نتایج طرح غنی سازی وتقویت بانک سؤالات امتحانی

عربی پایه یازدهم، نوبت اول

 

1

مهین حیدری

زکیه

سوم

استان

طرح غنی سازی وتقویت

بانک سؤالات امتحانی

عربی

پایه یازدهم،

نوبت اول

2

منیرالسادات حسینی رضائیان

فرزانگان

اول

ناحیه

3

سعیده زارع

الزهرا(س)

اول

ناحیه