آخرین مطالب وب سایت

04 بهمن 1398

پرسش های آزمون عرفان نظری

1- سه موردازاعتبارات حقیقت وجودرانام ببرید.نظرامام خمینی(ره)درمورداعتبارات وجودراشرح دهید

2 - اعیان ثابته ازجهت امکان وامتناع وجوددرعین خارج چنددسته اند؟هرکدام راشرح دهید

3 - فتح راتعریف کنید اقسام آن رانام ببریدوهرکدام راشرح دهید

4 - جوهروعرض وانواع آن راازنظرعرفاشرح دهید

5 - انواع کشف رانام ببریدوشرح دهید

6 - نبوت وولایت راتعریف کنیدونسبت میان آنهاراشرح دهید