اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی مرحوم محمد یزدان بخش- بازنگری فروردین1393

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی مرحوم محمد یزدان بخش

(بازنویسی فروردین 1393)

وضعيت  صندوق درهنگام تأسيس چهارشنبه(71/10/30)

 

5عضو

5سهم

سرمايه 5/000

اعضاء اوليه: 1- محمد يزدان بخش 2 – محمد كيانيان 3- جوادتصميمي 4- علي اصغر يزدان بخش 5- حسين يزدان بخش

 

به یاری خداوند قراردادی به عنوان مشارکت در سرمایه در مورخه 71/10/30 منعقد گردید که  موارد استفاده ازاین سرمایه اعطاء وام به اعضاء به صورت

نوبتي ونیزاضطراری واحیانا سرمایه گذاری در امور مختلف با رعایت شرایط مصوب بوده واولین وام در تاریخ 72/2/4 به میزان ده هزار تومان واقساط ده ماه

تعیین گردید.

بدین منظور حساب سرمایه گذاري کوتاه مدت شماره  3662 به نام علی اصغر یزدان بخش دربانک صادرات استان خراسان شعبه 17  شهریورافتتاح گرديده

ودرادامه وجوهات به شماره حساب    4010   به نام حسن یزدان بخش درهمان شعبه واریزمی گردید ، درحال حاضر نیز وجوه معمولی ودرگردش در  حساب

جاری سپهربه شماره   0100874343009   نزد بانک صادرات شعبه جلالیه ووجوه پس انداز ثابت درحساب کوتاه مدت(درحال حاضر بعنوان پس اندازثابت)

دربانک مسکن شعبه مصلی به شماره8161/36392 واريز مي گردد که هردوحساب به نامهای جواد تصمیمی ، علی اصغریزدان بخش و حسن یزدان بخش بوده

وبادوامضاء ازسه امضاء قابل برداشت می باشد.

كليات

1 -  هرعضودارای یک حق رأی می باشد وبازاي افزايش هرسه سهم يك حق رأي به حق رأي وي افزوده مي شود.

(يعني4 سهم2رأي،7سهم3رأي و....)

2 -  هیئت مدیره شامل سه نفر صاحب حساب ویک نفر بازرس(شخصی غیرازصاحبان حساب) می باشد.

3- براي تصويب بندهاي جديد وهرگونه اقدام درمورد صندوق (بجز مواردي كه شرايط خاصي براي آن تعيين شده باشد)بايد حداقل دوسوم آراء موافق موجود

درجلسه(اعم از حقيقي ووكالتي ) راكسب نمايد.

4 –واگذاري حق رأي افرادي كه نمي توانند در جلسه شركت نمايند بايد بصورت كتبي يا شفاهي به اطلاع يكي از اعضاءهيئت مديره (بجز شخص ذينفع )

برسدواين حق رأي مخصوص همان جلسه مي باشد.

5 - به غیرازاعضاء صندوق فرد دیگری نمی تواند ازوام صندوق استفاده نماید.

6 - حسابداروبازرس با اكثريت آراءحاضر (حداقل نصف+1 )  براي مدت دو سال انتخاب می شوند

7 –در انجام هرگونه معامله ویا سرمایه گذاری ویا خرید( درصورت آوردن تعداد رأی لازم وتصویب شدن ) در صورتی که تعدادی ازافراد نخواهند در

معامله شرکت نمایند مانعی ندارد و دراین مواقع  می توانند به طورکلی از معامله انصراف دهند ویاسهم معامله خودشان را به سایراعضاء صندوق واگذار

نمایند.

8 - افرادی که به سن قانونی(18 سال تمام)نرسیده اند حق رأي وهرگونه تصرف درحساب آنان با پدرخانواده می باشدالبته در مواردي که افتتاح كننده

حساب شخص ديگري غيراز پدر خانواده باشد بايد در ابتداي عضويت در دفترچه عضويت  قيد شودکه حق برداشت و حق رأي  تا  رسيدن به سن بلوغ

ويا حتي بعد از آن با چه  شخصي مي باشد. و اين مطلب درابتدای دفترچه عضویت  نوشته شده و توسط افتتاح كننده حساب وهيئت مديره امضاء مي شود.

9 - درآغازهردوره دوساله با توجه به زحمات حسابدار، مبلغی بارأی اعضا به عنوان وام به حسابداراعطاء می شود كه می بایست دراقساط 24 ماهه

باز پرداخت نماید

10- در صورتیکه درفروردین ماه بین وام اعضاء و وام حسابدارتداخل پیش آمد ابتدا باید وام حسابدارپرداخت شود.(حتی اگر حسابداردرمهلت مقرر

مشخص نگردیده باشد(وام ويژه حسابدارباید در حساب باقي بماند.)

11- هریک ازاعضاء که در نوبت دریافت وام اعلام عدم نیازکرد نوبتش ازبین رفته وهیچ گونه امتیازی برایش درنظر گرفته نمی شود.

12 - متقاضی وام جدیددروامهایی که ازیک نوع باشند باید وام قبلی را تسویه کند.

13 - در قبال دریافت چک ، وام گیرنده باید دفتروام را بعنوان رسید دریافت چک امضاء نماید.

14 - در صورت كمبود نقدينگي جهت پرداخت كل وام يك عضو،نحوه دریافت وام اعضائی که چند سهم دارند  در اختيار خودشان است ومی توانند

( یک سهم یک سهم)یا( دو سهم دو سهم) ویا بالاتروامشان را دریافت نمايند.

افزايش و كاهش عضويت وسهام

15 حق عضویت در صندوق فقط مخصوص اعضاء خانواده مرحوم حاج محمد یزدان بخش شامل فرزندان وهمسران آنها ونوه ها وهمسران آنها می باشد.

16 - مبلغ حق عضويت و مبلغ وام واقساط هردوره با رأي اكثريت آراءحاضر  (حداقل نصف+1 )  تعيين مي گردد.

17 - هرگونه افزایش عضویت یا سهام بایدبطور شفاهي به اطلاع هیئت مدیره رسیده ودراولین فرصت در دفترحسابداروبازرس ثبت شود ودرموارد

عضويت جدیدمی بایست  موافقت عضوجديد با کلیه مصوبات قبلی،  قبل ازعضویت دردفترحسابدارنوشته شده وامضاء شود.(درهر صورت عضويت در

صندوق بمنزله قبول كليه قوانين ومصوبات قبلي وآينده آن مي باشد.)

18 -درهنگام پذيرش عضو جديد يا افزايش سهام ضروري است بابت يك سهم مبالغ ذيل پرداخت گردد:

الف - معادل كل حق عضويت و كل هزينه هاي ساليانه صندوقِ كه بابت يك سهم از ابتدا تازمان پذيرش پرداخت گرديده است.

ب –  معادل كل سود بانكي موجوددرحساب سپرده ثابت يك سهم از ابتدا تازمان پذيرش ( كل سود حاصله تقسيم بر تعداد سهام)

19 –نوبت وام عضو جديد پس از آخرين عضوي است كه در هنگام آغازعضويت وي وام دريافت كرده باشد.البته اگر نوبت وي  دربين نوبت اعضاي

يك خانواده قرار گيرد نوبت وي بعداز نوبت آخرين عضوآن خانواده در همان رديف است.

20 –هر یک از اعضاء می توانند درآغازپذيرش به عنوان عضو جديد ويادرهنگام دریافت وام به میزان دلخواه به سهامشان اضافه کنند وبعنوان تسهیلات  

معادل مبلغ قابل پرداخت توسط آنهاوامي براي آنان درنظرگرفته مي شودكه اين مبلغ  را مي بايست بصورت قسطی به مبلغ  اقساط ماهیانه  ده هزار تومان  پرداخت کنند.

21 - اعلام انصراف ازعضويت صندوق وياكاهش سهام باید توسط متقاضي با ذکرتاریخ وامضاءدرخواست شده وتوسط هیت مدیره موافقت و امضاء شود .

22 - شخص انصراف دهنده ازعضويت ،  از زمان موافقت  هیئت مدیره لازم نیست  حق عضویت را بپردازد( وضمناً هیچ گونه بدهی نيز نبايدبه صندوق داشته باشد )  وسهم او درهمان زمان محاسبه شده وپس از سه ماه ازتاریخ تسویه حساب طلبکاری وی درصورت کافی بودن  موجودی  پرداخت خواهد شد  و درصورتیکه  دراین سه ماه درصورت دادن وام به اعضاء موجودی به اندازه طلب انصراف دهنده نباشدوام نباید پرداخت شود.

23 - در صورتی که مبلغی  وصول نشده وجود داشت درهنگام کاهش سهام  ویا خروج يك عضو از صندوق  آن مبلغ محاسبهشده و با توجه به  سهام فرد طلب

وی ازآن  مبلغ وصول نشده مشخص می شود و زمانی که آن مبلغ وصول شد سهم وی ازآن مبلغ وصول نشده قبلي به وي پرداخت مي شودوپرداخت ساير مبالغ

طبق ساير مقررات انجام مي پذيرد.ولي درهنگام پذيرش عضو يا افزايش سهام مبالغ وصول نشده باتوجه به تعداد سهام شامل عضو جديد يا سهام تازه افزايش

يافته مي شود.

جلسات

24در فروردین ماه هرسال درجلسه سالیانه با حضوراعضاء وضعیت موجودی وسرمایه وعملکرد صندوق مورد بررسی قرار گرفته وحسب موردبا گزارش

عملکرد بانکی ویا دفترچه بانکی مطابقت داده شده وموارد موردنظر اعضاءنيزبررسي واحیاناتصویب مي شود.

25–  جلسات پس ار تصويب هيئت مديره وبا حداقل 3نفر از اعضاء وحداقل يك سوم كل آراء اعضاي صندوق رسميت مي يابد.

26 - تشخيص تشکیل يا عدم تشكيل جلسات اضطراری (به جزتشكيل جلسات سالیانه )با هیئت مدیره است.

27- مصوبات جلسات پس ازتصویب لازم الاجرامي باشدو مصوبه خارج ازجلسه و بدون تشکیل جلسه اعتباری نخواهد داشت.

28 - کلیه صورتجلسات دردودفترنوشته شده وتوسط اعضاءحاضردرجلسه امضاءمي شود.كه یک دفتر نزد حسابدار ویکی نزد بازرس نگهداری می شود.

واريز و برداشت

29 کلیه وجوهی که به حساب واریز ویا ازآن خارج می شود اعم ازحق عضویت، پرداخت اقساط وام، سود بانکی وسایرموارد دیگرباید دردفتربا ذکر

تاریخ و نوع عملیات ونام فرد مورد نظربه ثبت برسد.

30- ازفروردين ماه 87  مبلغ پنج هزارتومان بابت هرسهم بعنوان هزینه های صندوق  بحساب ثابت صندوق واریزمي شود که این مبلغ درهنگام خروج

از عضويت ويا كاهش سهام قابل برگشت به افراد نیست.

31- هر یک از اعضاءدرهنگام پرداخت حق عضويت واقساط وساير بدهي ها حتی اگر به مدت یک روز تأخیرداشته باشند باید خودشان وجه را به

حساب واریزو فیش را به حسابدارتحویل دهند ودرصورت عدم امكان چنين امري حسابدار راتلفني درجريان قرار داده و در اولين  فرصت فيش واريزي را  به

حسابدار تحویل دهند ودرصورتيكه بابت اين امر چك داده باشند ملاک عمل تاریخ واریزپول به حساب می باشد وبديهي است درصورت برگشت چک، عضو

مربوط باید جوابگو بوده و جریمه شود.

32- جریمه کسروام وبرداشت طلب صندوق ازیک فرد وافراد تحت تکفل وی( ونیزهرکدام ازافراد تحت تکلف یک شخص نسبت به یکدیگر)با تصویب

هیئت مدیره قابل برداشت و جابجایی است.

33 -پرداخت وام حداكثرتادهم هرماه می باشد وحسابدار موظف است کلیه وجوه دریافتی را حداکثرتا هشتم ماه به حساب واریزکند

34 - حق عضویت واقساط وام ويا اصل فيش پرداختي آن بایدتا تاریخ مقرریعنی حداکثرپنجم هرماه به حسابدار تحويل داده شده  

(ودرصورت عدم امكان تحويل فيش حسابداررادرجريان قرارداده ودراولين فرصت فيش واريزي را به حسابدارتحويل دهد)  وچنانچه  دراین مورد تأخیری صورت

پذیرد به ازای هر (یک هزار تومان ویک روز تأخیر)،مبلغ صد تومان ازحداکثرمبلغ وام بعدی تأخير كننده کسرمي گردد .و جهت سهولت محاسبات درهنگام

دریافت وام  تأخيركنندگان ،جریمه تأخیرزیرهزار تومان به هزار تومان و زیردوهزار تومان به دو هزارتومان و مبالغ بالاتربرهمین اساس رند می شود.

35- مقررگردیدبه سه مورد:ازدواج،فوت وبستری شدن دربیمارستان وام اضطراری طبق شرایط  ذیل تعلق گیرد :

ازدواج:

36- وام ازدواج فقط به عضوی از صندوق تعلق می گیرد که پس ازتصویب این مصوبه اولین ازدواج زندگی اش و بصورت ازدواج دائمی و محضری باشد.

37-در صورتی که دو عضو از صندوق با هم ازدواج کنند به هر دوی آنان وام ازدواج بارعایت سایرشرایط تعلق می گیردو درصورتی که فردی که خارج

ازصندوق است با یکی از اعضا ازدواج نمایدهرچند عضو صندوق شود، وام اضطراری ازدواج به ان شخص تعلق نمی گیرد.

فوت:

38- به هرعضوی که پدریا مادریاهمسریا فرزندانش فوت کنند بازائ هرفوت یک وام اضطراری تعلق می گیرد.

39-هرچند فردفوت شده یکی ازنسبت های فوق راباچندعضوداشته باشددرهرصورت به هرفوت فقط یک وام پرداخت می شود،که باصلا جدید افرادی که

به انهاتعلق می گیرد می تواند به یک یا چند نفر از واجد ین شرایط پرداخت شودو در صورت اختلاف نظر بین واجدین شرایط بانظرهیئت مدیره بطور مساوی

تقسیم می گردد.

بستری شدن دربیمارستان:

40- وام اضطراری بستری شدن دربیمارستان به عضوی تعلق می گیردکه خودش یا پدریامادریاهمسریافرزندانش دربیمارستان بستری شوند.

41- مبلغ پرداختی بابت بستری شدن مطابق فاکتور بیمارستان وحداکثر به مبلغ وام اضطراری می باشد ودرهر دوره وام عادی فقط یک باربه هرعضو واجد

شرایطونیزیک باربابت هرشخص بستری شده تعلق می گیرد و عضو می تواند یکجا این وام را دریافت نماید ومی تواند در چند مرحله بستری شدن دریافت 

نماید.

42- وام بستری شدن دربیمارستان شامل عمل های زیبائی،دندان وعمل لیزیک عینک وکاشت مو نمی گردد.

43- پرداخت هرگونه وام اضطراری باید بر مبنای در خواست شخص ذینفع وپس ازتایید هیئت مدیره باشد.

44- در صورت هم زمانی وام اضطراری و وام عادی اولویت پرداخت  با وام اضطراری می باشد.

45- پرداخت مبلغ وام عادی همانندقبل ازحساب جاری وپرداخت مبلغ وام  اضطراری از دفترچه کوتاه مدت مسکن و در صورت عدم تأمین ویاکسری، از

حساب جاری می باشد و تا تکمیل نشدن حساب کوتاه مدت مسکن به اندازه مبلغ یک وام اضطراری، پرداخت وام عادی متوقف می گردد.

46- حداقل موجودی ومانده حساب جاری می بایست مبلغ چهل هزارتومان باشد.

47- واریزمبلغ 150/000تومان درهرماه به حساب دفترچه کوتاه مدت مسکن، لغو گشته و مقررگردید سود های حساب به خود همین حساب ( کوتاه مدت

مسکن )واریز گردد.

48- مقررگردیدهرعضوی که مبلغ وامش درابتدای سال یا انتهای سال به دو شکل واقع گردید مبلغ وقسط وام وی با توجه به سالی خواهد بود که اکثریت وام 

وی در آن سال قراردارد و در حالت تساوی، مبلغ وام وقسط بیشتر منظور گردد.

49- وام عادی دوره بعد مبلغ 2/400/000 تومان با قسط 60/000تومان بوده، وپس از گذشت یک سال (365روز) ازتاریخ اولین پرداخت یعنی سال دوم

مبلغ 2/600/000تومان با قسط 65/000تومان ودر سال سوم مبلغ 2/800/000تومان با قسط 70/000تومان می باشد.

50- مبلغ وام اضطراری این دوره حداکثر پنج میلیون تومان در اقساط چهل ماهه تعیین گردید.

51- حسن یزدان بخش با اکثریت آرا به مدت دوسال بعنوان صندوقدارواسماعیل وارسته بعنوان بازرس تعیین گردید و مبلغ وام صندقدار1/200/000 تومان

بااقساط 50/000تومان تصویب شد.

                                                                                                                               

                    اعضاي صندوق براساس نوبت دريافت وام

رديف

نام عضو

تعداد سهام

رديف

نام عضو

تعداد سهام

رديف

نام عضو

تعداد سهام

1

ناصر  يزدان بخش

1

10

فاطمه يزدان بخش

4

19

ریحانه   گوهري

1

2

شیرین گوهری

1

11

زهرا يزدان بخش

4

20

راحله    كيانيان

4

3

فاطمه    كيانيان

1

12

حسن يزدان بخش

1

21

مسعود تصميمي

1

4

جواد تصميمي

1

13

دانيال گوهري

1

22

مرضي يزدان بخش

1

5

راضي يزدان بخش

5

14

احمد گوهري

1

23

اسماعيل وارسته

1

6

محمد    كيانيان

5

15

زهرا  گوهري

1

24

شيما تصميمي

1

7

فائزه يزدان بخش

4

16

زينب يزدان بخش

4

25

طاهره وارسته

3

8

منصوره  فرامرزيان

1

17

رضا    كيانيان

4

جمع كل سهام

75

9

علي اصغر يزدان بخش

2

18

رحمت گوهري

4

 

 

اين اساس نامه در51بنددرمورخه 18/12/92 به تصویب رسیده وجايگزين مصوبات قبلي ولازم الاجرامي باشد.

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت