اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی مرحوم محمد یزدان بخش- بازنگری 860818

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه صندوق قرض الحسنه خانوادگی

مرحوم محمد یزدان بخش - بازنویسی 1386/8/18

      به یاری خداوند قراردادی به عنوان مشارکت در سرمایه در مورخه 1371/10/30 منعقد گردید که  موارد استفاده از این سرمایه اعطاء وام به اعضاء به صورت نوبتي واحیانا سرمایه گذاری در امور مختلف بارعایت شرایط مصوب بوده واولین وام درتاریخ 1372/2/4 به میزان ده هزار تومان واقساط ده ماه تعیین گردید.

بدین منظور حساب سرمایه گذاري کوتاه مدت شماره  3662 به نام علی اصغر یزدان بخش دربانک صادرات استان خراسان شعبه 17  شهریورافتتاح گرديده ودرادامه وجوهات به شماره حساب    4010   به نام حسن یزدان بخش درهمان شعبه واریزمی گردد ، درحال حاضر نیز وجوه معمولی   ودرگردش در  حساب جاری سپهربه شماره   0100874343009   نزد بانک صادرات شعبه  جلالیه به نامهای جواد تصمیمی ، علی اصغریزدان بخش و حسن یزدان بخش بوده ووجوه پس انداز ثابت درحساب کوتاه مدت(درحال حاضر بعنوان پس اندازثابت وبدون برداشت)دربانک مسکن شعبه مصلی به شماره 36392/8161 واريز مي گردد که به نامهای جواد تصمیمی ، علی اصغریزدان بخش و حسن یزدان بخش می باشد و هردو حساب فوق با دو امضاء ازسه امضاء قابل برداشت می باشد.

 كليات

1 -  هرعضودارای یک حق رأی می باشد وبازاي افزايش هر3سهم يك حق رأي به حق رأي وي افزوده مي شود.(يعني4 سهم2رأي،7سهم3رأي و...

2 -  هیئت مدیره شامل سه نفر صاحب حساب ویک نفر بازرس(شخصی غیرازصاحبان حساب) می باشد.

3- به غیرازاعضاء صندوق فرد دیگری نمی تواند ازوام صندوق استفاده نماید.

4 - حسابداروبازرس با اكثريت آراءحاضر (حداقل نصف+1 ) براي مدت دو سال انتخاب می شوند

5 – در انجام هرگونه معامله ویا سرمایه گذاری ویا خرید( درصورت آوردن تعداد رأی لازم وتصویب شدن ) در صورتی که تعدادی ازافراد نخواهند در معامله شرکت نمایند مانعی ندارد و دراین مواقع  می توانند به طورکلی از معامله انصراف دهند ویاسهم معامله خودشان را به سایراعضاء صندوق واگذارنمایند

6 - افرادی که به سن قانونی(18 سال تمام)نرسیده اند حق رأي وهرگونه تصرف درحساب آنان با پدرخانواده می باشدالبته در مواردي که افتتاح كننده حساب شخص ديگري غيراز پدر خانواده باشد بايد در ابتداي عضويت در دفترچه عضويت  قيد شودكه حق برداشت  و حق رأي  تا  رسيدن به سن بلوغ ويا حتي بعد از آن با چه  شخصي مي باشد. و اين مطلب درابتدای دفترچه عضویت  نوشته شده و توسط افتتاح كننده حساب وهيئت مديره امضاء مي شود.

7 - درآغازهردوره دوساله با توجه به زحمات حسابدار، مبلغ یک چهارم کل وام پرداختی به يك سهم درهمان دوره به عنوان وام به حسابداراعطاء می شود كه می بایست دراقساط 24 ماهه باز پرداخت نماید.

8 - در صورتیکه درفروردین ماه بین وام اعضاء و وام حسابدارتداخل پیش آمد ابتدا باید وام حسابدارپرداخت شود.(حتی اگر حسابداردرمهلت مقرر مشخص نگردیده باشد وام ويژه حسابدارباید در حساب باقي بماند.)

9 - هریک ازاعضاء که در نوبت دریافت وام اعلام عدم نیازکرد نوبت اوازبین رفته وهیچ گونه امتیازی برای وی درنظر گرفته نمی شود.

10 - متقاضی وام جدید باید وام قبلی را تسویه کند

11 - در قبال دریافت چک ، وام گیرنده باید دفتروام را بعنوان رسید دریافت چک امضاء نماید

12 - در صورت كمبود نقدينگي جهت پرداخت كل وام يك عضو،نحوه دریافت وام اعضائی که چند سهم دارند  در اختيار خودشان است ومی توانند( یک سهم یک سهم) یا( دو سهم دو سهم) ویا بالاتروامشان را دریافت نمايند.

 افزايش و كاهش عضويت وسهام

13 – حق عضویت در صندوق فقط مخصوص اعضاء خانواده حاج محمد یزدان بخش شامل فرزندان وهمسران آنها ونوه ها وهمسران آنها می باشد.

14 - مبلغ حق عضويت و مبلغ وام واقساط هردوره با رأي اكثريت آراءحاضر  (حداقل نصف+1 )  تعيين مي گرددكه درحال حاضر حق عضويت ماهيانه بابت يك سهم 000/7تومان بوده ومبلغ وام دوره آينده حداكثر000/200/1تومان بااقساط ماهيانه 000/30تومان مي باشد .

15 - هرگونه افزایش عضویت یا سهام بایدبطور شفاهي به اطلاع هیئت مدیره رسیده ودراولین فرصت در دفترحسابداروبازرس ثبت شود ودرموارد عضويت جدید می بایست  موافقت عضوجديد با کلیه مصوبات قبلی،  قبل ازعضویت دردفترحسابدارنوشته شده وامضاء شود.(درهر صورت عضويت درصندوق بمنزله قبول كليه قوانين ومصوبات قبلي وآينده آن مي باشد.)

16 - درهنگام پذيرش عضو جديد يا افزايش سهام ضروري است بابت يك سهم مبالغ ذيل پرداخت گردد:

الف - معادل كل حق عضويت و كل هزينه هاي ساليانه صندوق كه بابت يك سهم از ابتدا تازمان پذيرش پرداخت گرديده است.

ب –  معادل كل سود بانكي حساب سپرده ثابت يك سهم از ابتدا تازمان پذيرش ( كل سود حاصله تقسيم بر تعداد سهام)

17 – نوبت وام عضو جديد پس از آخرين عضوي است كه در هنگام آغازعضويت وي وام دريافت كرده باشد.البته اگر نوبت وي  دربين نوبت اعضاي يك خانواده قرار گيرد نوبت وي بعداز نوبت آخرين عضوآن خانواده در همان رديف است.

18 – هر یک از اعضاء می توانند درآغازپذيرش به عنوان عضو جديد ويادرهنگام دریافت وام به میزان دلخواه به سهامشان اضافه کنند و معادل مبلغ قابل پرداخت توسط آنهاوامي بعنوان تسهیلات براي آنان درنظرگرفته مي شودكه اين مبلغ  را مي بايست بصورت اقساط ماهیانه  ده هزار تومان  پرداخت کنند و برای اشخاصی که درهنگام دریافت وام موقعیت افزایش سهام نداشته اند

تا پایان این دوره وام دوتبصره زیر قابل اجرا می باشد:

الف ) چنانچه این افزایش سهام  تا  حداکثر یک سال بعد ازتاریخ شروع عضويت ويادریافت وام  باشد  معادل   مبلغی که می بایست  تا آن  تاریخ پرداخت مي نمودند بایدمحاسبه وبصورت یکجاپرداخت نمايند ومابقی را با اقساط ماهیانه ده هزار تومان بپردازند.

ب)چنانچه این افزایش سهام تا حداکثردوسال پس ازدریافت وام  باشد بايد دوبرابر مبلغی را که تا آن تاریخ می بایست پرداخت مي نمودند درچهارقسط مساوی پرداخت نمایند ومبالغی را که بیشتر ازكل مبلغ حق عضویت در همان زمان باشد تا دریافت اولین وام وي نزد حسابدارباقی می ماند وبادريافت اولین وام،وي مي تواندطلبش را ازصندوق دریافت دارد.

19 - اعلام انصراف ازعضويت صندوق وياكاهش سهام باید توسط متقاضي با ذکرتاریخ وامضاءدرخواست شده وتوسط هیت مدیره موافقت و امضاء شود .

20 - شخص انصراف دهنده ازعضويت ،  از زمان موافقت  هیئت مدیره لازم نیست  حق عضویت را بپردازد( وضمناً هیچ گونه بدهی نيز نبايدبه صندوق داشته باشد )  وسهم او درهمان زمان محاسبه شده وپس از سه ماه ازتاریخ تسویه حساب طلبکاری وی   درصورت کافی بودن  موجودی  پرداخت خواهد شد  و د رصورتیکه  دراین سه ماه درصورت دادن وام به اعضاء موجودی به اندازه طلب انصراف دهنده نباشدوام نباید پرداخت شود.

21 - در صورتی که مبلغی  وصول نشده وجود داشت درهنگام کاهش سهام  ویا خروج يك عضو از صندوق  آن مبلغ محاسبه شده و با توجه به  سهام فرد طلب وی ازآن  مبلغ وصول نشده مشخص می شود و زمانی که آن مبلغ وصول شد سهم وی ازآن مبلغ وصول نشده  قبلي  به وي پرداخت مي شود وپرداخت ساير مبالغ طبق ساير مقررات انجام مي پذيرد.ولي درهنگام پذيرش عضو يا افزايش سهام مبالغ وصول نشده باتوجه به تعداد سهام شامل عضو جديد يا سهام تازه افزايش يافته مي شود.

 جلسات

22– در فروردین ماه هرسال درجلسه سالیانه با حضوراعضاء وضعیت موجودی وسرمایه وعملکرد صندوق مورد بررسی قرار گرفته وحسب مورد با گزارش عملکرد بانکی ویا دفترچه بانکی مطابقت داده شده وموارد موردنظر اعضاءنيزبررسي مي شود

23 - تشخيص تشکیل يا عدم تشكيل جلسات اضطراری (به جزتشكيل جلسات سالیانه )با هیئت مدیره است

24- مصوبات جلسات پس ازتصویب لازم الاجرامي باشدو مصوبه خارج ازجلسه و بدون تشکیل جلسه اعتباری نخواهد داشت

25 - کلیه صورتجلسات دردودفترنوشته شده وتوسط اعضاءحاضردرجلسه امضاءمي شود.كه یک دفتر نزد حسابدار ویکی نزد بازرس میباشد.

واريز و برداشت

26 – کلیه وجوهی که بحساب واریز ویا ازآن خارج می شود اعم ازحق عضویت، پرداخت اقساط وام، سود بانکی وسایرموارد دیگرباید دردفتربا ذکرتاریخ و نوع عملیات ونام فرد مورد نظربه ثبت برسد.

27-ازمرداد ماه 86 وسپس در فروردين هر سال مبلغ دوهزارتومان بابت هرسهم بعنوان هزینه های صندوق  بحساب ثابت صندوق واریزمي شود که این مبلغ درهنگام خروج از عضويت ويا كاهش سهام قابل برگشت به افراد نیست.

28 - حق عضویت واقساط وام ويا اصل فيش پرداختي آن بایدتا تاریخ مقرریعنی حداکثرپنجم هرماه به حسابدار تحويل داده شده  (ودرصورت عدم امكان تحويل فيش حسابداررادرجريان قرارداده ودراولين فرصت فيش واريزي را به حسابدارتحويل دهند)  وچنانچه  دراین مورد تأخیری صورت پذیرد به ازای هر (یک هزار تومان ویک روز تأخیر)،مبلغ صد تومان ازحداکثرمبلغ وام بعدی تأخير كننده کسرمي گردد .و جهت سهولت محاسبات درهنگام دریافت وام  تأخيركنندگان ،جریمه تأخیرزیرهزار تومان

به هزار تومان و زیردوهزار تومان به دو هزارتومان و مبالغ بالاتربرهمین اساس رند می شود.

29- هر یک از اعضاءدرهنگام پرداخت حق عضويت واقساط وساير بدهي ها حتی اگر به مدت یک روز تأخیرداشته باشند باید خودشان وجه را بحساب واریزو فیش را به حسابدارتحویل دهند ودرصورت عدم امكان چنين امري حسابدار راتلفني درجريان قرار داده  و در اولين  فرصت فيش واريزي را  به حسابدار تحویل دهندودرصورتيكه بابت اين امر چك داده باشند ملاک عمل تاریخ واریزپول بحساب می باشد وبديهي است درصورت برگشت چک، عضو مربوط باید جوابگوبوده وجریمه شود.

30 - جریمه کسروام وبرداشت طلب صندوق ازیک فرد وافراد تحت تکفل وی( ونیزهرکدام ازافراد تحت تکلف یک شخص نسبت به یکدیگر)با تصویب هیئت مدیره قابل برداشت و جابجایی است.

31 - پرداخت وام حداكثرتادهم هرماه می باشد وحسابدار موظف است کلیه وجوه دریافتی را حداکثرتا هشتم ماه به حساب واریزنماید.

32 - ماهيانه مبلغ يكصدو پنجاه هزار تومان  به حساب دفترچه بانك مسكن (حساب پس انداز ثابت ) واريز مي شود كه موارد مصرف آن مشخص خواهدگرديد وسود حاصله از آن درهمان حساب باقی می ماند واین مبلغ درهنگام خروج از عضويت ويا كاهش سهام قابل برگشت به افراد نیست.

33 - حداقل موجودی ومانده حساب جاری می بایست مبلغ چهل هزارتومان باشد

  اين اساس نامه در 33 بند از 86/8/18جايگزين كليه مصوبات قبلي ولازم الاجرا مي باشد.

دیدگاه‌ها   

0 # مصطفی 1393-02-28 15:00
با سلام الان که این را برای شما می نویسم در تدارک تشکیل یه چنین صندوقی را با اعضای فامیل داریم می خواهم ببینم شما که چندین ساله که این کار را شروع کردین به مشکلی هم برخورد کردین لطف کنین ما را هم در راه اندازیصندوق یاری نمایید با تشکر از شیراز
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # یزدان بخش 1393-02-29 23:37
به نقل از مصطفی:
با سلام الان که این را برای شما می نویسم در تدارک تشکیل یه چنین صندوقی را با اعضای فامیل داریم می خواهم ببینم شما که چندین ساله که این کار را شروع کردین به مشکلی هم برخورد کردین لطف کنین ما را هم در راه اندازیصندوق یاری نمایید با تشکر از شیراز

سلام
مشکلی نیست که آسان نشود مردبایدکه هراسان نشود
کاربسیارخوب وارزشمندی است به زحمت ودردسراحتمالی آن می ارزد...توصیه من این است که برای حفظ وتداوم کار همه چیزبایدکاملا براساس توافق ها وطبق قانون صندوق باشدوکاملاشفاف ونه براساس توافق های غیرکتبی
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0 # جلال اصغری 1396-07-04 21:16
سلام
شما می تونید از نرم افزار صندوق قرض الحسنه آیدین را به صورت رایگان استفاده کنیدwww.jalalso ft.com
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت