کلیات فلسفه،پیام نور(بانک پرسش ها استادیزدان بخش)

فصل اول

1- کدام گزینه صحیحنیست .

الف- سوفیا = حکمت                   ب- سوفوس = حکمت  

 ج- فیلو= دوستداری                          د- فیلوس= دوستداری

2- کدام گزینه دررابطه با اولین شخصی که کلمه فیلسوف را بکاربرد ،

 مطرح نشده است.

الف- سقراط     ب- هرودوت     ج- فیثاغورث        د- افلاطون

3- به چه دلیل سقراط خود را فیلوسوفوس نامید.

الف- فروتنی و شهادت          ب- علم وهمردیف نشده با سوفیستها

ج- علم وشهامت              د- فروتنی و همردیف نشده با سوفیستها

4- کدام گزینه در مورد معنای(( حکمت)) غلط است .

الف- عدل –بردباری                  ب- علم –راستی 

 ج- پند –علم به حقیقت             د- دانش –دوستدار

5- تكميل كنيد: افلاطون به جای واژه فلسفه ، کلمه ..........را به کار می برد.

الف- حکمت          ب- دیالکتیک           ج- فیلوسوفوس          د- علم الحقایق

6- کدام عبارت تعریف ارسطو از فلسفه می باشد .

الف- دانشِ بحث درباب نخستین اصلها و اولین علتها             ب- دانش مطلق عقلي

ج-  دانشِ کاربرد عقل دررابطه با علتهای اولیه                د - علم به امور متافیزیک

7- دکارت در کتاب اصول فلسفه می گوید (( فلسفه بسان درختی است که

 سه شاخه آن عبارتنداز )):

الف- مکانیک ،طب ،اخلاق                 ب- اخلاق ،طب ،متافیزیک

ج- مکانیک ، طب ،متافیزیک                 د- متافیزیک ،اخلاق ،مکانیک

8- فلسفه درآغازدرعالم اسلام به چه معنایی بود .

الف- دانش نقلی       ب- دانش عقلی          ج- علم الاشیاء           د- علم شناخت

 

فصل دوم

9- تعریف فلسفه بطوریکه مورد اتفاق همه باشد :

الف- بیان شده است             ب- تاکنون بیان نشده است 

  ج- امكان پذير است                       د- امكان پذير نیست

10- کدام گزینه از اقسام شناخت انسان از جهان نمی باشد .

الف- علمی             ب- اجتماعی              ج- هنری                د- فلسفی

11-  کدام گزینه ازویژگیهای شناخت حسی و سطحی نمی باشد .

الف- کلی              ب- شخصی                ج- جزئی                د- ساده

12-   کدام گزینه از صفات ویژه شناخت علمی نمی باشد .

الف-نظم و سازمان یافتگی                ب- بدست آمدن با روشهای معین وسنجیده

ج- استوار بودن برواقعیتهای خارجی                             د- تکیه برعواطف

13- زیربنای فلسفه (شناخت فلسفی ) هرفردي چیست .

الف- شناخت های علمی- هنری                ب- شناخت های علمی- عقلی

ج- شناخت های هنری- تجربی                  د- شناخت های تجربی- علمی

14- بینش ژوف و تاُمل سنجیده درباب مسائل فلسفی کدام ویژگیها را دارا می باشد .

الف- دین گرایانه –هنرمندانه                 ب- آزادانه –هنرمندانه

ج- خردمندانه –آزادانه                      د- خردمندانه- دین گرایانه

15- تكميل كنيد:  هنرتالس این بود که کلمه ......را به جای کلمه .......گذاشت .

الف- چه –که        ب- که- چه          ج- کِی(چه وقت) –چه         د- چه –کجا

 

فصل سوم

16- کدام گزینه زادگاه اصلی فلسفه می باشد .

الف- آتن               ب- ملطیه                 ج- کلده                      د- مصر

17-( فلاسفه تا روزگارما درهردوره بنا به شرایط ومقتضیات خاص حاکم برآن

دوره به مسئله ای ازمسائل فلسفه توجه می نموده اند) کدام گزینه ازموارد موردتوجه فلاسفه

 نبوده است

الف- انسان شناسی  ب- توجیه مسیحیت  ج- بحث های اخلاقی   د- توجیه اسلام

18- ( فلاسفه تا روزگارما درهردوره بنا به شرایط ومقتضیات خاص حاکم برآن

 دوره به مسئله ای ازمسائل فلسفه توجه می نموده اند) کدام گزینه ازموارد موردتوجه فلاسفه نبوده است

الف- بحث منظم فلسفی                     ب- انتقاد از منطق وفلسفه

ج- جوهر شناسی                              د- خود شناسی

19- تكميل كنيد: موضوع هرعلم ، چیزی است که درآن ، از..... آن بحث می شود .

الف- عوارض عرضی                  ب- عوارض ذاتی        

       ج- ویژگیهای علمی                                 د- مسائل کلی

20- تكميل كنيد:  سقراط فلسفه را از......به ......... آورد .

الف- زمین – آسمان     ب- آسمان - زمین        ج- زمین - زمین        د- آسمان - آسمان

فصل چهارم

21- موضوع فلسفه کدام گزینه است .

الف- وجود مقید    ب- مطلق وجود     ج- وجود مطلق     د- وجود جهان

22- تفکردر چیستی کدام گزینه ازمسائل عمده فلسفه نمی باشد .

الف- استدلال               ب- شناخت       ج- زیبایی                د- علم

23- کدام گزینه ازمسائل كلي و عمده مورد بحث فلسفه نمی باشد .

الف- منطق   ب- ماوراءالطبیعه     ج- مابعد الطبیعه      د- ارزش شناسی

 

فصل پنجم

24- اگربا دیدي فلسفی به مسائل علمی نگاه شود فلسفه های گوناگونی

 وجود خواهند داشت که می توان آنها را ......... نامید .

الف- فلسفه علم         ب- علم فلسفه   ج- فلسفه عام        د- فلسفه الهي

25- کدام گزینه مترادف فلسفه علم نمی باشد .

الف- فلسفه خاص       ب- فلسفه حوزه ای           ج- فلسفه دین       د- فلسفه کاربردی

26- فیلسوفان دین با کدام روش به بحث درمسائل دین پرداخته اند .

الف- اثبات گرایانه –توجیه گرایانه- بیطرفانه              ب- علمی – عملی – اجتهادی

ج - اثبات گرایانه – انکارگرایانه- بیطرفانه                 د- عقلی- روایی- مذهبی

27- این سئوال که (( نیروی محرکه تاریخ کدام است ؟))  درچه دانشی قابل طرح

وبررسی است .

الف- تاریخ         ب- فلسفه        ج- تاریخ فلسفه          د- فلسفه تاریخ

 

28- کدام گزینه از نظرات گوناگون ومهم درباره (( موتور تاریخ )) می باشد .

الف- تکامل ، ثروت ، افکارعالی ،اراده خدا ب- اراده خدا ،اقتصاد ، فلسفه ، افکارعالی

ج- اراده خدا ، افکارعالی، اقتصاد، تکامل  د- اراده خدا، اقتصاد، تکامل، تاریخ

29- این سئوال در چه دانشی پاسخ داده می شود : ماهیت برابری چیست و

چه پیوندی با خوبی وبدی دارد ؟

الف- فلسفه سیاست      ب- فلسفه اخلاق     ج- فلسفه دین          د- فلسفه حقوق

 

فصل ششم

30- کدام گزینه از اهداف فلسفه نمی باشد .

الف- شناخت حقیقت  ب- خداگونه شدن   ج- اصلاح زندگی     د- بَدَل شدن جهانی

31- کدام گزینه به ترتیب جنبه تجربه پذیر وجنبه تجربه ناپذیر هستی را نشان نمی دهد .

الف- ظاهر- ذات    ب- نمود – باطن     ج- پدیده – کُنه    د- بود- حقیقت

32- هدف علم تجربی شناخت جنبه ...... هستی وهدف فلسفه شناخت

جنبه ...... هستی است .

الف- تجربه ناپذیر – تجربه پذیر        ب- تجربه پذیر-  تجربه ناپذیر

ج- عام – کلی                               د- خاص- غیرعلمی

 

فصل هفتم

33- کدام گزینه ازعلل نیازبه فلسفه می باشد .

الف- استقلال مسائل فلسفی    ب- تفاوت نگرش فلسفی با نگرش هنری

ج- جدایی نا پذیری فلسفه ازعلم       د- کلیت مسائل فلسفی

34- کارل یا سپرس می گوید( فلسفه دانش قطعی ..... ودر آن

 اتفاق عقیده و وحدت نظر موجود ....)

الف- بدست میدهد – است          ب- است – نمی باشد

ج- نیست – است              د- بدست نمی دهد – نیست

35- ارسطو می گوید (( اگر فیلسوفی باید کرد ...... فیلسوفی کرد

 واگر فیلسوفی نباید کرد ........ فیلسوفی کرد .

الف- نباید- نباید  ب- باید- باید  ج- نباید- باید   د- باید- نباید

36- تكميل كنيد:  فلسفه به طرح مسائلی می پردازد که امکان طرح شدن آنها در ...

الف- همه علوم وجود دارد           ب- در برخی ازعلوم وجود دارد

ج- درهیچ علمی وجود ندارد         د- دربرخی ازعلوم وجود ندارد

37- اگوست کنت پیشوای مکتب پوزیتیویسم (اثبات گرایی) معتقد است

( با پیشرفت روزافزون دانشهای تجربی .........)

الف- همچنان به فلسفه نیازمندیم    ب- نیازبه فلسفه روزافزون می شود

ج- نیازبه فلسفه كمتر می شود           د- از فلسفه بي نياز می شويم

 

 

فصل هشتم

38- تكميل كنيد: (روش) عبارت است از مجموع وسائل و راههایی که رسیدن به ......

 را امکان پذیرمی سازد و روش علمی مجموعه وسائل و راههایی است که به کارگرفتن

 آنها پژوهنده را به شناخت ....... میرساند.

الف- آرمانی- فلسفی   ب- هدفی- علمی    ج- هدفی- فلسفی   د- آرمانی- تجربی

39- تكميل كنيد:  ابزار شناخت فیلسوف .... وموضوع مورد کاوش فیلسوف ....است .

الف- عقل- مطلق وجود   ب- تجربه-  وجودکلی  ج- علم – موجود  د- دل- هستی مقید

40- کدام گزینه از روشها ونظریه های مختلف تحقیق در فلسفه نمی باشد .

الف- جدلي،قیاسی، ریاضی، استقرائی  ب- شهودی ،اخلاقی، حل مسئله ،علمی

ج- قیاسی، اخلاقی، عرفانی، ریاضی   د- شهودی، مناظره، تمثیلی، قیاسی

41- روش اخلاقی از..... وروش حل مسئله از....وروش علمی از .....می باشد.

الف- راسل، جان دیوئی ، دکارت                       ب- جان دیوئی، کانت، راسل

ج- کانت، جان دیوئی، راسل                            د- دکارت، راسل،  کانت

42- کدام گزینه بيانگرچهار قاعده (دستور) دکارت درانجام تحقیق وپژوهش نمي باشد .

الف- بداهت               ب – تحليل                 ج – تركيب                د -استقراء

43- کدام گزینه درمورد تفاوت روش دکارت با روش ارسطو صحیح می باشد .

الف- تفاوت روش ایندو بنیادین است 

 ب- دکارت همان روش قیاسی را دارد ولی قیاس برهانی

ج- تفاوت روش ایندو مقطعی است   

 د- دکارت همان روش استقرائی را دارد ولی اسقراء ناقص

44- مقصود بیکن ازبت عبارتست از :

الف-پیشداوری غلط ، تصورباطل ازحقیقت                    ب- تصور نادرست

ج- گزینه الف و ب                                             د- هیچکدام

45- اقسام بت ها ازنظر بیکن عبارتنداز :

الف- شخصی، قبیله ای ،بازاری، فردی   ب- فردی، طایفه ای، بازاری، نمایشی

ج- شخصی، قبیله ای، طایفه ای، نمایشی   د- فردی ، قبیله ای، بازاری، طایفه ای

46- منظورازبت های قبیله ای خطاهای سرچشمه گرفته شده از .....و 

بت های بازاری اشتباهات مربوط به ....می باشد .

الف- زبان، طبیعت نوع انسان         ب- طبیعت نوع انسان ، زبان

ج- تعالیم فیلسوفان ، صفات شخصی انسان    د- صفات شخصی انسان، تعالیم فیلسوفان

47- این عبارت (برمبنای این قاعده، پژوهنده باید تنها مسائلی رابدون

 تحقیق ودلیل بپذیرد که کاملاً تعیین وبدیهی باشد )تعریف کدام گزینه است.

الف-قاعده تحلیل  ب- قاعده بداهت  ج- قاعده ترکیب   د- قاعده استقصاء

48- چرا سقراط خود را مامائی می نامید .

الف- به احترام مادرش  ب- زیرا می گفت دانشی ندارم و تعلیم نمی کنم

ج- زیرا می گفت من نفوس را یاری می کنم که به خود آیند و

راه کسب معرفت را بیابند

 د- گزینه ب وج

فصل نهم

49- کدام گزینه غلط است.

الف- درقدیم یک علم کلی وجود داشته است که هم فلسفه را در بر می گرفته و هم شامل علوم مختلف می شده است

ب- فلسفه درقدیم به عنوان علمی کلی بوده است که بر مجموع معرفتهای نظری وعملی انسان اطلاق می شده است

ج- فلسفه علمی در کنار سایر علوم بود، سپس جدا گردیده است

د- جدایی علوم از فلسفه یا انشعاب علم کلی ازقرن 3 ق.م آغاز شد

50- کدام گزینه ازویژگیهای فلسفه نمی باشد.

الف-کوشش برای شناخت کل عالم                                        ب- جنبه تحلیلی (نه ترکیبی) داشتن

ج- ازچرائی امور می پرسد نه چگونگی آن          د- امتداد فلسفه از شیء شناخته شده به سوی شخص شناسنده است

51- کدام گزینه ازویژگیهای علم نمی باشد.

الف- اتکاء برتجربه و مشاهده                                         ب- سروکارداشتن با حقایق نسبی

ج- نظردادن درباره ارزش هایی مانند هنروزیبایی                  د- متاُثرنشدن از شرایط اجتماعی و محیط

52- کدام گزینه از مضرات تخصصی شدن علوم می باشد.

الف- پیشرفت سریع علوم                                                       ب- نداشتن شناخت کلی وجامع ازواقعیت

ج- اظهارنظر درسایر زمینه های غیرتخصصی بعلت غرور                  د- گزینه ب وج

 

فصل دهم

53- کدام گزینه ازفواید نظری فلسفه نمی باشد.

الف- جامعیت                  ب- رشد فکر              ج- ارضاء حسن کنجکاوی               د- روح گذشت

54- کدام گزینه ازفواید عملی فلسفه نمی باشد.

الف- انقلابات اجتماعی            ب- اصلاح فرد                ج- راهنمایی                 د- تحول خواهی

55- این عبارت را تکمیل کنید: فلسفه ازجهت ........ شناختی است جامع که ره به حقیقت و کنه امور می برد، حسن کنجکاوی را ارضاء می کند، وبه رشد اندیشه مدد می رساند.

الف- نظری                ب- عملی                  ج- جامعیت                د- راهنمایی

 

فصل يازدهم

56- اولین کسی که قوانین منظمی را تنظیم کرد......... بود و شارحین کتب وی نام ......... برآن نهادند.

الف- سقراط- ارغنون        ب- ارسطو- ارغنون         ج- افلاطون- آنالوتیکا            د- ارسطو- آنالوتیکا

57- کدام گزینه ازمواردی که بعداز ارسطو به منطق افزوده شده است نمی باشد .

الف- مبحث الفاظ                           ب- تدوین مبحث کلیات پنجگانه( خمس) به سبکی جدید

ج- منطق قیاسی                            د- منطق های تازه برای کشف مجهول

58- کدام گزینه  معناي كلمه (آنالوتیکا) مي باشد.

الف- هنر تجزيه                ب- هنرتركيب                 ج- هنر تجزيه و تركيب                  د- هنر فلسفه

فصل دوازدهم

59- علم انسان به حالات وکیفیات روانی خود چگونه علمی است .

الف- علم حصولی              ب- علم حضوری               ج- علم تصوری                          د- تصدیق نظری

60- کدام گزینه در مورد این عبارت ( مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است) صحیح است.

الف- تصور بدیهی             ب- تصورنظری                  ج- تصدیق بدیهی                       د- تصدیق نظری

61- کدام گزینه صحیح نیست.

الف- تصدیق حکمی است مثبت یا منفی که در زمینه ای صادر می شود مثلاً درمورد گرم بودن یا گرم نبودن هوا

ب- تصدیق امری ذهنی است اما برای گزارش کردن آن در قالب الفاظ ریخته می شود

ج- تصدیق بدون تصور ممکن نیست، همچنانکه تصورهم به هرحال مورد تصدیق قرار می گیرد

د- انسان به کمک معلومات تصوری، مجهولات تصوری وسپس مجهولات تصدیقی را کشف می کند

62- دلالت دودبرآتش وپریدگی رنگ برترس چه دلالتی می باشند.

الف- عقلی- طبیعی            ب- عقلی- وضعی                ج- طبیعی- عقلی                 د- وضعی- طبیعی

63- کدام گزینه (کلی) است.

الف- یک میلیون جلد کتاب         ب- عشق          ج- حسن             د- یکصد تن دانش آموز

64- بین (انسان وناطق) وبین (حیوان واسب) چه نسبتی برفراراست .

الف- تساوی- تباین     ب- تباین- تساوی      ج- عموم وخصوص مطلق- تباین      د- تساوی- عموم وخصوص مطلق

65- نقیص کلمه (انسان) کدام گزینه است.

الف- حیوان          ب- غیرانسان            ج- غیرانسانی           د- فرشته

66- هرگاه دوشیء یادو مفهوم نتوانند باهم دریک محل جمع شوند آندو را......... گویند.

الف- متقاطع               ب- متباین            ج- متضاد              د- متناقص

67- کدام گزینه غلط است.

الف- اجتماع نقیضان محال است                       ب- ارتقاع نقیضان محال است

ج- اجتماع ضدان محال است                           د- ارتقاع ضدان محال است

 

68- رابطه (جسم مطلق) نسبت به انسان کدام گزینه است.

الف- جنس قریب            ب- جنس بعید               ج- جنس ابعد              د- جنس اقرب

69- فصلی که یک نوع رااز انواعی که تحت جنس قریب خود هستند جدا می کند.

الف- فصل قریب           ب- فصل بعید             ج- فصل ابعد               د- فصل اقرب

70- اگردر تعریف (انسان) بگوییم (جسم نامی نویسند) کدام قسم ازتعاریف را بکار برده ایم.

الف- حد تام              ب- حد ناقص                ج- رسم تام               د- رسم ناقص

71- قضیه (هیچ انسانی سنگ نیست) کدام یک از محصورات اربعه می باشد.

الف- موجبه کلیه            ب- موجبه جزئیه               ج- سالبه کلیه             د- سالبه جزئیه

72- قضیه (این کتاب یا گلستان است یا بوستان است) چه نوع قضیه ای است.

الف- شرطیه متصله             ب- شرطیه منفصله           ج- حملیه موجبه          د- حملیه سالبه

73- قیاس رسیدن از........ به ........ است .

الف- جزئی- جزئی            ب- کلی- کلی             ج- جزئی  - کلی             د- کلی- جزئی

74- کدام گزینه مهمترین عیب منطق ارسطوئی ازدیدگاه منتقدان آن می باشد.

الف- گمراه کننده ذهن انسان است

ب- نتیجه قیاس چون در مقدمات وجود دارد خود نبود معلوم است

ج- شکلهای استدلال آن پیچیده است

د- نتیجه قیاسهای آن یقین است

75- دلالت کلمه (کتاب) بر(جلد کتاب) وکلمه (رستم) بر(شجاعت) چه نوع دلالتی است.

الف- تضمن- التزام            ب- التزام- مطابقه             ج- تضمن- مطابقه            د- التزام- مطابقه

76- کدام گزینه درمورد(علم ) غلط است.

الف- شناختی است منظم                              ب- با روشهای معین بدست می آید

ج- نسبی و پیوسته درحال تکامل است             د- علم به علیت گرایی اعتنایی ندارد

77- کدام گزینه ازویژگیهای یک طبقه بندی خوب نمی باشد.

الف- تمام علوم اصلی وحقیقی رادر بر بگیرد

ب- مسائل مربوط به فلسفه وهنررا شامل نشود

ج- با ترتیبی تاریخی و منطقی صورت گیرد

د- مبتنی برروش تحقیق علمی باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین مطالب وب سایت