آزمون منطق-میان ترم (استادیزدان بخش) آذر96- دانشگاه فردوسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  آزمون منطق-میان ترم (استادیزدان بخش)

آذر96

دانشگاه فردوسی مشهد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

1- سه مورد از نظرات مطرح شده در رابطه با تعریف علم را  بیان کنید.

2- از عبارت (الفکرُ ترتیبُ امورٍ معلومه للتأدی الی مجهولِ) درتعریف فکر چه نکاتی برداشت می شود، بنویسید.

3- قیاس(اسود هموزن افعل است/هرهموزن افعلی صفت تفضیلی است/ اسود صفت تفضیلی است) آیا منتج است یا عقیم؟ در صورت عقیم بودن ایراد آن را توضیح دهید.

4- اقسام دلالت لفظ برمعنی را باذکر مثال توضیح دهید.

در پرسش های چهارگزینه ای ذیل گزینه صحیح تر رامشخص نمایید.

5- کدام گزینه در رابطه با احراق نسبت به آتش صحیح است؟

الف- لازم وجود خارجی      ب- لازم وجود ذهنی       پ- لازم وجود ماهیت     ت- لازم وجود شناختی

6- کدام گزینه در رابطه با کلمه «عبدالله» درصورتی که مراد از آن بنده خداباشد، صحیح است؟

الف- مرکب        ب- مفرد         پ- قول         ت- مؤلف

7- کدام گزینه در رابطه با« پسردانا » صحیح است؟

الف- مرکب وصفی       ب- مرکب تام       پ- مرکب تام خبری       ت- مرکب ناقص غیر تقییدی    

8- کدام گزینه از مهم ترین موارد«رؤوس ثمانیه» نیست؟

الف-  تعریف علم       ب- موضوع علم           پ- ابواب علم          ت- اقسام علم

9- کدام گزینه در رابطه با علم ذات احدیت نسبت به موجودات صحیح است؟

الف- علم حصولی     ب-  علم اکتسابی      پ- علم غیرمستقیم       ت- علم حضوری

10- کدام گزینه دررابطه با تصدیق صحیح نیست؟

                                          الف-  ادراک وقوع یا لاوقوع                            ب- ایقاع نسبت یا عدم ایقاع      

                                        پ- اذعان به وقوع نسبت یا عدم وقوع آن               ت- امکان وقوع یا عدم ایقاع

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت