آزمون درس وصایای امام خمینی(ره)باپاسخنامه -خرداد94

عنوان درس :  وصایای امام خمینی(ره)

نام مدرس :   یزدان بخش

تاریخ امتحان :  940320

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

زمان پیشنهادی : حداکثر 40 دقیقه

نیاز به پاسخ نامه ندارد 

 نمره منفی ندارد

نام و نام خانوادگی دانشجو :               شماره دانشجویی :            تذکر : پاسخ به پرسش هافقط درپاسخنامه

 

به نام خدا

1- کدامیک جزو القاب وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام نیست ؟

الف)زبور حکومت اسلامی         ب)صحیفه انقلاب         ج)منشور اسلام         د)صحیفه استقلال

2-کدام گزینه ازدلایل انتخاب حدیث ثقلین دربحث امامت وولایت ازطرف امام خمینی(ره) نیست؟

الف) متواتربودن         ب) موردتوجه بودن بخاطروصیتنامه پیامبراکرم(ص)بودن          ج) جامعیت داشتن           د) اهمیت راویان آن

3-کدام گزینه « اکبرمطلق» است؟

الف) قرآن کریم           ب) اهل بیت(ع)             ج) نهج البلاغه             د) مصحف حضرت فاطمه(س)

4-کدام گزینه«قرآن صاعد» است؟

الف) ادعیه ائمه معصومین(ع)     ب) کتاب جامعه           ج) نهج البلاغه             د) صحیفه سجادیه        

5- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟

الف) برای کسانی که اموال زیاد دارند.                      ب) برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست

ج) برای کسانی که فرزندان زیادی دارند.                   د)برای کسانی که ایمان قلبی دارند.

6- کدام گزینه به قلمرووصیت نامه امام خمینی(ره) اشاره دارد؟

الف) مسلمانان ایران             ب) مردم ایران                 ج) کشورهای مسلمان                   د) بشریت

7- مصداق حدیث ثقلین چه کسانی هستند؟

الف) حضرت علی(ع)وقرآن         ب) قرآن وحضرت فاطمه(س)         ج) قرآن و اهل بیت     د) قرآن ونهج البلاغه

8- کتاب « الغدیر» نوشته کدام شخصیت است؟

الف)علامه امینی          ب)آیت ا...کاشانی            ج)آیت ا... شبستری          د)آیت ا... میلانی

9- کدام گزینه از القاب واسامی وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی نیست ؟

الف)منشور انقلاب           ب)صحیفه استقلال           ج)صحیفه انقلاب             د)منشوروحدت

10- کدام گزینه ازحقایق برگرفته ازحدیث معروف نبوی «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه » نیست ؟

الف)امام همواره در میان امت حضور دارد                               ب) امت وظیفه دارد امام را بشناسند
ج)امت وظیفه داردازامام زمانش اطاعت کند                           د)امام مخالف جاهلیت است

11- به فرموده امام هشتم اسلحه انبیاء چیست؟

الف)کتاب آسمانی         ب) گریه           ج)نماز               د)دعا

12- کدام گزینه از شیوه های دخالت در سیاست در زندگی امامان معصوم (ع) نیست؟

الف)مستقیم                 ب)غیر مستقیم                ج) برخوردحمایتی              د)برخورد قهرآمیز

13- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟

الف) از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری       ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید

ج(از سال 329 بعد از وفات         حسین بن روح                                    د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان

14- کدام گزینه مهمترین فایده و ضرورت تدریس وصیت نامه امام است ؟

1)اطلاع ازاندیشه های مسلمین         ب)پرورش نسل مورد نظر اسلام        ج)آگاهی های سیاسی       د)آگاهی عمومی

15-کدام گزینه از معانی «ثَقَل» و«ثِقْل» نیست ؟

الف) شیئ نفیس وگرانبها       ب)هرچیزی که قابلیت توزین داشته باشد         ج)گنج های نهفته دردل زمین         د)شیئ قابل مالکیت

16-کدام گزینه از اصول مالکیت اسلامی نیست ؟

الف)اصل مالکیت اشتراکی           ب)اصل حلال خواری           ج)اصل محدودیت مالکیت          د)اصل محدودیت تکاثرثروت

17-کدام گزینه معنای «راسیسم»«racisme» است ؟

الف)خداپرستی          ب)میهن پرستی          ج)نژادپرستی          د)آزادیخواهی

18-کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف) همه اختیارات حکومتی پیامبراکرم(ص)راولی فقیه داراست                 ب) ولایت فقیه ازامورمسلم وبدیهی است        

ج)ولایت فقیه برای نخستین بارتوسط امام خمینی(رض)مطرح گردید           د) اقدام به تشکیل حکومت ازوظایف ولی فقیه و ... است

19-کدام گزینه از احکامی است که براساس مصالح جامعه اسلامی به تشخیص ولی امرمسلمین صادرمی شود؟

الف) احکام اولیه         ب)احکام حکومتی           3)احکام اجتماعی         د)احکام سیاسی

20-کدام گزینه از مهم ترین نظریات درباره هماهنگی میان علم ودین نیست ؟

الف) نظریه وفاق         ب)نظریه خلاف           3)نظریه جامع         د)نظریه مانع

21- کدام گزینه تعداد خطبه، نامه و کلمه های قصار نهج البلاغه رابیان می کند؟

الف)241 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه قصار             ب) 241خطبه، 79 نامه، 460 کلمه قصار

ج) 230 خطبه، 72 نامه، 480 کلمه قصار               د)230 خطبه، 72 نامه، 460 کلمه

22- زینت آسمانها و زمین وکشتی نجات از القاب کدام معصوم(ع) است ؟

الف ) پیامبر اکرم(ص)               ب ) امام حسن (ع)             ج ) امام حسین (ع)           د ) حضرت علی (ع)

23- امام(ره) به کدام جنبه استقلال بیشتر توجه داشته اند؟

الف)استقلال فرهنگی           ب)استقلال اجتماعی             ج)استقلال نظامی             د)استقلال فکری

24- کدام گزینه ازعوامل دستیابی به استقلال ازنگاه امام خمینی (ره) نیست ؟

الف ) اتکابه خداوند         ب ) عدم انزوا            ج ) اتکابه خودی هاواعتمادبه نفس         د) تحمل سختی هاوامید

25- کدام یک از کتاب های زیر به خط امام علی (ع) می باشد؟

الف) جامعه       ب) نهج البلاغه             ج) غررالحکم              د)دررالکلم

26- کدام گزینه ازمعناهای سیاست نیست؟

الف)حکم راندن           ب) عدالت و داوری     ج) اداره کردن مملکت                         د) ذکاوت

27- امام علی )ع(ملاک اصلی کردارها واساس زمامداری راچه می داند؟

الف ) تلاش وکوشش      ب عدل وعدالت                      ج ) امنیت ورفاه                       د) جدیت وتلاش

28- کتاب« نهضت های اسلامی در صد سال اخیر» ازکدام نویسنده است؟

الف) علامه امینی                       ب) آیت ا... میلانی       ج) علامه شهید مطهری              د(علامه طباطبایی

29- کدام شخصیت اولین امام جمعه ای بودکه از طرف امام خمینی(ره) تعیین شد؟

الف) آیت ا... طالقانی     ب) آیت ا... مطهری      ج) آیت ا.. بهشتی                   د) آیت ا... صدوقی

30- نویسنده کتاب " جامع المقاصد" کیست ؟

الف ) محقق کرکی       ب ) محقق نراقی                      ج ) امام خمینی           د) شیخ محمدحسن نجفی

                                   پرسش هاي تشريحي :

31- آیایک مسلمان واقعی بایددرسیاست دخالت داشته باشدیاخیر؟ باذکرسه دلیل توضيح دهيد.

32- توضیح دهید چرابایدوصیت نامه امام خمینی(ره) در دانشگاهها تدریس شود.

 

پاسخنامه:

  1ج - 2د - 3الف - 4الف - 5ب - 6د - 7ج - 8الف - 9د - 10د - 11د - 12ج - 13الف - 14ب - 15د - 16الف - 17ج - 18ج - 19ب - 20د - 21الف - 22ج - 23د - 24ب - 25ج - 26د - 27ب - 28ج - 29الف - 30الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت