ثباتي­هاي بسياري داشته است؟

الف) انقلاب روسيه        ب) انقلاب الجزاير          ج) انقلاب اسلامي ايران         د) انقلاب فرانسه

6- در كدام گزينه ايدئولوژي يك انقلاب نقشي ندارد؟

 الف) چگونگي پيروزي       ب) نوع حكومت جايگزين      ج) فرهنگ نخبگان       د) تحولات پس از پيروزي

7- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

روحيه انقلابي پديده­اي ..... است و منظور از آن، به وجود آمدن ...... عليه نظم سياسي حاكم است.

 الف) روان­شناختي- كينه                                                      ب) روان­شناختي- حس پرخاشگري

ج) اجتماعي- كينه                                                                 د) اجتماعي- حس پرخاشگري

8- كدام گزينه از نقشهاي مهم رهبري نمي­باشد.

 الف) رسيدگي به كليه امور كشور                                        ب) فعال­سازي نارضايتي از وضع موجود

ج) بسيج توده­ها                                                                      د) برنامه­ريزي راهبردهاي انقلاب

9- كدام گزينه از عناصر (ويژگيهاي) انقلاب نمي­باشد.

 الف) مردمي بودن                                                             ب) از بين بردن نيروهاي ضد انقلاب

ج) همراه با خشونت بودن                                                     د) تغيير هرم قدرت

10- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

هدف انقلابهاي سياسي گاه ........ بوده و يكي از اهداف انقلابهاي اجتماعي تغيير در .......... مي­باشد.

 الف) غيرممكن- ساختارهاي سياسي                                 ب) غيرممكن – ساختارهاي فرهنگي

ج) تغيير حكومت – ساختارهاي سياسي                              د) تغيير حكومت – ساختارهاي فرهنگي

11- تغييرات جزئي، مسالمت­آميز از سوي حاكمان چه ناميده مي­شود؟

 الف) كودتا                       ب) نهضت                        ج) شورش                     د) اصلاح

12- كدام گزينه از نظريات خانم تدا اسكاچپل نمي­باشد؟

الف) انقلاب­ها ساخته نمي­شود، بلكه به وجود مي­آيند.

ب) اگر يك انقلاب در دنيا آگاهانه ساخته شده باشد آن انقلاب انقلاب ايران است.

ج) با پديدار شدن از خودبيگانگي اجتماعي، حكومت پهلوي آسيب­پذير شد.

د) روابط شاه با آمريكا و اسرائيل موجب مخالفت توده مذهبي مردم قرار گرفت.

13- كدام گزينه از دوستان و ياران صميمي محمدرضا شاه پهلوي نمي­باشد؟

 الف) اسدالله علم                ب) اميني                    ج) ارنست پرون                     د) هويدا

14- كدام گزينه نقطه ضعف تحليل انقلاب اسلامي ايران توسط جيمز ديويس (منحني جي) مي­باشد.

 الف) عدم توجه به وضعيت اقتصادي                                   ب) بي­توجهي به توده مردم

ج) بي­توجهي به ركود جامعه                                              د) عدم توجه به ماهيت مذهبي انقلاب

15- با گزينه مناسب تكميل كنيد.

ماركسيها عنصر اساسي انقلاب را ........... و كاركردگرايان ............... مي­دانند.

 الف) خشونت – عملكرد      ب) تضاد – رضايت          ج) تضاد – عملكرد         د) خشونت – رضايت

16- كدام گزينه از نظرات و ويژگيهاي ميشل فوكو فيلسوف فرانسوي نمي­باشد؟

الف) شخصيت آيت­الله خميني پهلو به افسانه مي­زند.

ب) وي از نزديك شاهد انقلاب اسلامي بود.

ج) زبان و محتواي مذهبي انقلاب اسلامي ايران امري عارضي و اتفاقي نيست.

د) وي نظريه­پردازي مدرنيسم مي­باشد.

17- از بين رفتن تعادل بر اثر عوامل گوناگوني است، افزايش بي­ رويه جمعيت مربوط به كدام عامل عدمِ تعادل است؟

الف) ارزش تغييري داخلي                                                        ب) ارزش تغييري خارجي

ج) محيط تغييري داخلي                                                            د) محيط تغييري خارجي

18- با گزينه مناسب تكميل كنيد.

فوكو معتقد به چهره ................ است و قدرت را پديده­اي از  ................ مي­داند.

 الف) اول قدرت- بالا به پايين                                                    ب) چهارم قدرت- بالا به پايين

ج) چهارم قدرت- پايين به بالا                                                    د) اول قدرت- پايين به بالا

19- با گزينه مناسب تكميل كنيد.

توان اقتصادي از عناصر ............. قدرت است. ايدئولوژي حاكم از عناصر ...................... قدرت است.

 الف) نامحسوس- محسوس                           ب) محسوس – نامحسوس    

  ج) محسوس – محسوس                          د) نامحسوس – نامحسوس

20- كدام گزينه از ويژگيهاي جامعه ايران در قرن نوزدهم ميلادي نمي­باشد.

الف) وجود اختلافات فرقه­اي و قومي                                            ب) ضعف مذهبي مردم

ج) پراكندگي و تشتت جامعه                                                      د) عدم شكل­گيري آگاهي ملي

21- كدام گزينه از عوامل عمده تضعيف قاجارها نمي­باشد.

 الف) تزلزل مشروعيت قاجارها از بُعد نظري                       ب) نارضايتي علما از توده­هاي مذهبي

ج) عدم موفقيت انجام اصلاحات توسط افرادي مانند اميركبير               د) ناتواني و بي­لياقتي شاهان

22- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

امتياز .............. در زمان .................. با مخالفت علما بويژه .................. لغو شد

. الف) رويتر- احمدشاه- ميرزاكوچك خان                         ب) لاتاري- احمدشاه- اميركبير

ج) رويتر- ناصرالدين شاه- ملاعلي كني                          د) لاتاري- ناصرالدين شاه- آيت­الله بهبهاني

23- كدام گزينه از نقاط ضعف قيام تنباكو نمي­باشد؟

الف) عدم تكرار مقاومت در مورد ساير امتيازات

ب) به خودباوري نرسيدن مردم در به پايان رسيدن عصر سكوت

ج) عدم تلاش سران نهضت براي اصلاح دربار و حكومت

د) تأكيد بر مبارزه با جنبه ضد استعماري و نه حكومت و دربار

24- كدام گزينه از عوامل آغاز مهاجرت اول علما به عبدالعظيم در قيام مشروطه نمي­باشد.

 الف) كتك خوردن سه عالِم كرماني                                           ب) بي­حرمتي عسگر گاريچي

ج) تنبيه چند افسر ايراني توسط روسها                                       د) توهين نوز بلژيكي

25- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

در تلاش براي دستگيري .... كشتار صورت گرفت و علما به قم و روشنفكران به سفارت.... پناه بردند.

 الف) يكي از وعاظ تهران -  روسيه                                      ب) آيت­الله طباطبايي – روسيه

ج) آيت­الله طباطبايي – انگلستان                                         د) يكي از وعاظ تهران – انگلستان

26- كدام گزينه از خواستهاي متحصنين و مهاجرت­كنندگان (مهاجرت­كبري در قيام مشروطه) ­نمي­باشد.

 الف) فراهم كردن زمينه جهت بازگشت آرامش                             ب) ايجاد عدالتخانه

ج) تشكيل دارالشورا                                                                د) بركناري عين­الدوله

27- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

سرانجام ....... به بهانه سوء قصد به خودش دستور حمله به مجلس را صادر و ....... مجلس را به توپ بست و استبداد ....... آغاز شد.

 الف) محمدعلي­شاه- لياخوف- كبير                   ب) احمدعلي­شاه- سرتوماس- كبير

ج) محمدعلي­شاه- لياخوف- صغير                      د) احمدعلي­شاه- سرتوماس- صغير                  

28- كدام گزينه بيانگر يك انقلاب و قيام با ذكر رهبر آن نمي­باشد؟

الف) قيام تنباكو – ميرزاي شيرازي                                           ب) قيام مشروطه – آيت­الله بهبهاني

ج) قيام مشروطه آيت­الله طباطبايي                                          د) انقلاب فرانسه- هواري بومدين

29- كدام گزينه از عوامل شكست مجلس دوم نمي­باشد؟

الف) خشونت ورزي- سياستهاي غلط                             ب) تشديد اختلافات – نبود روحيه همكاري

ج) تندروي- فرهنگ استبدادي نخبگان                              د) دخالتهاي خارجي – نفوذ بيگانگان

30- كدام گزينه از مهمترين اقدامهاي مثبت روشنفكران مي­باشد؟

الف) گسترش انديشه­ هاي غربي                                          ب) بي­ اعتنايي به سنتها

ج) مطرح كردن مدرنيسم                                                   د) اعتماد به كشورهاي غربي

31- با گزينه مناسب تكميل كنيد:

نفوذ عناصر مستبد و ناكامي در ايجاد يك دولت مركزي كارآمد و اتحاد روس و انگليس به ترتيب از عوامل....... ناكامي مشروطه مي­باشند.

الف) دروني- بيروني- بيروني                                           ب) بيروني- دروني- دروني

ج) دروني- دروني- بيروني                                               د) بيروني- بيروني- بيروني

32- مهمترين مشكل جامعه ايران پس از مشروطه كدام گزينه است.

 الف) فقر و تنگدستي مردم                   ب) ناتواني سياستمداران

 ج) نفوذ بيگانگان                                 د) هرج و مرج و ناامني                                                

33- كدام گزينه اوج ظهور سياسي روحانيت است.

الف) قيام تنباكو              ب) واقعه رژي                 ج) قيام مشروطه                د) قيام جنگل

34- كدام گزينه از اهداف اصلي لايحه انجمن­هاي ايالتي و ولايتي توسط دولت عَلَم در مهر 41 نمي­باشد؟

 الف) حق رأي داشتن زنان                       ب) ايجاد زمينه براي تمركز در ساختار قدرت

ج) انتقال مرجعيت از قم به نجف                 د) قرار گرفتن كتاب آسماني به جاي قرآن در مراسم تحليف

35- كدام گزينه از اصول انقلاب شاه و ملت (انقلاب سفيد) نمي­باشد؟

 الف) عرضه سهام انحصارات دولتي به مردم                       ب) ايجاد اقتصاد درباري

ج) ملي كردن جنگلها                                                     د) اصلاحات ارضي

36- كدام گزينه از اهداف شاه در طرح انقلاب سفيد نمي­باشد؟

 الف) برآورد كردن ميزان انسجام حوزه علميه 

ب) ايجاد بستر لازم براي تشكيل يك دولت غرب­گراي ضدديني

ج) جلب حمايت سازمان ملل          

د) خلع سلاح مخالفان داخلي

37- كدام گزينه از تأثيرات مهم قيام 15 خرداد 42 نمي­باشد؟

الف) از بين بردن بقاياي مشروعيت رژيم- بسيج توده­ها

ب) افزايش رشد سياسي در حوزه­هاي علميه- آغاز مبارزات مسلحانه

ج) انتقال رهبري به شخص امام- تداوم دفاع مشروع

د) نااميدي مخالفان از اصلاح رژيم- تغيير شيوه مخالفت از مسالمت­آميز به حذف شاه

38- كدام گزينه از اقدامهاي شريف­امامي به منظور سازش با ملت نمي­باشد؟

 الف) لغو تقويم شاهنشاهي            ب) وعده رسيدگي به عملكرد برخي از نهادها و اشخاص حكومتي

ج) تعطيل كازينوها و مراكز فساد          د) آزادي رهبران مذهبي از زندان

39- با گزينه مناسب تكميل كنيد.

(بر اساس دكترين دوستوني نيكسون ايران ستون ....... و عربستان ستون ....... ژاندارمي آمريكا

در منطقه بودند)

 الف) نظامي – اقتصادي   ب) اقتصادي – سياسي  ج) نظامي – سياسي   د) اقتصادي – نظامي

40- كدام گزينه بيانگر رابطه­اي خاص بين دولت و نيروهاي اجتماعي است كه بر اساس آن هر چه استقلال سياسي اقتصادي دولتها از طبقات و نيروهاي اجتماعي بيشتر باشد امكان استبدادي شدن آنها نيز بيشتر است.

 الف) دولت تحصيلدار      ب) دولت ديكتاتور        ج) دولت خودكامه       د) دولت وابسته

تیر ماه 87

1-  با گزينه مناسب تكميل كنيد : « انقلاب همانند كلاف درهم تنيده اي است كه پيدا كردن

سرنخ آن به منظور درك ماهيتش نيازمند تاملات نظري در كليت آن پديده است،واین همان

 وظیفه ای است که ................ مربوط به انقلاب عهده دار آنند.

 الف : سر فصلهاي     ب : دوستداران       ج : تئوريهاي             د : مخالفان 

 2- با گزينه ي مناسب تكميل كنيد : « وا‍‍ژه Revolutionدر آغاز از اصطلاحات

  علم ........ بوده و امروزه اين اصطلاح بيانگر .......... است

 الف : اختر شناسي – دگرگوني شديد و نا گهاني             ب‌ : سياست – پيدايش عصري نو

 ج : سياست- دگرگوني عجيب                                 د : اختر شناسي – تغيير حكومت

 3– كدام گزينه از عوامل انقلاب نمي باشد؟

الف : مرحله اي با لاتر از نا رضايتي از وضع موجود -  گسترش روحيه انقلابي 

ب : گسترش روحيه انقلابي – پيدايش ابدئولوژي هاي جديد

ج : رهبري و نهادهاي بسيج گر – گسترش ايدئولوژي هاي جايگزين

د : نارضايتي عميق از وضع موجود – مردمي بودن

 4- كدام گزينه ازانقلاب هايي است كه پس از پيروزي بي ثباتی هاي بسياری داشته است؟

 الف : انقلاب روسيه                       ب : انقلاب فرانسه    

 ج : انقلاب الجزاير                         د : انقلاب اسلامي ايران

 5 – قوت و اقتدار روحيه انقلابي به عوامل مختلفي بستگي دارد كدام گزينه از اين

دسته عوامل(مذكور در كتاب) نمي باشد؟

 الف : ويژگي هاي تاريخي و فرهنگي               ب : نوع ايدئولوژي انقلابي

 ج : اقدامات پيشين حكومت                             د : نوع عملكرد انقلابيون

 6 – كدام گزينه از جمله نقشهاي مهم رهبري در هر انقلاب نمي باشد؟

 الف : فعال سازي نارضايتي -  برنامه ريزي راهبرد هاي انقلاب      

 ب : بيان و گسترش ايدئولوژي جديد – تهييج روحيه انقلابي

ج : به صحنه آوردن توده ها – ترسيم اصول اساسي اقتصادي جامعه  

 د : ترسيم نظام سياسي جديد – تلاش براي رسيدن به اهداف پس از پيروزي

7 – كدام گزينه شيوه و شكل رهبري انقلاب اكتبر 1917 روسيه را بيان می كند؟

 الف : توسط فرد                                 ب : توسط تشكل  

 ج : توسط فرد و تشكل                         د : هر مرحله توسط يك فرد

 8 – با گزينه ي مناسب تكميل كنيد : حركت انقلابي حركتي ............... است . تحولات اساسي حركت .................... است

 الف : از بالا به پايين _ از بالا به پايين             ب : از پايين به بالا _ از پايين به بالا

 ج : از بالا به پايين _ از پايين به بالا               د : ار پايين به بالا _ ازبالا به پايين

  9- عبارت ذيل تعریف كدام گزينه است؟

  «حركتی مقطعي یا واكنشی با ماهيت ودامنه هاي متفاوت است كه گاه مقدمه حركتي انقلابي است»

   الف : شورش       ب : كودتا             ج : كودتاي انقلابي        د : اصلاحات

 10 – كدام گزينه از نظريات خانم تدا اسكا چپل نمي باشد؟

 الف : انقلاب ها ساخته نمي شود  بلكه به وجود مي آيند.

  ب : اگر در دنيا تنها يك انقلاب آگاهانه ساخته شده باشد آن انقلاب انقلاب ايران است.

  ج : انقلابيون در گسترش ايدئولوژي خود نقشي ندارند.

  د : شخصيت و خصوصيات رواني محمدرضاشاه محور اصلي پيروزي انقلاب است.

 11 – به عقيده ماروين زونيس كدام گزينه از عوامل تجويز قدرت رواني به محمدرضاشاهنبود؟

 الف : اعتقاد شاه به هدايت الهي                     ب : ارنست پرون      

 ج : چالمرز جانسون                                    د : تصور پشتيباني جدي آمريكا

12 – با گزينه ي مناسب تكميل كنيد : « به نظر جيمز ديويس اگر جامعه اي براي مدتي نسبتاً

 طولاني وضعيت اقتصادي بهتري داشته باشد و سپس كسب آنها با ........ مواجه شود دچار

 اغتشاش خواهد شد »

 الف : رشدي نا متوازن    ب : ركودي سريع     ج : رشدي آرام      د : ركودي نا همگون

 13 – كدام گزينه از نظريات ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي و نظريه پرداز پسامدرنيسم نمي باشد؟

 الف : شخصيت ايت الله خميني پهلو به افسانه مي زند.

 ب : ايرانيان خواهان اين بودند كه تجربه و نحوه زيستن خود را دگرگون سازند.

 ج : انقلاب اسلامي ايران نمي تواند با انگيزه هاي اقتصادي و مادي صورت گرفته باشد.

 د : ناسازگاري نخبگان حكومتي عامل اصلي انقلاب ايران بود .

 14 – كدام گزينه از عوامل تضعيف سلسله قاجار نمي باشد؟

 الف : پراكندگي نيرو هاي اجتماعي سياسي – ناتواني و بي لياقتي شاهان

 ب : بحران هاي پياپي اقتصادي – نارضايتي علما از نفوذ بيگانگان

 ج : عدم موفقيت انجام اصلاحات – تزلزل مشروعيت قاجار ها از بُعد نظري

 د : بحران هاي پياپي سياسي – نارضايتي توده هاي مذهبي از نفوذ بيگانگان

 15 – كدام گزينه از پيامد هاي قيام تنباكو نمي باشد ؟

 الف : اولين پيروزي همگاني مردم عليه استعمار خارجي

 ب : ظهور سياسي روحانيت بعنوان رهبر جنبش هاي اجتماعي

 ج : تلاش سران نهضت براي اصلاح و تغيير دربار و حكومت

 د : خود باوري مردم در به پايان رسيدن عصر سكوت

 16 – كدام گزينه از عوامل مهاجرت يكماهه ( صغري ) علما به حرم حضرت عبدالعظيم نمي باشد؟

 الف : تنيبه چند بازرگان                                       ب : توهين نوز بلژيكي به روحانيت

 ج : ضرب و شتم سه عالِم كرماني                           د : واگذاري امتياز لاتاري 

 17 – كدام گزينه از عوامل شكست و انحلال مجلس دوم ( مشروطه ) نمي باشد؟

 الف : تشديد اختلافات – نبودِ روحيه همكاري    

  ب : نبودِ تخصص – خشونت ورزي

 ج : فرهنگ استبدادی نخبگان – دخالت هاي خارجي

  د : نفوذ عناصر بيگانگان – تندروي و افراطي گري

 18- استوارترين متن نظري در دفاع از مشروعيت دينيِ نظام مشروطه توسط چه شخصي

  نوشته شده است؟

 الف : شيخ فضل الله نوري                ب : آيت الله ميرزاي نائيني   

   ج : آيت الله بهبهاني                        د : آيت الله طباطبايي

 19- چه عاملی باعث دوری شیخ فضل الله از مشروطه ومشروطه خواهان گردید؟

 الف : نگرانی از حاکمیت بی دینی وبی دینان       

 ب : عدم تصویب نظارت پنج نفر از مجتهدان بر قوانین مجلس   

 ج : بی اعتنایی به وی در تنظیم قانون اساسی                 

 د : بی اعتنایی به سنتهاپس از پیروزی

 20 – جریان روشنفکری از چه زمانی به طور جدی وارد صحنه سیاست ایران شد؟

 الف : ابتدای قرن 18 میلادی               ب :از دوره مشروطه        

 ج : از دوره پهلوی                          د : پس از شکست مشروطه

21– کدام گزینه از ضعفهای جریان روشنفکری در دوره مشروطیت نمی باشد؟

الف : نداشتن پایگاه مردمی      

 ب : مطرح کردن مدرنیسم بدون در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی    

ج : تقلید کورکورانه از فرهنگ غرب         

 د :برخورد نامناسب بااصول دمکراسی

 22 –« ناکامی در ایجاد یک دولت مرکزی کارآمد» و« نداشتن یک رهبریا رهبری منسجم»

 به ترتیب از کدام دسته عوامل شکست مشروطه می باشد؟

 الف : درونی - درونی      ب : بیرونی - بیرونی        ج : درونی – بیرون      د : بیرونی – درونی

 23 – لایحه انجمن های ایالتی وولایتی توسط کدام دولت مطرح شد؟

 الف : هویدا                  ب : امینی                     ج :علم                      د : بختیار

 24 – کدام گزینه از اهداف شاه در طرح برنامه انقلاب سفید (انقلاب شاه وملت ) نبود؟

 الف : جلب حمایت امریکا                            ب : سنجش میزان انسجام حوزه علمیه    

 ج : تلاش برای مشروعیت بخشی به رژیم                   د : خلع سلاح مخالفان خارجی

 25 – از کدام گزینه به« قطع کردن آخرین حلقه ارتباط وعلاقه روحانیت ودربار» تعبیر می شود؟

 الف : تصویب لایحه انجمن های ایالتی وولایتی               ب : حمله به مدرسه فیضیه      

 ج : کشتار 17 شهریور                                           د : آتش زدن سینما رکس آبادان

 26 - با گزينه ي مناسب تكميل كنيد:« لایحه کاپیتولاسیون توسط.....تقدیم مجلس شد وچند ماه

 پس از تصویب این لایحه وتبعید امام وی توسط محمد بخارایی از اعضای ....به قتل رسید»

 الف : حسنعلی منصور – فدائیان اسلام                 ب :  امینی – فدائیان اسلام   

 ج :  حسنعلی منصور – هیأتهای مؤتلفه اسلامی      د : امینی– هیأتهای مؤتلفه اسلامی               

 27 – کدام گزينه صحیح نیست؟

 الف:طبق گزارش کمیسیون حقوق بشردرسال1354ایران بارهابه نقض حقوق بشرمتهم شد.

 ب : سال 1343 آغاز دوره استبدادی خشن در دوره پهلوی بود.

 ج : تشکیل حزب رستاخیز یکی از مهمترین کارهای سیاسی شاه بود.

 د : سیاست فضای باز سیاسی (سال 1355) در اوج ضعف وسستی رژیم پهلوی آغاز شد. 

 28 - کدام گزینه ازعلل شکست سیاست فضای باز سیاسی شاه نمی باشد؟

 الف : خشونت و سرکوب مردم                    ب : وجود سازمانها ونهادها واحزاب مستقل 

 ج : جدی نبودن شاه در اجرای این سیاست     د : فاصله خیلی زیاد بین دولت و مردم 

29 - کدام گزینه ازاهداف عمده انتخاب جمشیدآموزگار به نخست وزیری نمی باشد؟

 الف : سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی            ب : کاستن از رکود وتورم 

 ج : ادامه سیاست فضای باز سیاسی                     د : ناسازگاری هویدا با سیاستهای روز 

 30 – کارتر در دی ماه 56 در دیدار از تهران« ایران»راچه ناميد؟

 الف : مهد تمدن       ب : جزیره ثبات      ج : سرزمین کوروش        د : گاهواره تمدن 

 31 - کدام گزینه دررابطه با« انتشار مقاله توهین آمیز به شخصیت امام در17دی 1356 در

 روزنامه اطلاعات» صحیح نمی باشد؟

 الف : سنجش محبوبیت امام نزدمردم                    ب : آغاز طوفان انقلاب

 ج : بزرگترین اشتباه رژیم                                  د : عامل شعله ور ساختن خشم مردم 

 32 – به شهادت رساندن تظاهر کنندگان وبرگزارکنندگان مراسم چهلم آنان به ترتیب در کدام شهرها اتفاق افتاد؟

 الف : تبریز- اصفهان - قم                             ب : قم – تبریز - یزد 

 ج : یزد – قم - تبریز                                    د : قم – مشهد - تبریز 

 33 - کدام گزینه در رابطه با « واقعه کشتار 17 شهریور» صحیح نمی باشد؟

 الف : شاه مهمترین قربانی این کشتار بود.    

 ب : شاه بااین عمل مخالفان میانه روی خود را به دشمن تبدیل کرد.

 ج : این واقعه به «جمعه خونین» معروف شد.         

 د :  بااین عمل امکان موفقیت اصلاحات دردرون نظام سیاسی پهلوی از بین رفت. 

 34 - کدام گزینه از شیوه های عمده مبارزه با رژیم پهلوی نبود؟

 الف : حمله مسلحانه به پایگاههای رژیم                 ب : اعتصاب     

 ج : تظاهرات                                                     د : الله اکبر گفتن برروی پشت بامها 

 35 - با گزينه ي مناسب تكميل كنيد: « در اواسط دی ماه 1357 سران کشورهای ..... در

 جزیره گوادلوپ گردآمدند وباین نتیجه رسیدند که خروج شاه از کشور می تواند بحران را کاهش دهد.»

 الف : امریکا – شوروی - انگلستان                      ب : امریکا – آلمان - فرانسه 

 ج : امریکا – آلمان – فرانسه - انگلستان               د :  امریکا – شوروی - انگلستان - فرانسه   

 36 – کدام گزینه از مضرات عمده صرف بودجه هنگفت برای ارتش نمی باشد؟

 الف : افزایش نا رضایتی                           ب : ورود مستشاران       

 ج : افزایش فقر                                       د : توسعه نظامی گری 

 37 - با گزينه ي مناسب تكميل كنيد:« طبق دکترین دو ستونی نیکسون ایران ستون .......

 وعربستان ستون ....... ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند.»

 الف : سیاسی - اقتصادی                              ب : نظامی - اقتصادی      

 ج : سیاسی - نظامی                                    د : اقتصادی - سیاسی 

 38- عمده ترین هدف تشکیل حزب رستاخیز کدام گزینه است ؟

 الف : ایجاد پیوند بین دولت ومردم                           ب : اعمال کنترل اجتماعی وسیاسی

 ج : بسیج سیاسی توده های متوسط وپایین جامعه        د : تلاش برای آموزش سیاسی مردم  

 39 - کدام گزينه از تأثیرهای منفی عمده تکیه بر درآمد نفت در رژیم پهلوی نمی باشد؟

 الف : تک محصولی شدن                            

 ب : ایجاد غرور کاذب برای سردمداران رژیم 

 ج : توجه به درآمدهای مالیاتی                      

 د : بی نیازی از پاسخگویی به مردم در نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی 

 40 – کدام گزينه از ویژگیها واهداف باستانگرایی ناسیونالیستی شاهنشاهی نمی باشد؟

 الف : بازسازی فرهنگ باستانی ایران                    ب : تحقیر ارزشهای مذهبی جامعه  

 ج : تأکید بر شخص شاه بعنوان موجودی مقدس         د : توجه به منابع انسانی جامعه 

دی ماه 86

1- در يونان‌ باستان‌ انقلاب‌ را چگونه‌ تعريف‌ مي‌كردند؟

الف‌- پيدايش‌ عصري‌ نو       ب‌- تغيير حكومت‌                ج‌- چرخش‌ دَوَراني‌ افلاك‌      د) تحول‌ در ايدئولوژي‌ رسمي‌

2- كدام‌ گزينه‌ از عوامل‌ اصلي‌ انقلاب‌ نمي‌باشد؟

الف‌- نارضايتي‌ عميق‌ از وضع‌ موجود                          ب‌- ظهور ايدئولوژي‌ جديد جايگزين‌

ج‌- گسترش‌ روحيه‌ انقلابي‌                                           د- فقر اقتصادي‌

3- كدام‌ گزينه‌ در چگونگي‌ پيروزي‌ انقلاب‌، نوع‌ حكومت‌ جايگزين‌ و حتي‌ مراحل‌ و تحولات‌ پس‌ از پيروزي‌نقش‌ مؤثر دارد.

الف‌- ايدئولوژي‌                 ب‌- ميزان‌ نارضايتي‌            ج‌- نوع‌ رژيم‌                     د- تعداد انقلابيون‌

4- با گزينه‌ مناسب‌ تكميل‌ كنيد «... پديده‌اي‌ روان‌شناختي‌ و مرحله‌اي‌ بالاتر از نارضايتي‌ از وضع‌ موجود است‌ ومنظور از آن‌ بوجود آمدن‌ اراده‌ و حس‌ پرخاشگري‌ عليه‌ نظام‌ سياسي‌ حاكم‌ مي‌باشد».

الف‌- نارضايتي‌ عميق‌         ب‌- اقتدار ملي‌                     ج‌- نبرد مسلحانه‌                 د- روحيه‌ انقلابي‌

5- كدام‌ گزينه‌ در هر انقلاب‌ بايد نارضايتي‌هاي‌ موجود در جامعه‌ را فعال‌ سازد و آنها را به‌ سمت‌ براندازي‌هدايت‌ نمايد.

الف‌- ايدئولوژي‌                 ب‌- نياز اجتماعي‌                ج‌- رهبري‌                        د- موافقين‌ انقلاب‌

6- كدام‌ گزينه‌ از عناصر (ويژگي‌هاي‌) انقلاب‌ مي‌باشد.

الف‌- مردمي‌ بودن‌، خشن‌ بودن‌، تغيير ساختارهاي‌ اجتماعي‌                                     

ب‌- مردمي‌ بودن‌، تغيير ساختارهاي‌ اجتماعي‌، گسترش‌ روحيه‌ انقلابي‌

ج‌- خشن‌ بودن‌، مردمي‌ بودن‌، نارضايتي‌ عميق‌                 

د- تغيير ساختارهاي‌ سياسي‌، خشن‌ بودن‌، نارضايتي‌ عميق‌

7- «اقدام‌ سريع‌ گروهي‌ از نظاميان‌ عليه‌ يك‌ رژيم‌ سياسي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ انتقال‌ و جابجايي‌ قدرت‌ صورت‌مي‌پذيرد» تعريف‌ كدام‌ گزينه‌ است‌.

الف‌- اغتشاش‌                    ب‌- كودتا                           ج‌- قيام‌                             د- تهاجم‌

8- كدام‌ گزينه‌ صحيح‌ نيست‌؟

الف‌- اسدالله‌ علم‌دوست‌ مادام‌العمر شاه‌ بود

ب‌- كارتر در  پيگيري‌ مسئله‌ حقوق‌ بشر جدي‌ نبود اما طرح‌ آن‌ بشدت‌ اقدامات‌ شاه‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داد.

ج‌- ميان‌ دو مفهوم‌ توسعه‌ و رشد در علم‌ اقتصاد تفاوت‌ معنايي‌ وجود ندارد.

د- به‌ نظر ميشل‌ فوكوفيلسوف‌ مشهور فرانسوي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ انقلابي‌ فرامدرن‌ است‌.

9- كدام‌ گزينه‌ از پيامدهاي‌ مهم‌ قيام‌ تنباكو نمي‌باشد؟

الف‌- اولين‌ مقاومت‌ همگاني‌ مردم‌ عليه‌ استعمار خارجي‌                                           ب‌- نمايانگر قدرت‌ مردم‌ در مقابل‌ حاكمان‌ خودكامه‌

ج‌- ظهور سياسي‌ روحانيت‌ به‌ عنوان‌ رهبر جنبش‌هاي‌ اجتماعي ‌                                    د- لغو امتياز رويتر

10- كدام‌ گزينه‌ از محدوديت‌هاي‌ ايجادشده‌ توسط‌ ناصرالدين‌ شاه‌ بعد از قيام‌ تنباكو نمي‌باشد؟

الف‌- دارالفنون‌ محدود شد                                           ب‌- تأسيس‌ مدارس‌ جديد ممنوع‌ گرديد

ج‌- مجالس‌ مذهبي‌ محدود گرديد                                     د- از مسافرت‌ مردم‌ به‌ اروپا ممانعت‌ به‌ عمل‌ آمد.

11- كدام‌ گزينه‌ مهمترين‌ خواسته‌ مشروطه‌خواهان‌ غرب‌گرا بود كه‌ موجب‌ اختلاف‌ آنان‌ با مشروطه‌خواهان‌مشروعه‌ نيز مي‌گرديد.

الف‌- حذف‌ اسلام‌               ب‌- حذف‌ سلطنت‌                ج‌- تشكيل‌ مجلس‌ شورا         د- تشكيل‌ عدالتخانه‌

12- كدام‌ گزينه‌ از مهمترين‌ مشكلات‌ جامعه‌ ايران‌ پس‌ از مشروطه‌ بود؟

الف‌- نبود احزاب‌ سياسي‌      ب‌- عدم‌ تثبيت‌ مديريت‌ها        ج‌- اعطاي‌ امتيازات‌             د- هرج‌ و مرج‌ وناامني‌

13- كدام‌ گزينه‌ اوج‌ ظهور سياسي‌ روحانيت‌ بود؟

الف‌- قيام‌ تنباكو                 ب‌- قيام‌ مشروطه‌                 ج‌- لغو امتياز رژي‌              د- نهضت‌ جنگل‌

14- با گزينه‌ مناسب‌ تكميل‌ كنيد: از مشهورترين‌ علماي‌ طرفدار مشروطه‌.......... و از مهمترين‌ علماي‌ منتقدمشروطه‌......... بود.

الف‌-شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري‌- آيت‌الله‌ بهبهاني‌                        ب‌- آيت‌الله‌ ميرزاي‌ نائيني‌- شيخ‌ فضل‌الله‌ نوري‌

ج‌- آيت‌الله‌ ميرزاي‌ نائيني‌- آخوند خراساني‌                        د- آخوند خراساني‌ - آيت‌الله‌ بهبهاني‌

15- كدام‌ گزينه‌ مهمترين‌ اقدام‌ روشنفكران‌ در دوره‌ قيام‌ مشروطيت‌ مي‌باشد.

الف‌- گسترش‌ مفاهيم‌ و انديشه‌هاي‌ غربي‌ در جامعه‌ ايران‌    ب‌- برخورد نقادانه‌ با فرهنگ‌ و تمدن‌ غربي‌

ج‌- تبيين‌ تفاوتهاي‌ جامعه‌ ايران‌ و غرب‌                            د- ايجاد پايگاه‌ مردمي‌

16- كدام‌ گزينه‌ از ضعفهاي‌ جريان‌ روشنفكري‌ در دوره‌ مشروطيت‌ نمي‌باشد؟

الف‌- بي‌اعتنايي‌ به‌ سنتها و روح‌ مذهبي‌ جامعه‌ ايراني‌        ب‌- برخورد غيرنقادانه‌ با فرهنگ‌ غربي‌

ج‌- ناديده‌ گرفتن‌ رويه‌ استعماري‌ تمدن‌ غرب‌                      د- عدم‌ اعتماد به‌ مباني‌ مشروطه‌

17- كدام‌ گزينه‌ از عوامل‌ دروني‌ شكست‌ مشروطه‌ نمي‌باشد؟

الف‌- ابهام‌ در ايدئولوژي‌ مشروطيت - نفوذ عناصر مستبد

ب‌- ناكامي‌ در ايجاد يك‌ دولت‌ مركزي‌ كارآمد- غربزدگي‌ افراطي‌ برخي‌ از روشنفكران‌

ج‌- نفوذ عناصر وابسته‌ و غربزده‌ - ظهور استبداد صغير

د- نبود مباحث‌ نظري‌ كافي‌ در مورد ساخت‌ سياسي‌ مشروطه‌- ماهيت‌ كاملاً متفاوت‌ نيروهاي‌ مشروطه‌خواه‌

18- كدام‌ گزينه‌ از عوامل‌ بيروني‌ شكست‌ مشروطه‌ است‌؟

الف‌- آغاز جنگ‌ جهاني‌ اول‌  ب‌- نفوذ غربزده‌ها               ج‌- آغاز جنگ‌ جهاني‌ دوم‌     د- قحطي‌ و گرسنگي‌

19- كدام‌ گزينه‌ از مواردي‌ بود كه‌ در لايحه‌ انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌ طرح‌ نشده‌ بود؟

الف‌- حذف‌ واژه‌ اسلام‌ از شرايط‌ انتخاب‌ شوندگان‌            ب‌- حق‌ رأي‌ داشتن‌ زنان‌

ج‌- تحليف‌ با كتاب‌ آسماني‌ به‌ جاي‌ قرآن‌                            د- اصلاحات‌ ارضي‌

20- كدام‌ گزينه‌ از تأثيرات‌ مهم‌ قيام‌ 15 خرداد 1342 نمي‌باشد؟

الف‌- نااميدي‌ مخالفان‌ از دولت‌ پهلوي‌                             ب‌- آغاز مبارزات‌ مسلحانه‌

ج‌- انتقال‌ رهبري‌ سياسي‌ به‌ روحانيت‌                              د- حمله‌ به‌ مدرسه‌ فيضيه‌

21- كدام‌ گزينه‌ بيانگر مفاد لايحه‌اي‌ است‌ كه‌ طي‌ آن‌ مستشاران‌ آمريكايي‌ از محاكمه‌ در دادگاههاي‌ ايران‌ معاف‌مي‌شدند.

الف‌- انجمن‌هاي‌ ايالتي‌ و ولايتي‌      ب‌- كاپيتولاسيون‌        ج‌- حزب‌ رستاخيز              د- معافيت‌ مدني‌

22- دو حزب‌ دولتي‌ كه‌ در سال‌ 1353 با انحلال‌ آنها حزب‌ رستاخيز بوجود آمد كدام‌ گزينه‌ است‌؟

الف‌- مليون‌ - ايران‌ آباد        ب‌- مليون‌ - مردم‌                 ج‌- ايران‌ نوين‌ - تجدد           د- مردم‌ - ايران‌ نوين‌

23- طبق‌ نظر جيمز ديويس‌ (منحني‌ جی ل ‌) عوامل‌ اصلي‌ انقلاب‌ كدام‌ گزينه‌ است‌.

الف‌- دوره‌ كوتاه‌- رشد اقتصادي‌- دوره‌اي‌ كوتاه‌ از ركود سريع‌                                 

ب‌- دوره‌ طولاني‌ رشد اقتصادي‌- دوره‌اي‌ كوتاه‌ از ركود سريع‌

ج‌- دوره‌ طولاني‌ رشد اقتصادي‌- دوره‌اي‌ طولاني‌ از ركود سريع‌                                  

د- دوره‌ كوتاه‌ اقتصادي‌- دوره‌اي‌ طولاني‌ از ركود سريع‌

24- كدام‌ گزينه‌ از عوامل‌ اصلي‌ تضعيف‌ قاجارها نمي‌باشد؟

الف‌- شكستهاي‌ متوالي‌ از روس‌ و انگليس‌                       ب‌- خشم‌ علما از نفوذ بيگانگان‌

ج‌- بحران‌هاي‌ پياپي‌ اقتصادي‌ و سياسي‌                            د- وجود افرادي‌ مانند اميركبير

25- كدام‌ گزينه‌ از دلايل‌ اجراي‌ سياست‌ فضاي‌ باز در اوج‌ اقتدار رژيم‌ پهلوي‌ نمي‌باشد؟

الف‌- پاسخ‌ ندادن‌ سياست‌ سركوب‌                                 ب‌- هماهنگي‌ با سياستهاي‌ كارتر

ج‌- اصلاح‌ قانون‌ دادرسي‌                                             د- تقويت‌ ساختار سياسي‌ دولت‌

26- كدام‌ گزينه‌ از اقدامات‌ دولت‌ شريف‌ امامي‌ نمي‌باشد؟

الف‌- لغو تقويم‌ شاهنشاهي‌                                           ب‌- تعطيل‌ كازينوها و مراكز فساد

ج‌- پيگيري‌ خواسته‌هاي‌ مذهبي‌ها                                   د- طرح‌ شعارهاي‌ آزاديخواهي‌

27- كدام‌ گزينه‌ «طوفان‌ انقلاب‌ يا آغاز فروپاشي‌ نظام‌ سياسي‌ پهلوي‌» ناميده‌ شد؟

الف‌- مقاله‌ توهين‌آميز به‌ امام‌ خميني‌ در روزنامه‌ اطلاعات‌  ب‌- درگذشت‌ مشكوك‌ حاج‌ آقا مصطفي‌ خميني‌

ج- بركناري‌ هويدا                                                      د- كشتار 17 شهريور

28- كدام‌ گزينه‌ مهمترين‌ ضعف‌ ارتش‌ رژيم‌ پهلوي‌ بود؟

الف‌- استفاده‌ از مستشاران‌ خارجي‌                                                                     ب‌- وابستگي‌ بيش‌ از حد به‌ شاه‌

ج‌- عدم‌ استفاده‌ كامل‌ از متخصصين‌                                              د- سوء مديريت‌ در استفاده‌ از بودجه‌ ارتش‌

29- كدام‌ گزينه‌ از دلايل‌ شكست‌ حزب‌ رستاخيز در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ خود نمي‌باشد؟

الف‌- عدم‌ استقلال‌ حزب‌- نداشتن‌ پايگاه‌ اجتماعي‌ بين‌ مردم‌ 

ب‌- ارتباط‌ اغلب‌ رهبران‌ حزب‌ با ساواك‌- سوءاستفاده‌ رهبران‌ حزب‌

ج‌- ساختار استبدادي‌ نظام‌- تشكيلات‌ غلط‌ حزبي‌                 

د- بدبيني‌ مردم‌ به‌ سران‌ حزب‌- عدم‌ مشروعيت‌ شاه‌

30- اين‌ عبارت‌ تعريف‌ كدام‌ گزينه‌ است‌: «رابطه‌اي‌ خاص‌ بين‌ دولت‌ و نيروهاي‌ اجتماعي‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ هر چه‌استقلال‌ سياسي‌ اقتصادي‌ دولتها از طبقات‌ و نيروهاي‌ اجتماعي‌ بيشتر باشد امكان‌ استبدادي‌ شدن‌ آنهابيشتر است‌»؟

الف‌- ديكتاتوري‌                 ب‌- تحصيلدار                     ج‌- تك‌ محصولي‌                 د- فاشيسم‌

31- كدام‌ گزينه‌ از تأثيرات‌ مثبت‌ نفت‌ در رژيم‌ پهلوي‌ نمي‌باشد؟

الف‌- تأمين‌ هزينه‌هاي‌ نهادها و احزاب‌ دولتي‌ وابسته‌          ب‌- مشروعيت‌ بخشيدن‌ خارجي‌ به‌ دولت‌

ج‌- تأمين‌ هزينه‌هاي‌ تبليغاتي‌ رژيم‌                                  د- بي‌نيازي‌ از پاسخگويي‌ به‌ مردم‌ در نحوه‌ هزينه‌ كردن‌ درآمدها

32- كدام‌ گزينه‌ آخرين‌ بروز رسمي‌ ايدئولوژي‌ شاهنشاهي‌ بود؟

الف‌- جشن‌هاي‌ 2500 ساله‌                                             ب‌- تغيير تقويم‌ از هجري‌ شمسي‌ به‌ شاهنشاهي‌

ج‌- ايجاد حزب‌ فراگير رستاخيز                                     د- تصويب‌ لايحه‌ كاپيتولاسيون‌

33- كدام‌ گزينه‌ از مهمترين‌ بحرانهاي‌ دولت‌ پهلوي‌ نمي‌باشد؟

الف‌- بحران‌ مشروعيت‌        ب‌- بحران‌ مشاركت‌ سياسي‌  

ج‌- وابستگي‌ بيش‌ از حد به‌ شاه‌                                       د- وجود مطبوعات‌ مستقل‌

34- كدام‌ گزينه‌ از ويژگيها و مشكلات‌ اقتصادي‌ در سالهاي‌ 42 تا 57 نمي‌باشد؟

الف‌- افزايش‌ فقر روستائيان‌ و مهاجرت‌ به‌ شهرها            ب‌- بازده‌ كم‌ صنعت‌ با توجه‌ به‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ در آن‌

ج‌- اولويت‌ دادن‌ به‌ توزيع‌ ثروت‌                                    د- فساد گسترده‌ در ميان‌ مديران‌ برجسته‌ رژيم‌

35- عبارت‌ ذيل‌ را با گزينه‌ مناسب‌ تكميل‌ كنيد: «دولتهاي‌....... از متن‌ جامعه‌ برمي‌خيزند و ارتباط‌ مستحكم‌آنان‌ با....... ثبات‌ و بقاي‌ آنان‌ را تضمين‌ مي‌كند».

الف‌- پايدار - نخبگان‌          ب‌- پايدار - جامعه‌               ج‌- انقلابي‌ - علوم‌ روز         د- ناپايدار - جامعه‌

36- كدام‌ گزينه‌ از عوامل‌ تأثيرگذار در مشروعيت‌ نظامهاي‌ سياسي‌ نمي‌باشد؟

الف‌- رضايت‌ مردم‌ از دولت‌- پذيرش‌ آزادانه‌ حاكمين‌        

ب‌- اعتقاد به‌ حقانيت‌ ساختار سياسي‌- ميزان‌ نفوذ ايدئولوژيهاي‌ مشروعيت‌ بخش‌

ج‌- هماهنگي‌ با فرهنگ‌ عامه‌ مردم‌، همگامي‌ با رشد اگاهي‌هاي‌ سياسي‌

د- هماهنگي‌ با اعتقادات‌ مذهبي‌ جامعه‌- پيروي‌ از الگوي‌ اقتصاد مردم‌ محور

37- كدام‌ گزينه‌ از محورهاي‌ انديشه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌(رض‌) نمي‌باشد.

الف‌- نفي‌ مردم‌سالاري‌         ب‌- نفي‌ سلطنت‌                   ج‌- نقد مشروطيت‌                د- تبيين‌ نظريه‌ حكومت‌ اسلامي‌

38- كدام‌ گزينه‌ از روش‌ها و استراتژي‌هاي‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌(رض‌) در روند مبارزه‌ با رژيم‌ پهلوي‌نبود؟

الف‌- مذهبي‌ كردن‌ مبارزه‌     ب‌- حفظ‌ اتحاد و انسجام‌        ج‌- تكيه‌ بر نيروي‌ احزاب‌      د- مردمي‌ كردن‌ مبارزه‌

39- كدام‌ تعريف‌ اين‌ عبارت‌ است‌ «الگوهاي‌ عقايد و اظهارات‌ نماديني‌ كه‌ جهان‌ را تعريف‌، تفسير و ارزيابي‌مي‌كنند»؟

الف‌- قانون‌ اساسي‌              ب‌- استراتژي‌                     ج‌- ايدئولوژي‌                     د- نظرات‌ حكومتي‌

40- كدام‌ گزينه‌ عمده‌ترين‌ نظريه‌ سياسي‌ امام‌ خميني‌(رض‌) مي‌باشد.

الف‌- رد سلطنت‌                 ب‌- ولايت‌ فقيه‌                    ج‌- نقد مشروطه‌                  د- نظارت‌ بر مسئولين‌

پرسشهای چهار گزینه ای درس ( انقلاب اسلامي ایران ) 

1 ـ  كدام گزينه در مورد چگونگي رهبري انقلاب 1962الجزاير صحيح است :

الف ) توسط فرد                            ب ) توسط تشكلي خاص            

ج ) توسط فرد وتشكل                    د ) توسط دونفر

2 ـ كدام گزينه از عناصر (ويژگي هاي )انقلاب نمي باشد:

الف ) وجود عنصر خشونت            ب ) مردمي بودن     

ج ) حركت از بالا به پايين                 د ) تغيير ساختارهاي جامعه

3 ـ با گزينه مناسب تكميل كنيد: « به تغييرات تدريجي وجزئي كه از سوي حاكمان به صورت قانوني ومسالمت آميز انجام مي پذيرد........گفته مي شود.»

الف ) اصلاح                    ب ) نهضت                   ج ) كودتا                        د ) شورش

4 ـ كدام گزينه ازمهمترين علل داخلي شكست وناكامي مشروطه  نمي باشد:

الف ) ماهيت متفاوت نيروها                             ب ) نفوذ عناصروابسته وافراطي      

  ج ) ناكامي در ايجاد يك دولت كارآمد                  د ) عدم گسترش روحيه انقلابي

5 ـ امتياز واگذارشده به شركت انگليسي رژي كه به قيام مردم ايران انجاميد در مورد چه كالايي بود؟

الف ) توتون وتنباكو               ب ) نفت             ج ) گندم وغلات                 د ) گاز

6 ـ كدام گزينه از رهبران مشروطه نمي باشد:

الف ) شيخ فضل الله نوري                ب ) آيت الله بهبهاني       

ج ) ستارخان                                     د ) آيت الله میرزای شيرازي        

7 ـ كدام گزينه  صحيح نيست:

الف ) شيخ فضل الله نوري مهمترين منتقد مشروطه در ميان علما تلقي ميگرديد.

 ب ) جريان روشنفكري در ايران به دولتهاي غربي اعتماد نداشت.

 ج ) آيت الله ميرزاي نائيني از مشهورترين علماي طرفدار مشروطه بود.

  د ) ترورآيت الله بهبهاني ضربه سنگيني به روحانيت وارد ساخت.       

8ـ كدام گزينه ازضعفهاي عمده روشنفكران درعصرمشروطه نمي باشد:

الف )بي اعتنايي به سنتها                                   ب ) نداشتن پايگاه مردمي 

  ج ) برخوردغيرنقادانه با فرهنگ غرب                   د ) تكيه بر نيروهاي خارجي

9ـ كدام گزينه بيانگردو ويژگي عمده ايدئولوژي ناسيوناليسم شاهنشاهي است :

الف ) بزرگ نمايي تاريخ ايران باستان – تحقيرآداب ورسوم وهويت مذهبي

 ب ) بزرگ نمايي تاريخ ايران باستان – تأكيد برهويت قوم آريائي         

 ج ) ستايش از نظام پهلوي – يكپارچه سازي قومي و فرهنگي

  د ) تحقيرآداب ورسوم وهويت مذهبي - تأكيد برناسيوناليسم

10 ـ كدام گزينه ازتأثيرات مهم قيام 15خرداد1342 نمي باشد

الف ) نااميدي مخالفان از دولت پهلوي                   ب ) آغاز مبارزات مسلحانه    

  ج ) انتقال رهبري سياسي به رو حانيت                د ) حمله به مدرسه فيضيه

11 ـ كدام گزينه « طوفان انقلاب ياآغاز فروپاشي نظام سياسي پهلوي» ناميده شد؟

الف ) بركناري هويدا از نخست وزيري   

   ب ) درگذشت مشكوك حاج آقا مصطفي خميني

   ج ) انتشار مقاله توهين آميز به امام در روزنامه اطلاعات        

   د ) چهلم شهداي قم

12 ـ كدام گزينه مهمترين قرباني جمعه سياه (17شهريور) بود.

الف ) رژيم سلطنتي                          ب ) گاردشاهنشاهي         

ج ) مردم بي گناه                               د ) اعتصاب كنندگان

13 ـ مهندس بازرگان به پيشنهاد كدام گروه توسط امام خميني به عنوان نخست وزير موقت ايران برگزيده شد؟

الف ) جبهه ملي      ب ) هيئت مؤتلفه       ج ) شوراي انقلاب      د ) دكترسنجابي

14 ـ كدام گزينه اوج ظهور باستانگرايي ناسيوناليسم شاهنشاهي مي باشد:

الف ) تغيير تقويم از هجري شمسي به شاهنشاهي     ب ) جشن هاي 2500 ساله 

ج ) ارتباط ننگين با امريكا                                               د ) تحقير ارزشهاي مذهبي

15ـ هدف اصلي اصلاحات ارضي دردوره اميني چه بود؟

الف ) تغيير ساختار مالكيت                            ب ) افزايش سرمايه گذاري دولتي 

  ج ) رشد مصرف دولتي وخصوصي               د )رسيدن به دروازه هاي تمدن بزرگ

16 ـ كدام گزينه ازبحرانها وآسيب هاي دولت پهلوي مي باشد: 

الف ) بحران مشروعيت – بحران مشاركت سياسي – وجود مطبوعات مستقل

  ب ) بحران مشروعيت – نبود مطبوعات مستقل –  وابستگي بيش از حد به شاه

  ج ) بحران توسعه - بحران مشروعيت -  بحران اقتصادي

   د ) بحران اقتصادي -  بحران مشاركت سياسي -  وابستگي بيش از حد به شاه

17 ـ كدام گزينه ازدلايل عدم مقبوليت عمومي ماركسيست در ايران مي باشد:

الف ) ماهيت ضدمذهبي – عدم اعتنا به شرايط فرهنگي و اجتماعي – تعديل سرمايه داري غربي

  ب ) ماهيت ضدمذهبي – وابستگي به شوروي – عدم اعتنا به شرايط فرهنگي و اجتماعي

  ج ) وابستگي به شوروي – ماهيت ضدمذهبي  - تعديل سرمايه داري غربي 

   د ) عدم اعتنا به شرايط فرهنگي و اجتماعي -  تعديل سرمايه داري غربي  - نفرت نيروهاي مذهبي از آنان

18 ـ كدام گزينه ازگروهها و سازمانهاي ماركسيست در ايران نمي باشد

الف ) حزب توده – چريكهاي فدايي خلق        

ب ) چريكهاي فدايي خلق - حزب توده

 ج ) مجاهدين خلق – جبهه ملي                 

د ) سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر-  چريكهاي فدايي خلق

19 ـ كدام گزينه محور گفتمان دكترعلي شريعتي بود:

الف ) تشيع انقلابي – تشيع صفوي                ب ) تشيع صفوي - جهادانقلابي

  ج ) بازگشت به خويش -  جهادانقلابي           د ) بازگشت به خويش -  تشيع انقلابي

20ـ كدام گزينه ازمهم ترين روشهاي مبارزه سياسي امام خميني (رض) نمي باشد

الف ) مردمي كردن مبارزه سياسي – نفوذ مردمي امام           

  ب ) مذهبي كردن مبارزه – حفظ اتحاد

  ج ) پرهيز از مشي مسلحانه – حفظ انسجام                     

  د ) محبوبيت امام – رفتار سازش ناپذير

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای)دی ماه سال 90):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

الف

الف

د

ج

الف

ب

ب

الف

الف

ج

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

الف

الف

الف

د

ج

د

ب

ج

د

ج

 

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای)خرداد ماه سال 88):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ب

ب

د

د

ب

ج

الف

د

د

د

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

د

ب

د

ب

الف

ب

ج

د

ج

د

 

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای)دی ماه سال 87):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

د

ب

الف

ب

ج

د

ج

الف

الف

ب

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

ب

ب

ج

د

د

ب

د

ب

د

د

 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

الف

الف

د

ج

الف

د

ج

ب

ج

ب

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

الف

الف

د

ج

ج

ب

ب

ج

د

ج

 

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای)تیر ماه سال 87):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

د

الف

د

ج

ج

د

ب

د

الف

ج

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

ب

الف

ب

ب

د

ج

الف

د

ب

ج

 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

ب

د

ب

د

ج

ب

د

ج

الف

د

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

د

ج

الف

ب

د

ج

الف

ج

ب

الف

 

 

 

 

 

 

پاسخ پرسش هاي چندگزینه ای)دی ماه سال 86):

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ج

د

ج

ب

الف

ج

د

الف

د

ب

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

د

د

الف

ج

د

الف

ب

ب

د

الف

 
 

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

ب

ج

ب

الف

ج

ج

د

ب

د

ب

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

ب

ج

ج

الف

د

ب

ج

د

ب

د

 

 

           

                                           

دیدگاه‌ها   

0 # ویدا توانا 1392-05-24 18:52
با سلام و عرض خسته نباشید به استاد گرامی استاد جواب سوال 17 دی ماه 87 که ج زدید میشه د
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1392-05-25 20:23
به نقل از ویدا توانا:
با سلام و عرض خسته نباشید به استاد گرامی استاد جواب سوال 17 دی ماه 87 که ج زدید میشه د

سلام-ممنون واقعاازدقت نظرولطف شماسپاسگزارم.تص حیح شد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت